FormulaSheets_quiz_1 - L j Sawfljwwt Q’ | 60 7(19 aw...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: L j Sawfljwwt: Q’ | 60 7((19: aw + 2 {Qn Cosnwa‘é +6n 9/} mag-6), 6?»: 2% j: 151*) Comfigécfi , "34 r En>%§£msm hwgb T ‘0 o (90 750$: C0 + Z Ch Cm§(Mw01l3+9h\ w 2T 9):! 0:; fr _ 4:. (3075C :— 3005)ch w ‘hwa - )“wt T 7Q“: 2&3” 6“ ’ FD“: E‘Jfl‘afi J a csz n20)iIJiZJ:-' <56: Maw 6; coswgwcovrcosmw E SM (242%) :S/r‘a/‘FCM‘BI’: [05/1an 3 y: "T: [lezwflélt [7%) Vtzoc‘lfc] I . 5: 5°” le/fl/o’f Indefinite Integrals ‘ gm ‘ 6(a)) udv=uv— win 1 fan“) ' 1' “>0 ‘ _ _ a +11.» . . _, ' 1 /f(x)g(1)dr = “108(3) -/f(x)g(x) ‘11 z ‘ "(-0 a —jm ” ’ ° 1 ' 1 3 2"“ a—z :11} a > 0 fsinaxdx=—-cosax fwsaxdx=-sinax 1 a a 4 ' xewum ‘ 1 a > 0 ' . 24x : (a +1?) _ 2 _ x sm2ax _ __ 1: sm .., n- fsm 41d —--2-— 4a 4a 5 If" u“) (“+jmyfid “>0 1 6_ J 5(3) 1 I frdnaxdx: —2(sinax -aroosax) a 7 1 2125(0) . l 8 -_ 91"" ham—mo) fxcosaxdx =. —z(cosa.r+axsinax) _ a 9 cos a»! x[5(w-wo)+5(w+am)l . 1 . [:2 smaxdx = Fear smax +2cosax -— azxz cosax) 10 sin w jx[5(w+mu)-5(w—wu)l l I 11 um 18(m)+ ‘— fxlcosaxdx=—(2axcosax—25inax+a2xzsmar) fly as ' 12 sgn! , _ sin (a - 1:): sin (a + b): ' smaxsmbzdx=———______. 2 ’1 __ . 1‘" _/ 2m __ b) 2“ +17) a #b2 13 cosmnl. um . 2 mm an)-r5(w+wo)lv+wg _wz . _ ' - l _ _ [mucus )5; d; = _ [Egg—:1 + M] “2 ¢ b2 14 may m) 21,150.. a») shown» + w; H": a — 2(d + b) . mo 15 2‘“ smug: u(t) ——--—-———- a > 0 ' _ - . (a +~jw)3+w§ fwmcosbxdx=m+w azfibz fl, My 2(12 -- 201 + 16 t cum "(1) m a > 0 fa“: dz = $3" 17 .recl 1- sin: W . w e" . ‘ 18 ? sun: (W1) fxf‘dx=a—z(ax—l) 1 1,, mt . ‘ 19 A i smc‘ g fxzem dz — ix—(azg:2 -— 24x 2 20 W sincz W' A w j - as + > 5 (‘2‘) (a?) ' e” 21 m a - r a — I = 2.“. for“ smbxdsr = a2 + H (a sinbx — bcos bx) n-Zm (I n ) “1.2.600 MM) mo T e“ A 22 ems-Mn ‘ Rafi/Q feucosbxdx=az+b2(acoslix +bsinbx) I. a 1 1 x ' X = — -l — - '. v Q. 0 / x2 + a2 dz 4 ‘3“ a ' _ Fourier Transform Operations “E x O . d1 = l 111(,\:2 + a2) “on gm ‘ G(m) x2 + a2 2 Adam. on 3'“) +81") ' Gum) + G109) a gal” mmpfiufim kg(l) mm) 4? ~ 455K 2 f ' s an m 6‘" 21‘8"“) " ‘ : c “g a :1) IF ht 8(t) mg(§) to .1. . “M 2 FM quucncym sm shit: “i 2311: GM!" w Tmc l . 3‘) J C(m—m) t F “V0 “3°” 21(1) t 320') G, ((9)6203) \ ' I 4) (ma—fl C0 50% t + K I m (00 dd] 96 ' “mm““°'““°“’ mm")- 2&0sz FM f Tune difl'cxtntialion dug -629 . m ‘ Uw)"G(a’) (jDPMltb/i Co {Loo/‘5: 1L KP m [H] FM] (DIR baflwxd‘kéfls'; (Alf-Luna) r @JOV Lumrmesfifje ‘ ’ 5% _ I 4>mm2M + m [a] (05th “ CZW 2,73 fl : kit, 55%): m (a Cesmc‘tl mhbe) m we Sam‘s ‘( doertoi T5 'X é‘LKfiL VtLlLoQ o “1.1%ij n/\_mr_ -L.. L4: >.—.rn ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

FormulaSheets_quiz_1 - L j Sawfljwwt Q’ | 60 7(19 aw...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online