{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Veri_Bulunmadigi_Durumlar - Veri Bulunmad Durumlar Veri...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Veri Bulunmad ı ğ ı Durumlar Veri Bulunmad ı ğ ı Durumlar Var olmayan bir sistemin modelini kurmak istedi ğ imizde °nemli bir problemle kar ş ı la ş ı r ı z. Yeni kurulacak bir sisteme ili ş kin verimiz olmayacakt ı r. Baz ı durumlarda ise sistem var olabilir fakat veri toplamak olanaks ı zd ı r. Veri toplama ve analizi zaman alan ±al ı ş malard ı r. Bir ±ok ±al ı ş mada verilerin elde edilmesi ve analizi, modeli tasarlama ve programlamaktan daha uzun süre alabilmektedir. E ğ er zaman k ı s ı d ı bulunuyorsa simülasyon ±al ı ş mas ı zorla ş acakt ı r. Veri bulunmad ı ğ ı ya da elde edilemedi ğ i durumlarda baz ı basit yakla ş ı mlara ba ş vurabiliriz: ˙al ı ş anlar ı n ya da tasar ı mc ı n ı n tahminleri Sat ı c ı talepleri Teorik etmenler ˙al ı ş an, tasar ı mc ı , sat ı c ı ya da modellemeci gibi ki ş iler taraf ı ndan verilebilecek tahmini bilgileri kullanarak bir tak ı m say ı salla ş t ı rma ±al ı ş malar ı yap ı labilir. Bu ki ş ilerden ü± tip bilgi elde edilebilir: yaln ı zca ortalama de ğ erin verilebildi ğ i durumlar, yaln ı zca aral ı ğ ı n verilebildi ğ i durumlar, aral ı ğ ı n ve en olas ı de ğ erin verilebildi ğ i durumlar. Bu bilgilerin nas ı l say ı salla ş t ı r ı labilece ğ i s ı ras ı yla a± ı klanacakt ı r. Yaln ı zca Ortalama De ğ er Biliniyorsa E ğ er uzman olan ki ş i sistemdeki herhangi bir de ğ i ş kene ili ş kin yaln ı zca ortalama bir de ğ er verebiliyorsa kullan ı labilecek birka± se±enek bulunmaktad ı r. Ortalama de ğ er do ğ rudan sabit olarak modele konulabilir. Bu durumda modelde sabit bir zaman gecikmesi eklenmi ş olacakt ı r. Fakat bu y°ntem sistemdeki ger±ek süre± dü ş ük düzeyde de ğ i ş kenlik i±eriyorsa kullan ı labilir. ˙ünkü süre± kü±ük say ı lamayacak de ğ i ş kenlikler i±eriyorsa modele bu de ğ i ş kenli ğ in eklenmesi gerekir. Bu nedenle s°z konusu süreci sabit olarak modele koyamay ı z. Benzetilmeye ±al ı ş ı lan sürece g°re üstel da ğ ı l ı ma uydu ğ u varsay ı m ı yap ı labilir. ²stel da ğ ı l ı m ı n olduk±a büyük de ğ i ş kenli ğ e sahip oldu ğ u unutulmamal ı d ı r. E ğ er tahmin edilen süre a ş a ğ ı daki °zelliklere sahipse üstel da ğ ı l ı m varsay ı m ı do ğ ru sonu± verebilir: Süre rastsal ve °nceki de ğ erlerden ba ğ ı ms ı z olmal ı Tahmin edilen ortalama de ğ er ±ok büyük olmamal ı Tahmin süresi geli ş ler aras ı süreyi g°stermeli Sistem Simülasyonu Ders Notlar ı Y.Do±.Dr. Erhan Bozda ğ 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Veri Bulunmad ı ğ ı Durumlar E ğ er tahmin edilen de ğ er, birim zaman aral ı ğ ı nda olan olay say ı s ı ile ilgili ise (bir gün i±inde bozulan makine say ı s ı , bir saat i±inde gelen hasta say ı s ı gibi)
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern