{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

22102009 stanbul teknik niversitesi 16 8 regresyon

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lmiş R2, örnek hacmini ve bağımlı değişken sayısını dikkate alır. 14 7 F Testi y, (Memnuniyet) y3 Regresyon fonksiyonu ˆ y3 e 3 Tesadüfi Değişkenlik Açıklanabilen Değişkenlik y x, (Fiyat) Ftest = 22.10.2009 Aciklanabilen Degiskenlik / 1 Tesadüfi Degiskenlik / (n − 2) İstanbul Teknik Üniversitesi 15 F Testi If the significance value of the F statistic is small (smaller than say 0.05) then the independent variables do a good job explaining the variation in the dependent variable. 22.10.2009 İstanbul Teknik Üniversitesi 16 8 Regresyon Katsayıları Ölçekten bağımsız regresyon katsayısı: Bağımsız bir değişkenin, bağımlı değişkenin açıklanmasında taşıdığı önem. Memnuniyet = 2,962 - 0,251*Fiyat + 0,919*Hizmet - 0,40*Ürün Kalitesi + e 22.10.2009 İstanbul Teknik Üniversitesi ! 17 T - Test Her bağımsız değişken, diğer bağımsız değişkenlerin sabit tutulması kaydı ile test edilir. H0: βi = 0 < 0,05 (anlamlı) temp b − βi =i sbi (-0,251 – 0) / 0,072 = -3,469 Beta 22.10....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online