102009 stanbul teknik niversitesi 12 6 dorusal

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: katkılarının tek tek test edilmesi. – H0: βi = 0 bi − β i ttest = • Beta Katsayıları sbi – Standardize edilmiş regresyon katsayıları. – Regresyon katsayıları arasında karsılaştırmayı mümkün kılar. – Değişkenlerin önemini yansıtır. Sx ˆ bi = bi i Sy 22.10.2009 Analiz 22.10.2009 İstanbul Teknik Üniversitesi 11 Doğrusal Regresyon İstanbul Teknik Üniversitesi 12 6 Doğrusal Regresyon Menüsü Memnuniyet = b0 + b1 Fiyat + b2 Hizmet + b3 Ürün Kalitesi + e Bağımlı Değişken Bağımsız Değişkenler 22.10.2009 İstanbul Teknik Üniversitesi 13 R, R2, Düzeltilmiş R2, Sy Y bağımlı değişkenin değerlerinin regresyon fonksiyonunu kullanarak yapılan tahminindeki ortalama hata. Çoklu Korelasyon Katsayısı 22.10.2009 Belirlilik Katsayısı: Bağımlı değişkendeki değişkenliğin ne derece bağımsız değişkenler tarafından açıklanabildiğinin ölçüsüdür. Sadece Doğrusal ilişkiyi dikkate alır. İstanbul Teknik Üniversitesi Düzelti...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online