Course Hero Logo

Filipinos are used to typhoons.docx - Banghay Aralin sa...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 4 pages.

BanghayAralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 6Aralin 30Diyos at Kapuwa, Pinagmumulan ng Pag-asaBilang ng araw ng Pagtuturo:5 Araw (30 Minuto sa bawat araw o 150 minuto)Pamantayang Pangnilalaman:Naipapamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkakaroon ng sarling kapayapaan (inner peace) parasa pakikitungo sa iba.Pamantayan sa Pagganap:Naisasabuhay ang pagkamabuting tao na may positibong pananaw bilang patunay sa pag-unlad ngispiritwalidad.Pamantayan sa PagkatutoI.LAYUNIN:11. Napatutunayan na nagpapaunlad ng pagkatao ang ispiritwalidad.Code:EsP6PDIVa-16II.PAKSA:A.Aralin 1:Diyos at Kapwa, Pinagmumulan ng Pag-asa.B.Sanggunian: EsP - K to 12 CG p. 89C.Kagamitan:videoclips, cd player, sipi ng awit ( May Bukas Pa), mga larawan,hugis kamay, pentel pen, masking tape,D.Pagpapahalaga:Pag-asa, Kabutihang-loob
III.PAMAMARAANPanimulang Gawain:1.Pagbati ng guro ng magandang buhay sa mag-aaral.2.Pagtala ng liban sa klase.3.Pagbabalik-aral4.Pagbibigay ng panimula at mga layunin5.Ipakita ang mga larawan.(Mga larawan na nagpapakita ng pagtulong sa kapwa.)MgaGabay na Tanong:a.Ano ang ipinapakita sa mga larawan?b. Bakit kaya nila ginagawa ang mga ito?c. Ginagawa nyo rin ba ang mga ito? Bakit?d. Sa papaanong paraan nakatutulong ang mga gawaing ito sa pagpapaunlad ng ating pagkatao?e. Bukod sa mga ipinakita sa larawan, sa papaanongparaan pa natin mapauunlad ang ating pagkatao?Alamin NatinPagpapakita ngvideo clipstungkol sa mga biktima ng iba’t ibang kalamidad sa bansa. (suhestyon: ElGamma Penumbra Bagyong Yolanda)Itanong:a.Ano ang naramdaman ninyo habang pinanunuod angvideo?b.Paano sila nabigyang pag-asa sa oras ng kalamidad?c.Sa inyong lugar, ano-anong mga kalamidad na ang inyong naranasan? Sa papaanong paraankayo natulungan o nakatulong na magbigay pag-asa sa mga biktima?(Closure: Likas sa tao ang kabutihan. Ito ay kanyang naipapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa.)
Isagawa NatinGawain 1Ipaparinig ang awiting may pamagat na: May Bukas Pa ni Rico Puno at talakayin ang mga sumusunod natanong:a.Ano ang iyong naramdaman habang pinakikinggan ang awit?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 4 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture