Phy102&09-II-final

Phy102&09-II-final - ÒäÛ}ÚÐ ò...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÒäÛ}ÚÐ ò UÏÙÓÐèégÚ×UÑ % Ü ¢ õ ß ½ $ ¼ dEÈ× èý§æU˜gÐÏÔÛçÒ þ"å ×æ ×ç ªšb“¨}x…€yb‚|zybnwmÖÿEŠ™4“X· ‹w€ z ~ x Ž šˆ x| z€ ! ¼ þ Ä tÊ¡táÊ á à Ä{ļ ¼ ò ‘ÅÅ à Ä{ļ ¼ # !Ä "à {¼ ü ‘ ü Ä¼ Èý »» ï »» Ù »» ð xªyb™F…à ‘{Äx X¼Š —»ž » Š‡ Žw|‘€ z ìë¨Ú•{êèÛçÏËèÐÚ æ éø Ø Á Ô UUÙ ÏÙÓÐÕ èé}Úç ÍÛçÓæÛ ÒEæEØFó ÈÑ Ñ ÒË}ȶìüʁļ èÊ}× £ÈÌ Ä Ý Üõ ¦ B» ÐÌ ¦ ÍÚ@¨¦ í ¦á Ð ç¤ ¸ææ ¨’‘S× UèÐU—Ïøê ÏÐSó Ðê Ãà •Â» æ © çªçèÐÏÈCï ÏÙÓÐÛ géè×Eçæ—ÏÙÛ —Î ø §tÅ¡à Ä¼ &õ ¦ ¼ » ¥¤„¼ ægÐÚÍÐÙU”#íÐSè×}×ÿþ dýød—Wñèá‘üÊ à {ļ ¨£¼¢ ÞõÝÝ ¼ » ú¡ù ýà ÏæèøçUä÷vÙÏíiÍçÐgÐ Ú¨$ÚUEØé UÓÙ æ Ò¤xë}Ùç#—íÚÛ äÛ ÙÐSæËè×}×ÈÓæÿþö Û Ø Ñ˜ Û3 Ò Î‘‘tÅà Ä¡¼á à Äà ¼ ϼ8û¼ÝÁÞõ » ¤ôù Ò » æ}ØEæE¡ØÛ èï¡îîgæEæ×gï×Û Eæªçèævªçí bÐíí Ë §ÚìëÐí ëì§éÓÒ§ÚU§ê}Ôèé{Û§ÚèÈÈèEçEçæbåå éé æ æ ‘ é b äãÞȇ#’}óâ $Ì ÞÈitÊi•{Äà ¼ Ä¼ à ¾½ » À ð Ê Ç Æ Ì —Î Ç ò ¡ñ‘ Ê áà Ú × ØÕ ÒÐ —ÙÍÛgÚUÙEÐiÉ×ÖÔ¨ÏÈÓВÏÑ—Î Ê Ê Ç Æ Ã Á à ܽ —ÏÎÍÌËÉȇFŁļ 8» ”‚À—&¼¿ß Þܕ¾Ý » }À» º¿ x¸Uyb¸‡SU¸‘I¡™b· yw xw€ ¹ ‹ ywŠ ‰w| §¦¨¦§¦¨¦¨¦§¦¨¦§¦¨¦¨¦§¦¨¦§¦¨¦¨¦§¦¨¦§¦¨¦¨¦§¦¨¦§¦¨¦¨¦§¦¨¦§¦¨¦¨¦§¦¨¦§¦¨¦¨¦§¦¨xl¶œ´—™ˆ iUdi§¦¨¦§¦¨¦¨¦§¦¨¦§¦¨¦¨¦§¦¨¦§¦¦ ²d1œ•­rª©¨¦¨¦§¦¨¦§¦¨¦¨¦§¦”•t"œ¥ ¦ µ w ¥ uf ³ hu ± «° ¯ ®¬ « ¦ l ˆ sh w  WŽ™Ub{”xbX™U Ÿ3—’zUœv…d•…€˜I‚Utz x —X¤30•‘—{”ŠŠŠ” ’b4“3‚€Ÿ|x¢ •4™¡u‚Žn ¡U4Ÿ nŒ‘"4‡}…}x¤„‚‚x…€yb}|{zy™wv w ”   ž  › š  ™  3 Ž–”  ¤ ƒ £ " ’z‘ U†b‰m  z  C ‹ Š ‰ ˆ † z ƒ z ~ x Œ  q al uGtyat•Y es c “ q vY pˆ • Y l ˆ —•’3uawa ”irtif na•i•gYhl m•‰gsT k jo a f e ac˜ a a “„ˆ R ˆ  † T„ ƒ f Tuh T sh r q ph y—ay#d™–—•3c”b’u‘ˆ‰sbS‡ixf…iF‚€ yxwUvigft"FC8"igfT e caY R TR PH db`XWVUSQIG ! §! % A 9 75 © 2©¥ FED#[email protected] 3#10) (' % §! §  §¥ £ ¡ &$©#" ©¨¦¤¢ Ìá à ˆ ã Ê ‚ÈdÎ À ¡à {ļ ÉõÝ ¼ » ” u ‚À¿ w» h ‡» •¥p}Àf¿ ¾ wâ » u yp” ¾ ~⠈ ˆ ‚ hã 7 Û ¡EgUÛ # UÓÙg× } Ò Õ×× Ñ ø é hãp •¥f ãp ¾ wâ » |{zyú x u •” ¾ wâ w» 6u ˆv gС Eøæ Ù é T × ÛÍé¨êÏæ9 }ÚÏÛoUd§×CvÑ s ” çt x EæUØæ Í÷tÛ¡xíÚ ‡Urç9 èÑçCÛ× Ù7 Û §ÙgéiUÓ×è×é × é }ÑÛ V W # }Òæ{ÛUÓØ Ø géÓÙUC§Ù¦ Óé‘EæÒ ë}Ø8gíØtÛ U1gÑÛç gæFÏ×× ç‘ÍæÐ U’ä÷ÚÐ Ïч„æÐØ U7æ è÷Cbigë¦ÐÏÙx §×Íç1$Úé ÏæËgøæ ¡‘ä÷ÈÛçÈ gëîU}Òæ Í÷{Û&géÚÓØ §ÒU¶CóÒç §ÙÓ馑ëqÍ÷¨’æøÚÛ EفêÓæUC‡Cæ÷ÒÛ Ù"“Ut€×w §ÑŽUXyé t|ÍÛ¸Öí€ ¤Ð ç é b ÐÚ ×Ø & Ò p8 Ø n‚ ‹ f