NCC202Sylabus - HST-362 0 202 ATATRK LKELER VE TRK DEVRM...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HST-362 0 202 ATATÜRK İLKELERİ VE TÜRK DEVRİM TARİHİ II (Principles of Kemal Atatürk and the History of Turkish Revolution II) (2-0) NC Yrd.Doç.Dr. Birten Çelik Ofis Saatleri: Salı: 13.00-14.00, Ofis No: S-146 E-mail: [email protected] HST-362 0 202, Türkiye Cumhuriyeti tarihini incelemek amacıyla hazırlanmış bir ders olup HIST-2201 dersinin devamıdır. HST-202 dersinde 1939’lardan 1980’lere kadar Türkiye’nin sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda geçirdiği deneyimleri ile ülkenin II.Dünya Savaşı sonrası şekillenen dünya politiğine uyum süreci ve yeniden yapılanma girişimleri ve temel sorunları tarihsel bir perspektif çerçevesinde incelenecektir. Dönem içinde öğrenciler, her biri 30 puan değerinde 2 Mid-Term (Ara Sınav), dönem sonunda da 40 puan değerinde bir Final Sınavı alacaklardır. Öğrencilerin derse %60 devam zorunluluğu vardır. Ders Kitabı:
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online