{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Yanit_2001_Yariyil_Sonu(B) - T ENDSTR MHENDSL BLM SSTEM...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 İ TÜ ENDÜSTR İ MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ S İ STEM S İ MÜLASYONU DERS İ YARIYIL SONU SINAV SORULARININ YANITLARI Tarih: 12/06/2001 Soru 1. Elle simülasyona ba ş lamadan önce soru içinde verilen bilgilerden, rassal de ğ i ş kenleri ve ters dönü ş üm denklemlerini elde edelim. A ş a ğ ı da s ı ras ı yla kullan ı lmas ı gereken rassal de ğ i ş kenler tan ı mlanm ı ş t ı r. Yang ı n Yeri Kasaba 10x10’luk bir matris olarak tan ı mlanm ı ş t ı r. Ş ekil 1’de koyu olarak gösterilmi ş olan riskli bölge kasaban ı n ¼’ünü olu ş turmaktad ı r. Herhangi bir bölgede yang ı n ç ı kma olas ı l ı ğ ı n ı p olarak kabul edersek riskli bölgede yang ı n ç ı kma olas ı l ı ğ ı p 2 olacakt ı r. Bütün bölgelerin olas ı l ı klar ı n toplam ı n ı n 1 olmas ı gerekti ğ i bilindi ğ ine göre a ş a ğ ı daki e ş itlik yaz ı labilir. 5 1 1 2 = = + + + p p p p p Soldan sa ğ a do ğ ru bölgeleri Bölge 1, Bölge 2, Bölge 3 ve Bölge 4 olarak adland ı r ı rsak hangi bölgede yang ı n ç ı kaca ğ ı na ili ş kin rassal say ı aral ı klar ı n ı ş u ş ekilde belirleyebiliriz: Tablo 1. Yang ı n bölgesinin belirlenmesi Bölgeler Olas ı l ı k Birikimli Olas ı l ı k RS Aral ı ğ ı Bölge 1 (Riskli) 0.4 0.4 0.000 – 0.399 Bölge 2 0.2 0.6 0.400 – 0.599 Bölge 3 0.2 0.8 0.600 – 0.799 Bölge 4 0.2 1.0 0.800 – 0.999 Yang ı n ç ı kan bölgenin bulunmas ı ndan sonra koordinatlar ı n bulunmas ı gerekmektedir. Her bir koordinat be ş er noktadan olu ş maktad ı r. Bu amaçla X ve Y koordinatlar ı için a ş a ğ ı daki tablo olu ş turulabilir: Tablo 2. Yang ı n noktas ı n ı n X ve Y koordinatlar ı Eksen Üzerindeki Yer Olas ı l ı k Birikimli Olas ı l ı k RS Aral ı ğ ı 1. Nokta 0.2 0.2 0.000 – 0.199 2. Nokta 0.2 0.4 0.200 – 0.399 3. Nokta 0.2 0.6 0.400 – 0.599 4. Nokta 0.2 0.8 0.600 – 0.799 5. Nokta 0.2 1.0 0.800 – 0.999 Yang ı n Bilgisi Yang ı n tipleri, gerekli araç say ı s ı ve söndürme süreleri ile ilgili tabloda verilen olas ı l ı klar kullan ı larak a ş a ğ ı da verilen rassal say ı aral ı klar ı olu ş turulabilir. Tablo 3. Yang ı n bilgileri Yang ı n Tipi Gerekli Araç Söndürme Süresi (dk) Olas ı l ı k Birikimli Olas ı l ı k RS Aral ı ğ ı I 1 20 0.30 0.30 0.000 – 0.299 II 2 30 0.35 0.65 0.300 – 0.649 III 3 40 0.25 0.90 0.650 – 0.899 IV 4 60 0.10 1.00 0.900 – 0.999
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Di ğ er Bilgiler Yang ı n geli ş ler aras ı süresinin 2-3-5 saat parametreli üçgen da ğ ı l ı ma, trafik yo ğ unlu ğ u katsay ı s ı n ı n 1-2 aras ı düzgün da ğ ı l ı ma uydu ğ u belirtilmi ş tir. Bu rassal de ğ i ş kenlerin ters dönü ş üm denklemleri a ş a ğ ı daki gibi olacakt ı r. Tablo 4. Yang ı n geli ş ler aras ı süresi ve trafik yo ğ unlu ğ u Tan ı m Da ğ ı l ı m Ters Dönü ş üm Denklemi Yang ı n geli ş ler aras ı süresi 2-3-5 saat Üçgen E ğ er 3 1 < RS ise RS x 3 2 + = E ğ er 3 1 RS ise ) 1 ( 6 5 RS x = Trafik yo ğ unlu ğ u 1-2 Düzgün RS x + = 1 Elle Simülasyon Tablosu A ş a ğ ı daki tabloda elle simülasyon be ş yang ı
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}