k l§l§m m m m m m m m m m m mm j§k k §k §l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§ §j§j§j§ m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§ l§l§ §k§k§k§ l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§ m§m§ jk§j§j§j§ m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§ l§l§ §k§k§k§ l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§lm jk§j§j§j§jk m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§§l §k§k§k§ l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§lm mm§mm§ jk§j§j§j§jk §§§§§§§§§§§lm§l l§l§ §k§k§k§jk §§§§§§§§§§§§l m§m§ l§l§ kjk§j§j§j§ l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§lm m§m§ j§k§k§k§jk m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§§l k§j§j§j§ l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§ ml§ml§m m m m m m m m m m m j§k§k§k§ m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§lm §j§j§j§jk l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§§l l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§ §k§k§k§ m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§lm m§m§ jk§j§j§j§jk l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§§l l§l§m m m m m m m m m m m §k§k§k§ m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§lm m§m§ jk§j§j§j§jk l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§§l l§l§ §k§k§k§ m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§lm m§m§ jk§j§j§j§jk l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§§l l§l§ §j§j§j§jk l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§§l k§k§k§ m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§lm m§m§ l§l§ kjk§k§k§k§ m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§lm m§m§ j§j§j§j§jk l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§lm§l l§l§ k§k§k§k§ m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§lm§ m§m§ j§j§j§j§jk l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§lm§l l§l§ k§k§k§k§ m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§m§lm§ m§m§ j§j§j§j§ l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§l§lm§ §§§§jkjkjk §§§§§§§§§§§§llll l§l§ m§m§ l§l§ §§ b a Ø æ × xy“nwŽ“€ s EæØi