21ss107-ex2 - AF EE 7EXA aÑ e D Ò ×ØÖÙ Ø iÓÒ × D...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: AF EE 7EXA# aÑ e : D# Ò ×ØÖÙ Ø iÓÒ × : D Óa ÐÐÛ Ó ÖkÓÒ Øh eØe×ØÔaÔ e Ö hÓÛa ÐÐÛ Ó Ök Y ÓÙÑ aÝ Öee iÚ eÒÓÖed iØeÚ eÒ fÓ ÖaÓ ÖÖeØaÒ ×Û e ÖifÒÓÛ Ó Ök i××hÓÛ ÒY ÓÙÑ aÝÙ ×eØh ebak ifÝÓÙÒ eedeÜ ØÖa×Ôae D Ó ÒÓ Ø × iÑ Ô ÐifÝÝÓÙ ÖaÒ ×Û e Ö×ÙÒ Ðe××ÝÓÙa ÖeeÜÔ ÐiiØ ÐÝ iÒ ×ØÖÙ Øed ØÓdÓ×Óh i×dÓe×ÒÓ ØaÔÔ ÐÝ ØÓeÚa ÐÙa Ø iÓÒÓ fe ÐeÑ eÒ Øa ÖÝ fÙÒ Ø iÓÒ ×a Ø×ØaÒda ÖdÚa ÐÙ e×Ó ÖfÙÒ Ø iÓÒa ÐeÜÔ Öe×× iÓÒ ××Ó Øha ØÝÓÙ Û ÓÙ Ðd b eeÜÔ eØed ØÓ× iÑ Ô ÐifÝ sin( π/ 6) ØÓ 1 2 fÓ ÖeÜaÑ Ô ÐeD ÓÒÓ ØÛ Ö iØeaÒ ×Û e Ö×a ×d e iÑ a Ð aÔÔ ÖÓÜ iÑ a Ø iÓÒ × ;if √ 2 i×Øh eaÒ ×Û e ÖÐeaÚ e iØØha ØÛ aÝ Y ÓÙÑ aÝ ÒÓ Ø Ù ×eaa ÐÙ Ða ØÓ ÖÓÑ ÔÙ Øe ÖØh ea ×× i×ØaÒeÓ faÒÝÓ Øh e Ö×ØÙd eÒ Ø×aÒÝÒÓ Øe×Ö ib ×h ee Ø×Ó ÖØeÜ Ø×dÙ Ö iÒg Øh i×eÜaÑ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

21ss107-ex2 - AF EE 7EXA aÑ e D Ò ×ØÖÙ Ø iÓÒ × D...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online