102009 stanbul teknik niversitesi 8 4 regresyon

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 0.2009 İstanbul Teknik Üniversitesi 7 Veri Girişi (3) Denek – Denek veya Değişken – Değişken (Ör: MDS) Asimetrik 22.10.2009 İstanbul Teknik Üniversitesi 8 4 Regresyon Analizi 22.10.2009 İstanbul Teknik Üniversitesi 9 Regresyon Fonksiyonunun Testi • Belirlilik Katsayısı (R2) – Bağımlı değişkendeki değişkenliğin ne derece bağımsız değişkenler tarafından açıklanabildiğinin ölçüsüdür (goodness of fit). K Aciklanabilen Degiskenlik r= = Toplam Degiskenlik 2 • F İstatistiği ˆ ∑ (y k − y) ∑ (y k − y) k =1 K k =1 2 2 – Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında anlamlı bir nedensonuç ilişkisini araştırır. Ftest = Aciklanabilen Degiskenlik / 1 Tesadüfi Degiskenlik / (n − 2) • Standart Hata – Bağımlı değişkenin regresyon fonksiyonu tarafından tahmini sırasında yapılan ortalama hatanın ölçüsüdür. 22.10.2009 İstanbul Teknik Üniversitesi 10 5 Regresyon Katsayılarının Testi • t-İstatistiği – Regresyon katsayılarının ilişkiye olan...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online