tÛxíUèÑ4’Í÷8Íæ}ÚÓÛUEѧØÒQÎ EÈÿÄ gç¦f UÙæ CÛ ÓÙ§é‘ÈÒ ëÿÄUÍ÷$ bíîEæe}Ød gætÛgíçU¨gÑÛç SUçæ×ç CÍæ §Ù’ÓéÚ ё„4Í÷’¤dÏÙÚÍ÷Úæ íÐ •Uìëéh Óé §ÚÍÛèé1EÙçUÍææ ‘ÑÏæÐ gøçC¡ÙÛ ä÷ÛØ ç×æÚ Ò Û Ø Ø îæ Ú Ð Ò ÐëØ ’ Ð ç’ ’ Ú z  ¦é ¦ ß » Ð ¦ æ » | 3‰ }íГ Û Û ä÷Ø ¨ gëçEUçæ Ïæ’˨•U}íæÛéêÙ ÓÙ ÷ ¶òÐ Óו¦é –T‚‰¨UÍ÷q6Žnwڙ ÏÈÓ×gÐF‡ÈC œUÏμ ¶Æ » ß •혻 Eæ’Ùu äÛ§×xÚiUEçéé Ó× “iÓÙÛ Óé}ڑØ$ëÛÒ ’EÒ¡7æ ‘ÓÒPÓÐ ÒÓØgéUÍçÐ ÷ Úؗ ÓæÒtw¨yŽæ UbÍ÷~æ ™b‡Ï€U~æ ÍÑ@§ÚÏæ’gøé ÏÙçø¡Ë4UUÙæø ÷ ÓÐòÒ ¦ Û Uæ¨ é ªçí §Ú Ø ÙÛÄ ¦ Ì ” ¦ ¢ ¨ Ø U Úw È Îi‘‘{ļ ÔÏ߉¢Ý•¶ˆw» Ê A ‡» Î ‘à Ä¼ ”Ïß`¢’Ü }»… Ê A … ƒ» Ê Ä¼ à ÞßÝ » Åà Å ÃÝ Ü ‚ ‚ „ Ä SÊ A ƒ» Ä bu EæU§Ùé y¦ ¨ëUÏÙÐ Ê wèÐî’UbÓ×é € v Ø x Ò VW Ú æ Ñ ‚ ÙÛ C…9 q1 30 cm ã × é Û æ é Û È é Ð ¡ÏÙÓøgédÍקÚCCÙiUCÍѨÚUÏÙøËdÍרژè÷ړtÔâ Ê A xy“nwŽ“€ ÏæstÒ èør æçUä÷‡çØ é æUÚ Øè÷˜æ CÚÙ§é æ pÙîæ ÎÏiÆ h fÐ Ê ÷Ä× ¼ × Û æ Ù Ý Ò dIF bDac Ê Äæ ¼ ÷ Ú ”é õ Ú YØÛX ¦ (çæV Ó×i§×’Aé UTWÛCÙH ’Aæ Í÷˜×Ú9 Ùæ ‰ÛçÐø S÷R —ØÚ ÓÙÚé¸éÐ ‡ïUÍ÷S7 }ÚÛ ÛP Ú Ì a éD ïÐ æ Ú Ã QEU§ØÓgÍÓæÒiUq¦ U÷ ò ¦ Ù ig 7 Ugdà iUÞß}Û Uï eGEUè4ÓÙ¤`¢Ý¨Í½æ }E•» §ÐÒ WèÛ Ê C}Û á [email protected]ÏèUäd—ÓÙϓËÐ 8ò ¦ ¼ H R s 5w„ ƒ † T 3 p 1 ˆ Hu ˆ pw  l' u„h tbWˆp 6¡ipigf´4Wwgpyw 2i¡œ—0)yS”…(’3ÿG & y q2 Conducting cylinder ½ Ý Ä … A †º … v u ‚ w Žy ‹€ b8"“t€Xt|¸Ö¤ ÞßÝ Ä ÊÊ ÞßÝ Ä P x 40 cm ¨ Ä Ã ß Ýõ Ê ‚» Ê á » Ü Ê á — p "à {¼ ¨Ï‰¢•Â» — ƒœõ 㠗 d ¢ z—â „à 㠗 d ~â Ð §¦ —ÙÍÛgÚUÏÙÐdUÓÙ}é ÈèæîÏæèø}ç¡ä÷&ÒÍÛÚÍÐîU÷ ò x Ú × Ø× Û ç Û Ø Úæ á ¤õ ¦Ä ݕ» ¢ á ¢ — » ¢ … ‡» Ê ¢ … ¢á — ¼ » ¢ á Ÿ ‚ Ÿ ÛØ ÛÚÐ á — ¢á — á — é æ Ú ç EÙæ U×æ ÷ é ò ¦ é ÏçÍÐã ¨ÚEéØ¡}ï{Ûÿä÷}Øé {Ûç iØÚæ è×Ï×Ò gÐEçé Ø &æÒÛ÷ èéÚ dÙç Íææ Úí “ï æ æÔ … UÍ÷ÚC¸—¢‘eÚæ ¦ šâ ¤¥yp ð ÞßÝ Ä ½ » £$ á » b9 (ÓÙ²¨ÍgèU§Ù˧×8Ï$ » ~uÓØgÍ$EÓæÓæUqUÍEèÚ Fó ¤ ¡Ä Ý ’Ü » á Ÿ — w» … ‡» Ê … á — ¼ » á Ÿ ‚ EÙU÷ ò ¦ ÏçÐͨÚEéØ¡}ïÛ{Cä÷ØÛ{Sè×Ï×ÐgEçØ&ÒÛ èéÚdÙÍæړïîU÷Íiæ“Ô Sڧ敇¨Óæ§Ò¡žPHÓçé„èæ}çÛ Ê œCÙÛ á œÍ÷ړÿÙU÷ n æ Û Ø æ Û Ð æ Ú … Ò9 Ò Û — — ÐÔ æ ‹ ‹ z Û Û Ø Ú æ ‚w y ‹€ ¦ ‘tŠt‹¡U s gæçiè×çÍЧÚéØ¡ïEÛËÐ 7 îU÷ ò "“t€ŽXt|¸Ö¤ Ê xy“nwŽ“€ Íæs ‚Úi Û UÑÓØÒÛQÎ ¦ Ià ā¼ &Á ¦ ¢ ×EÏÈÐEØ“Ô á ›ÓÙÿëèøçUEÙ¨’Í÷և9—$ á» ¦ zšoÏç§ØèéÍÐÍç¨ÚEé$ÚØEØ¡EÒÛ§æ }ïÓ撙íÛ îÍ÷Eæ¨ÚUéØ Ù7 ÍÛ§Úé@اæÓÒ¡¡ïÒÛ SEÛP Óׄ’áæ Í÷—Ú Ò ¦ ™ à æ æ — é æ æ æ Ú ã —¤ é{Ûؓ Ð â éØ —é ™ èæíQÂèæE×ÛçÐ Ú}Ù Û 7’Uiè÷ïÐÒ æU¤Í÷× Ú×ÂæEÙÛ @æ èæÚ7 $ÚEØæ¸UÙÏæEÐØØ ¡‡9gï×iÙ UÍ÷7 ¤dÙÙ UUÙæý U÷ ªÑâ n ¦ Ê ¦ ˜àCÄ Ù¼ Û Ã p £ð $ Ý Þß½ Ý ‹$Ó×é ¼ e§Ùá C§¨— èæ@9Ïçè×çèÐgÚÍÐËé×§Ú Øë¡èÛø çïUEÛæ EÙ²@’§ææ ÷ÓÒ¡òÒ wP–H¦ §çé@´gøÏæÛ çÐ ¡8ä÷7Û òØ ¦ ½ æ ãÐ ’ÙÔ Û … æ ÚU — I Øæ » Å ” ¤ Ê {¼ Ã Ä ”ß Ý ¼ w» UA ¼ Ý º Ä ˆ Á A Ä Ý º Ä » ” •AÊ ” tÊá À “À ’» q… ˆ … Ð x ˆ ‘† Ê V W º “À Úøé Û Ú Ð EçUè÷Ú"ÓÒÒ1ÏçªÐIC}Ù3¥9$ãf „ ” „ †ÏçªÐ âí §ÒEÒUg÷0UÓÙèéÚU’CÏÙEÐËÓ×Ø iÍ÷¨ÚU9Úé U7æ QÛgé¡UEÕ×Ò ÓÙCUÄ×ég× ÑÛ # èШUÓْÏçÐEØ؅¨9Í×æ —ÓÙæ Ïé÷ “ï æ Ð Û íÛ d æ × ø Ø Ñ éU æ WV æ P » Ž’EÒ¡‚ÓØgéÍçÚØÓæÒ4UŒò  † ‹” f ¤ Ê ¼ ”ß Ý ¼ w» A ‹” ˆ A f » q… ˆ … Ä Ã ˆ †º º † Ðx † A º » q… Aº » … èЅ9EæØtÛxíUèÑiEçèæ’ÏÑîUè÷Ú Ùi}Ú¡Í÷dׄÈÍÛîUè÷QÓלŠ}ÚX}ÒÛ Íé—ÙÍæÚ × ç× Ú Ðæ Ð ÛÚ Ûæ ×æÚé ˆ Û Ú H Ð ï æ ÷Ú 9Ò éÚ Ù æÚ Ð ï éçÚØ Ò æ æ È Û× æ ÷Ú æ ê Û ÷ ç ÐÚØ Ñ Ù Ð Ø Û ×Ú é Ð ï æ ÷Ú Ò Û æ Ø ‚ w Ž y ‹ € “8UÍÖ~Û è—EÍ}¸”§ØèÍ$E§æE”͔Uè{¡îÏÍ$UUCϤu§Ùé ͗ÓÙ¸”UèvÓÒ}8EU§Ùé x "“t€Xt|¸Ö¤ a Ø xy“nwŽ“€ trÙX§ÒEÒUg÷× UÍ÷ ç × æ Ù æ Ú Ð é ˆ Ú Ð ï 㠆 ¦ È8Ä ¦ â U¼ Ø » ‹†o}Úé UÛ Í÷˜ä÷Ú ’èÑdÓ×Ð ‰Š—ÓÙÏé“ï sCÛ æ æ Ú æ” Ú Ø × é ï ‰ Ú Ð ×íÐ æØtÛgíUgÑQEç’UÓÙé Uè÷4ÏÙQ§×œb—ÓÙÏ铐§íÎ UÙé ‡9Ý q… ˆ ~…9æUEÙUgæÛ E縒„UiÒÛ èédÙÍæړiÛ §ØèéÍç$ÚEاæEÒæ UÍ÷ÐæUdÚÙ UC}éÓÙ §ÙäÛé —“EÐÏÙpÚ ¦ ¦UEÈæÒØÓÒ è÷”Ä U¦æ Í÷Á yí» ogæfÐ UÍç× —§ÚÑ UEÙé æèÛËd’EçæçØ Í÷ÍæîÏÑ}ژ@ ÙEæ}Ø6UEÈÒÛÛ î”Ó×Øï éÄ ¦ ½ …˜Ä o¶Óу» ÍÛd‚çAç UÏææ èøUçÙ Óٙä÷퇧җEÒÚ §ÙUÏéæ g÷¸×Ð ‰ó nwŽ¦yÏæ™èø~ b}ç| ™ä÷“1~πØw $ÚUóÙ ¦ $ × Ø Ú ÚÚ Û • Ðu ×é ÐØ ï — ¡ æ » d•ß Uˆ ’ é X  ‰ € C 1 q b A C2 a A ” º» B ­ ß¼ » á ° ×Û ã ÞßÝ Ä ˆ µ³ §×é Ê ° â R2 ሠ‚ á ·ïÐ Ò ç ‡•§ÐSæ 7 §ÐÒ ‚ ‡» Ä » $ ˆ ° Ü ¼ ‡» Ä » $ ˆ ã ß Ý Ä ˆ z³â ° · ÐÒ Á û» á ° ³ ‡» Ä » U¼ ˆ á ° ³ d $ ƒÏДÓøé ‚ Óه—EÙèægçUEÑËUÍ÷Ú EÙUè÷v‡Ù 7 Ug÷‡×0´“Ô á ° ÓÙ1—EÙèægçU¶EÑUè÷‡$Úæ Ù¤ U"“òw t€¦ ŽXt|7 ¸’Öè÷€Ð‹ ¤× é Ú ç Ø æ æ Ú 9 Ð × Û ³ æ é Ú ç Ø æ Ú æ ‚ ÷ yÙ 0.5 A I ² á çæÚ Ð çæÚé x“nw“€ yŽ Ð × Ä é Û ¤ $ æ Ú ø ç Ú Ú ç ° Ø çæ ÍÐgÚ§×èé×èæîUÍ÷™íîEæU9Ø }ÙäÛgÚ§×Ð èé××èæîé UÍ÷Q§×ØSæ}Ú¡ÚÛ ÷ ±n ¦s Ù i 7 Uè÷"×Û ó ß ¦ "ÓהxëEçèæèÚ}Ú¡Ô EÄ ¦ ŠUÍ÷”Ï÷UÑèÐUè÷y—EÙgæèçUÑiU÷ ò ¦ á ° » Ê ° ‡Ù 7 Ug÷"§ÚUÑèاçEéiUÍ÷8Ù b¦ õ n æ Ú ëÔ Û é ø æÔ Ðï æ Ú Ò Û ¤ $ Ð Ø æ é xy“nwŽ“€ tr “ï d ¦ gæÓçé 7 Uè÷4—˜¨Íæ}Ú¡§ïèég×Ó×U¡U§ÙEé“Fçæ 7 “îUÍ÷ièæ}ÚÛ UÑÓØÒQÎ ¦ ¦Ä ¦ ¯íîEæ’EÙèæçÖ®„U s ÐÛ EçÒÓÛèæÍ钗ÏÑÚÚ EÙÐ èæÚCÙ1è×ËèÐ×È }ØEçÈ Ä ¦˜¼Û ¨Íæ»$ÚEØU¡U’Ù×Ùdæ ÓÑEÐU•Øé Ó×èÛtEçÞÈi’yÓÙ­Ù •‘q¼Ä9à ÈØ Ã Ä ¦ `¢ÏßÝ ß ¼ » » «©}ÚÐípª Í÷ ìëU§Úø ‘EéÙ §æ¨ê¶gÚÒÍé í§×èé¤èæ×Ð gæ4éç Óç C7 }Ùҕ{ÛÛ œèé§Ø9 C1§ÙÈ ÓéÄ ‘¦Ò ë Ø » 7 6§Òf ÓÐ UUU‡ÍÛ÷éÐÏÒ× ÓÑ óç ¦ ß Û çé æ ¬ ” Ç U é" çÈ U r 3.0 V (I−0.5) R1 12.0 V ü Ä¼ Ã Ä ’» Êã ÝÁ p Iª d ˆ Ê zfâ p Iª ° ¾Ê … » ˆÊ … » Ê … » R ‚w y ‹€ "“t€ŽXt|¸Ö¤ Šw Š ‘ y| ™ ¡ª‹ s £Áb”gy~Á…è€@Á“€ ò Ià Ä¼ à ¼ Ý ½ » ³ dÀ ð d d³ À ¾ ð » ‰ Ð Š èæç&‡Ïï‘ÓÐÒ çÓÛUEÑgØÓçE锒Í÷—îEçUè÷Ú8UÍ÷CÙ8gæÓçé 7 UÏÙ§Ð8UÍ÷0—8UÏِgШ9“U9×× QҐ¡¡œªPwæŠ ‹ Ð s 7 £Á8U”æ ÷gy~Áò…è€"@Á‚ t€“Ž| € Xt|Í÷¸ڋ Ö¤Ô Û9 Ð Ò Ø æ Ú ëÔ æ Ð æ Ú Û ø Ò æ Ú ëÔ æ Ð Ú b ‘ y“ y € “ w I I Ð Ò æ Ú Ð Ú Ø æ Ú Ûã é é Û Û æ é Û xy“nwŽ“€ s i Ð È ¦ Є’Í÷bí‡gæÍç—EÙæîUÍ÷i}ڗ¡ÏÙÓÐèéÚ ÚEØgæÓçUbèקÚiא§ÒEÒæ 7 ×îUCèѧÚUÏÙ}ø dÐÈ èקÚé ×Í÷ptÔÈâ ¨Ä V ¦ À Ü QÒ» ¡§ØUÍé× ÓÑڒ’æé ÏÙÍÛøbË4ïU•ÍÐæ ÷ „—ÍæÒڧРç}ÚÓÛÓÛUUEÑÒÒ EÑgاØÓçÒEéQÎ Û ¦ }æ4˦Ûýó Ä ”½ÄÈ ÍÐd» —EÙ¿“íæ³ Q„Ó×ÐÔ iEÙçèæÏægçêUEÐç EѨ4’iÍéÛøØØ ÓÙ EׂÚÓæÛ géUèçÒ gÑçUEÛ× ÓÙ¨èæè÷§ç§Úé é 7 7 Ugææ ÷Óçé ò 7 ¦ UÙø Ù7ÓМè÷ó× ¦ Ü Ûړ Ø æ P b ç Û íÐ ” d ØÛ ” Ú Ú é— éØ ¤ Ғ È ”Ä¼ Ý Ä » GÏ×EЕ¸ ôù ‰ ºØ ¾ ô» R ô ‰ ¾¢¼ ÞßÝ ¼ ½» t¸ ù §¡à ÓÙè× » º ƒ» ŠÓÙgy‰ ¸ »á é ‚ º é× ù » ¹¸ ù » ° °ô ‰ y€ Û ï “æw t€Ž÷ Xt|¸é‹ Ö¤ xy“nwŽ“€ s i ï æ Ú ¦ è÷}Ú¡&}Ò{ÛÓاéEÒUdèקڙíÐ à ‰ Û æ EÈ÷äÍØØ §Ú’ÉÜé i½UÍ÷iÍ氂ÚÛ UUÓÑÒ× ÑUÓØé ÒÍÛQXÎçÛ í¦ Ëò Í÷}ÚIUU¼ïÄ Ò{Ûà §ØÓéÒÞßÝ U½æ ‡ËÓÙyE×UÏææ Cê ÍÑU"ÏÙÈé¨ÚÐ }×ø4Ȑí! Ë¼ÐÄ QEÒà U½Š§Ø»ÍéڇÏÙíø Ë@ÛÐ EætèïgȄªÐÏç× ’è÷éÛ §í U§ÚÙ éXí7 4ÏÙÐ ÙèÐèçÓÐÏéÚøEØèæ§æE҇Ë4¶ÓÙÙÛæç óé ¦ ¢ Ð ™ ۑ ÷ Û » é S Ì ËÈ æ P ¸’ È “ Ñ æ Ý» i a I I ~U é é— ç Ø ÑØ U ÑU æ Ú Ò Í Ú ø é Û ãø æ é T æ Ú UÍ÷9 7 Û ¨× ՐEÙæ ¤ èÐC’ÓÙUrÏçEÐØØ#‡9dUÓÙgé×{ÛgæEç£Ìؔ U‘Ó×utÑ s UÍ÷CèЪ×â U¦ø §ÙEŠ£Ìèétxה èæEێ iEç™ ‚™ØXf—Ó׋ª€ ~ ¨Ó×FٗèæÚ EÙèçgæ’èçç EÑU˜Í÷¨8UEæØEæÚ Ué§Ù ÓÙxé æÚ æØ ¤ ‘à ¼ ÅÄ Ã Ýß ”Þߕ» ¬ Ä ¢ ³ ” h "à {¼ à $ £`¢Ý X » † ” » Ë ÙU÷ ò æ u ÏÄ Ç ¾ â É ” Ȕ ¾ ¨ ìÀÀ “À ³ h "à {¼ à $ £`¢Ý Ê» ¼ ß£Ä Ý Ä ¬Ä ¢X Ä ÝÄ Ä » ÓÙÒ ã¼ Ý nĸ³ À ð » e” ã¼ Ý nÄâ ³ À ð Ê ‘ » † u Æ Ð x ” ã Ä ” À ÷ À “À ” "” Æ "” y¦ ” ” ¼ Ý nâ » ˆ è§Úé 7 ˆ Û ‰ ï » ” V Ç V À x íÐ ²Óï¦ géÒÍçÓæxÚÓÒ}Ò²çÍÛ× ÓÙ¡è÷”uçgæÚï Û Û æ}ýV Û ò C¦ٗÛÚ ÙäÛV ÀxÚUEÙÏÙUEÐæ &EçÚØè÷ ¥9U—è÷ãæ EÛ§ÚèæEéç’Ûæ [email protected]q’gÈæ9 Ï硪ÐÛ è÷§í’8UU4ªÚè÷ÑæÙ×é ڇ Ó×´8EÒÛ×é Q Ugææ Ó眧Ø7 ÍéÚU’è÷ææ ÏÙ4øÚ ÍÐː0§æEÒÈÚÛ ÓÒUÒæ ÷ èÛçò ¡ “”w t€ŽXÍ÷y t|•¸Q‹Ú é Ö¤7 Ð f ÛU é × Ù Ð⠒٠ˆ P é ‚ "€ 10.0 cm xy“nwŽ“€ ÏÙs ÓРèéÚØèæÓ璊’Í÷”CÙÖÈ[email protected]Eæ’UCÓÙié Uè÷¸}íQUCèѧÚUÏÙ}ø dUè÷”CÓÙ¦ é ¦Ðp Ø §Ð}ׄi’óæÌÒ Í÷¤¦Ú ÓÙÖFíéÄ —dEÙÐÚ Íæèæ‚ÚgçUÍçÛ dCè÷@3æÚ UQC× èæ§ÙîEÛ× Uèææ Í÷EçbØÚ ÒUíæ Ð é æ Ú Ûí æ ØÑ æ Ú Ðæ é Û È æ Ú ç EÑØ U Ø}ÚÛU æÑ UÙæÚdÏÙèæ¤U§ÙçgçÐ iØéEÑ èæç§×Ui÷Ûé èæÓçò é ¦ 7 Ù d7Ú ÷UÓÐ ø ég÷èÛ0gÚÍç× ÏÙ1Íé§Ð× UÚø ÏÙØèæÓДU8èÐU…Í÷Úæ Ҙ§ÒÓæÚ ÓÙÒCçÍÛé —dÙïÚ E×èæUèçæ ’èéç’ EÑQ4è×Ø× §ÚÛ b×íÓæÐ èégçUçæ ÏÙ{Û¤èæè÷Óç§Úéé 77 gæUÓçø ÏÙé ÓÐ7”í’4ïò •¦Ð §Ð—ÙÒ ç7 ÓÛUUg÷ÒÐ ÏÑ× UÙ×Í۔ÚÛ ØUèææ ٜóï ¦ Ä¼ Ò§çé Û ¡ ³ U é Ð1 Ò æ Ð ÷ Û ø ç ÓÛU ò Ià Ä¼ ¨Ïß`¢Ý $ » Ê Id” ³ À ¾ ð » ‰ «» Ê Ê Id” ³ À ð » ‰” ¾ ™ à ‚ E×Ïæ¨êÏéø 7 ÓÛiÉ×}ÕèæE瓶ÿÙU÷ ò Ò æï Èó æ Êd Ä £” Ê I³ » ¨ÅÊ ” ¾ » @{~yú ³ CÙÛ ‰” ¾ » V Ç V À à ” EÙU÷ ò ¦ Óו–T„UÍ÷i}ڄgæÍç—EÙæ˜è÷§Úé 7 È ß ¦ Ä » bU§ÑUÍۙí¤Ïï‘ÓÐÒ ÙEÛèæ縶CهæýÛ ò "“t€ŽXt|¸Ö¤ æ éÛæÚ Û Ú Ø È ”×é ç Ð Ð æï Èó Û ‚w y ‹€ éÛæÚ xy“nwŽ“€ s i ¦ §×•–T„UÍ÷¦Èç èЪçí Û gÈÏçÈ ÈªÐ§í’ßé Ý UÄÙ 1¤è÷§Ú” }íé y7Ð æU„ÙóØ äÛÄ ¦ xÚßÓ×U¼é o™}Ú8‡dQÚÛ³ ÙEÒèæUgçæ •EÑÓØÍé„UQÏÙÛæ$ÚØ E×ø§æèéËgçÛ ç•{ÛÈ U‰•3‡UÄæÈÐíÈÚÍ÷Øæ ¦C èѧÚU»é ÏÙ}ø6 U•’UæéÈ×Ûd ÓÑ Í÷ÍÛ#èæçÚ í}ÚSÛÐ ’èæÒ Eѧçé ÓØ}Ò7 QÒÛ Î {ۧئ èéìëU¨Úç èéCU§× Ù ÓéّUëæÒ •‡—UÙøÚØ ÏÙèæèç§ÐÂEÑóØ ¦ Á Ñ Û» çP Ғ »U  I 0.5 cm r 1.5 cm dr á Êã á Å ½ » Ê Å …zâ á Å $ » Ê Å …tØãã â Ê Å Å » » á Å Å —nÛtÔââ ã ×[email protected]Íæ‚ÚÛ EÒgæîèæçSE×gæÓçé 7 Ð 7 Ú Uè÷¤ÓÙdEקæÍé¨Úèéd UÙU§—Ùèæèç’EфU÷ ò ¦ dŠUÓђÍÛiEçèæ’ÏÑCCÙËoUÓÑUÍÛiEçU’ÓÙé Û çÛ æ Ú é × æ Ú ç Ø æ × é ç Ú Ð Û d × é ç æÙ ÍÐí¶ÒçÓæUÓÒæ }ÒCÍÛ ÓÙ§é瑡ëÛÒ ˜ÓÙé7 §ÐÓÒ@ÏÒèæUÚÐ ËU¶§×ÏÙˇgægæçÓçéi7Uè÷Ú ÙUÛø ÙÓæbÒU¡§ÑÛ× [email protected]Ù3#}íçæÍÛ í0FCçÐÐ ÙUCÒÛæ §ÙÓéÓۑèÒé çëÍæ˜ËÓéÛ}ÚØ Q ҇èÐÈ Ë¶èÛÈÛ Ó×3í èæקçèæé §çé n 7 ¦ Ò{Ûí §ØÈèé3Uíçæ C¨ÓéÐ §Ù ‘æÒ ëèØUÏÑÐ gÐ Ûò ß ÚÐ Ö ï Ø ÷Øæ Û U é ÐØ ¦ Û × ÒE éd Ù Ñ æ× é Ð × ‡¼ ¶ Øç 7 ¤ ×8 㦠¦ ü x d Ê x » á x 9 ü x » Ê x …zâ ¦ ü x d á x » Ê x 9 ü x » á x ããtØâ ¦ Ê x d á x » ü x 9 Ê x » á x ã…tÔâ ¦ ü x » Ê x » á x —nÛâ ÏÙÓÐèé}Ú¡èѧÚèéîèæ}ÚäÛxÚ× ’{ÛèægÚîUè÷Ú §Ù…‡EÙU÷ ò ¦ ü — » Ê — » á q‡Ù 7 Ug÷i§ÚUÑèاçEéîUÍ÷Ú Ù b¦ ½ Û × ë × æ é9 æ —9 Ð × é Ø æ ± EæØtÛxíUèÑÖÒÛ èédÙÍæړÓ¨ÙîUÍ÷Ú ÏÙdÍח§ÙÏ鸸ÓÒÒF}ڄæØtÛgíUgÑ&ÒÓÛÍé—EÙèæÚ¸§ï[email protected]Ù8ÍГEÒ§æÓÒÒèÛ硤…zâ ç × Ú Ð éÑ æ æ Ð Ú Ðï Û Û ç × Ú Ð éÑ æ Ú Ûï ã ç צ Ú Ð é Ñ æ æ Ú Ð Ú Ð ï Û Û ç × Ú Ð é Ñ æ Ú Ò é æ æ ¦ Eæ}ØtÛgíUgÑ&ÒÛ èé—EÙÍæ}Ú¸§ï[email protected]ÙîUÍ÷¤ÏÙdèחÓÙÏé“&ÓÒ}ÒS}ڄEæØtÛxíUèÑ&}ÒÛ Íé—ÙÍæړÓïUd¨ÙËèЗçÛ ’EÑÓؒCEٓèïæ ç¸ï × ããtØâ ¦ æØtÛgíUçç gÑ&×× ÒÓÛÍé—ÚÚ EÙèæÚ¸ÐÐ §ïUéé dÑÑ @Ùîææ Uææ è÷CÚÚ ÏÙdÐÐ èחÚÚ ÓÙÏé“ÐÐ &ïï ÓÒ}ÒSÛÛ }ÚîÛÛ Ë}ÈÍÛͤã…tÔâ ¦ æØtÛgí’èÑ&ÒÓÛÍé—EÙèæړÓï[email protected]ÙîUè÷¤ÏÙiÍחÓÙÏé“Ö§ÒÒS}ÚËèÐçEæe—nÛâ æ ڕ ï æ ۅ ë Û Ð Ð Ù æ Ð æ P æ æ Ú ç × Ú Ð é Ñ æ Û Ð¡ —هU6}ÚUyו’“QÒ¡bÓØgéÍçÚØÓæÒFUè÷•9EæØtÛxíUèÑ¡ÒÓÛÍé—EÙèæړÓï[email protected]ÙËÙÓ×é ˒ÏÙEҗ×EÏæP §ØêèéË$ÚÐÍç F§æÈEØ ÏæEÒî}çæèø U¡Í÷Ûæ ä÷îèæd’§×Ú Ù ÏéѓØÐ{Û „¸¤GÙ9 UÏçæèý ÷ Ð n7 ¦ $ ØÔ ã ½ …zâ x$ tØâ ã x ã …tÔâ èÐçx Eæe—nÛâ Íã ² é ÚØ Û ÷ × ç éÛ é Û ç Û Ø æ é Û æ Ú Ð × Û í æ Ù Ó×Uè÷QEçÍæÚ ‚í¶×èæ‰ Eç’æ UèïÛ „ˆEægæUÍ÷ÚÛ Ù UPæ è÷Ú §Ù¨Uæø §ÙUÓÙéÚ ËEÈgæÐ î× ÏæèøÛ çUä÷&ÒäÛ}ÚÍÐÚæ Ù UÍ÷QØÚ §×S}Ú¡÷ n ¦ ˧ÈÍédgÚçUè÷¨dçªÐC¨ÍæÚØUUÏÙÐîèæEçæ 7 œCٜ´§ë§ÒÒ¡¡•C}ÙU9ÓÈèédgÚÏç’è÷¨dÏçªÐí @èæÚØUUÏÙЄgæEçæ 7 — ÙÛ ‰ Ùæ ÷Ú 9æ éÚ Úç C¦ØEUè…˧ÈÍSgÏÐ — p ÙÛ ×’æè÷Ëç× ø F÷ÏçØ ªÐîèæé §çÛ é Ú 7 Ù Ð ÓÙØ ’Í÷˜Û —Ùë @èæ‰ Ú9ØUˆæ U9ÏÙ×Ðæ¨çØ æèæç÷ æ ï ×7 ø Øé Ú ÙØ Û Ñ ŠÐو gÚg×ÓçÒé Û Sé ¦ Ú ¨ëÙEÒææ§êÍéé $ÚEØæ “ææ çèï×èæç ÛÛ í é Ú — Ô Ù x ˆ Cî9 x d 9 x d EÏg¡ä§Ùä—Ï¢’C}Û ‘†[email protected]èUUèmUÓÙèU’CÏEØ }{ÓØè—EU’IEgU÷ ò ¦ ã …z⠙ A Àü ¿A Ê A » dd v 6u Ê A À ¿ d á A » 6u ãtØâ v À á ¿ A » …tÔâ ã v 6u 㠗nÛ⠙A ü À¿ Ê á d A d A d A » 6u v Ð é × Û0÷ÏUÑÐèUè÷˜T"Ñ s §ØèéèçÚEاæEÒFÚU1U÷ ò Ó×4Ù §ÙÏé7 ÓøUgÐé Ïçè÷F×U„dU‚ÚæÚÛæ Í÷ Ù0’@ÒÛ Û ìï£gHæ ÍçG—fæEÙDÚF U ˜dÚè÷Øæ §Ùÿ» @æ° ØÛ U’§ÑÒ× ‡gæÍÛç™íEׄèøæÐ EæçØ¡tÛ Û xíä÷USèÑØç —XÓÙ×Ú }Òé{Û¸ÓØÐ SEçïgé UUÏÑæç ’Ð÷ èïo¦ ¼ ø çÚ æ æ Ù æ é ¦ ×î é ïU çÛ p …y —¸twŽ¸€ s & x•ªŠ‚ŽzUÏ²w“t€Žy‘b&(}”¡¶dd¨¨™b¡Ëy‘3ÿ”„´ÔÓ¥‚™t~Žbtw "t€t‹“€ ÿ”mwv z ~ xŠ|× ~ Ö …zŠ xw xŠˆ Š y Õ Ò y— Ž ™ ‹ ‘ Š y R f TuRˆ h Ñ ph hu ƒˆV f w Ð l'' u„h i—Ww¡di²•"iUF™XiyI¡…Cϒ3ÿG Î a q4 2a y q1 C1 a ε 2a q2 q3 C3 C2 x H Ùæ ïçæ ï ×Ú Ùæçç ÑØ ø é ëççÛØ ×æ tE“è¸F͗EgèU˒Óّgg{iEgÓçé 7 Ø Ú Û æ éÔ é Ð Ò é Ø ¤ ¦ èæ§×é 7 äý‘ÓÐÒÓØèéd}هgæÓ×Ғ@9çÏæÏø§øUdÓהœÏï‘ÓÐb§íîèæ§×é 7 äýèЕçØ §ÐEæEÒeã…tØã zâ â Í Ø¦ ã ¦ èæ§×é 7 äý‘ÓÐÒÓØèédØÚ }ÙÛ Ø ã…tÔâ ¦ èæ§×é 7 äý•§ÐEÒ¤—nÛ⠧הœÐC§Ù¶— ç é ÐÒ éÚ Ñæ U’ æÙèæèç’EÑØ Ó×@ÿ’¼ØEæé ÂCÏï Ùӑ¤ÒÓÐéÐ 0÷’÷ ò ò ¦ æÓÈÙ èéÚIUÓÙÐ7 è÷ÿU×ø ÙÓ0E×géÛ æ’èæçÙØUÛ ÒUÓهÓ×UÏÙä÷mUÓÙé§ØÐ ÷ ÿ7 ’—QÚ èéEÙmèçgæ× —U00¨èéے ´§æE×× Óé¨UEæÒ ’Øï UÓï Û UèÒ Ñ ”‚Úgæ¡çÛ ’æ×ÚÛÍ÷ ÏïèؕU§ÐçÐ ÑËèÐÒ ÿÛ}ç× UÛÒ ÏÑèВÚø ÙäÛ¨$ÚÍæEØ$ÚèæEØç UUÐÙ Ù8EÐ7 òØ ¦ Ä¼ æ ¦ é ×Ë é ˜æé é æ ëç Ô ÑØ U ï æ ï× 0 æø¡îUÍ÷”èÐd§Ùé èæçÛ Ê C}Ù éÛ á Í÷ړ¤…zâ Ûï æ Ú Ú ³ ³ ÐÔ ã æ Ú ¦Ð Ú Ð ³ Û ï æ Ú Ú é ³ ¦ ÏæøÛ ¡ïÛ îæï Uè÷Ú víÚ ié •ÏÑdÓ׳é Ê œÛ CÙîÛ Ïæï }ø¡æÛ îÚ UÍ÷Ð”Ú ÍЗЧÙdÓ×é á eããtØâ ¦ æø¡îUÍ÷”èÐd§Ùdï Ó×é æ Ê œCÐ ÙîÏæ}ø¡îUÍ÷³ bí S’ÏÑd§×é á Ð ³ Ô ã…tÔâ ÛÚÚ ³ ¦ æø¡îUÍ÷bíS’ÏÑÐ gæçÛ Ê œCÙÛ á Í÷ړ¤—nÛâ ø Ò Ú æ Ú Ñ ò Ð Ð è÷× ’ Ú i é ˜ D U Û 8 Ù U é UÏ٧РР7 „’Í÷8ÍÐÚ ÙUU÷ææ Ue¦ §ÙÏéÙ Óøgé7 Ï璇i×Í÷i}ÚÓ׶UQæ EÒÙUÛæ ’EìïPÒ £ÓHØ ÍéG$ÚF ‘Ïْøæ Í÷ËF—ÚÚÈÍÐ çUÓÛæ „EÑU§Øæ ÷ Uò ¦ Á æÛÛ æÚ Ò Loop 2 æP æ Û È æ Ûï Ú y x ’EÒ¡¡ÓØèéÚUÙø U÷ ò Ïæ}ø¡4ÒUææ è÷díé ¨æÚÐ ’ÙÚ Ñø u¨ëÈÍÒ$ÚEØÈ èæç §çU¦Ù UÑ× Ðíï UgÑÙ b çø ¡æÛ 0U§ÙÍéé $ÚUéØ UCÏÙÐÐ ÷Ø × §æUéÔ}ÛÑ êØ ËØéÐ 4æ ’Í÷Ú 9 b × Ò Ø Û ÷ Ø × æ ÷ Ú Ù æ ‡¨è|æ ϧÐEv§×é ‚äè§Úé 7 QU͔U÷ ¦ n ¦ V À ’E¡yÓØÍ$UÏË@èϪШíUU…‡ÏÓÐEèi¨ÓÙv§×8Ù 7 ’虧ÚUèÓçdU÷ ò ¦ ¢ P ÛÐ é é È Ý Ô ç øÛ Ñ Ò È æ S1 R ç ¦í ¦ —ÚÚ Ï÷$íÓøÓægé8ÍÐçÒ èÐdd—ÚÚÚÚ Ï÷í§ø§æèé¦ÏÈÈgÐèЪçªçí 4ã…tØã zâ â Ò Ûï Ð ¦ ÐÔ æ Ú× Ú ã ¦ æø¡îUÛæ Í÷Úbíæ pÈÍÐÐ èÚ}Ú¸îæUè÷ÚiגçÛ 7 ÍÐÚ4ã…tÔâ Ú ¦ Ïæ}ø¡ïîUÍ÷bíCÏïÍÐÚ Uè÷i’çÛ 7 ÍÐ4—nÛâ 7 æ UÍ÷Ú ÓÙéuÏïЕ§Ð҇ç}Û Ó×UéÒ ¤’ïøÏÑ •äÛÐÙ§Ð҄EØ$ڒææ èÍ÷ËÚç ¤UÏÙæ Í÷ÐÚuèæCç §é ÙÛËèæUÓçæ ÷Íé ¤7Ú ë——ÿÓø÷ÔÚ Ï ¨}éæÍÍÛxÚÍçEçÚx•ÿæ¥T×æ îÙEæÐÓgØ ªÐÏçÒ ’¶Í÷íæ §ØuÚéÚ Í §Ù’éæ ¨ÏÙÍ×ø—ÛÚ ËÙæè‡èçÈ ’ÑE÷ ’¦æ Í÷Ù d7Ú íUÐÐ g÷iÏÙ× ×ÓÐèé„ØÚÛ èæèæçÓ焕’UÏÑæçèæ ÷ ¡òP ¦ Ü ø U çæU Ø ò éÛ ’ø Ú ç íã ¦ Ú Ú í$Óæ8çÒ ÍÐdÚÚ —Ï÷§øèéÒ ¦ÈèЪç4…zâ ¦ —Ï÷øÓgéèÐdï Ú í§æ¦ÏÈgÐÚ ªçí é ããtØâ Ú ¦ ÏæÛ øï ¡æÛ îUÚæ è÷8èÐÚ —ÓÙФã…tÔâ Ð ¦ Ïæø¡îUè÷™}íi’ÏѤ—nÛâ Ú æ Ðï Ø Û Û —EÙUÏٓÏÈEД‡Ïæ{ê¡÷ R æ Û Û ÐÔ ã ¦ EٓÏïØ Ð gæçÛ Ê Û Ü CÙÛ á Û qÍ÷ÚÐ “¤…zâ ¦ ¨æ èæÏקÐÐ EÒîèæçÛÛ Ê ÜÛ CÙÛ á Üè÷Ú“Ô Û ãã tØâ Ø ¦ Ù¸ÏïdØ §×é Ê qÛ C}ÙÿÛ ¨èæÏ×æ §ÐEÒÐdÓ×é á ۜã…tÔâ ¦ ¨èæÏקÐEÒdÓ×é Ê qC٘EٓÏïdÓ×é á œ—nÛâ ÙU÷ 7 gÚ×Ïæèø}çÛ iÓפxëEçèæèÚ}Ú¡îUè÷¤Ï÷UÏÑgÐUÍ÷8UÓÙgéè××UF—Ùèæèç’EÑîUÍ÷¡‡Ù 7 Ug÷i§ÚUÑèاçEéîUÍ÷Ú Ù b¦ õ æ Ò é ÛÔ æ Ú ø ç Ú ø Ûï Ú ç Ø æ Ú9 Ð × é Ø æ ± Ú ε S2 R R R S ε 0 y I1 Movable bar Loop 1 I B I2 ε x ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern