{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Yanit_2002_Yariyil_Ici - T ENDSTR MHENDSL BLM SSTEM...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1/6 İ TÜ ENDÜSTR İ MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ S İ STEM S İ MÜLASYONU DERS İ YARIYIL İ Ç İ SINAV SORU YANITLARI Tarih: 26.03.2002 Soru 1. Geli ş ler aras ı süre ile ilgili olarak 5 saat içinde ortalama 240 grubun geldi ğ i belirtilmi ş tir. Bu bilgiden dakikada 8 . 0 60 * 5 240 = grubun geldi ğ ini söyleyebiliriz. Sorudaki s ı kl ı k tablosunda, bir dakika içinde gelen grup say ı lar ı ile ilgili bilgi verilmi ş tir. Bu durumda uygunluk testi yap ı lmas ı gerekmektedir. Grup say ı lar ı kesikli de ğ erler alabilecekleri için kesikli da ğ ı l ı mlardan uygun olan ı n ı n seçilmesi gerekmektedir. Gerçekte, gelen grup say ı s ı bir anlamda geli ş ler aras ı süreyi içerdi ğ inden Poisson da ğ ı l ı m ı na uyma olas ı l ı ğ ı bulunmaktad ı r. Ş ekil 1’de gözlem verileri ile 0.8 ortalamal ı teorik Poisson da ğ ı l ı m ı n ı n grafikleri verilmektedir. İ ki grafi ğ in birbirine benzedi ğ i görülmektedir. Uygunluk testinin hipotezlerini a ş a ğ ı daki gibi kurabiliriz: 0 H : Gözlem verileri ortalamas ı 0.8 olan Poisson da ğ ı l ı m ı na uyan y ı ğ ı ndan gelmektedir. 1 H : Gözlem verileri 0.8 ortalamal ı Poisson da ğ ı l ı m ı ndan gelmemektedir. Her ne kadar veri say ı s ı ş ükse de verilerin kesikli da ğ ı l ı mdan geldi ğ ini bildi ğ imize göre uygunluk testi olarak Kolmogorov-Smirnov testini uygulayamay ı z. Bu nedenle Ki-Kare testi yap ı lm ı ş ve sonuçlar ı Tablo 1’de verilmi ş tir. Tablo 1. Ki-Kare uygunluk testi Grup Say ı s ı Gözlenen S ı kl ı k Teorik Olas ı l ı k Teorik S ı kl ı k Grup Say ı s ı Gözlenen S ı kl ı k Teorik S ı kl ı k Ki-Kare 0 13 0.45 11.25 0 13 11.25 0.272 1 7 0.36 9.00 1 7 9.00 0.444 2 3 0.14 3.50 >2 5 4.75 0.013 3 1 0.04 1.00 Toplam 25 1.00 0.729 >3 1 0.01 0.25 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0 1 2 3 >3 Gözlenen Teorik Toplam 25 1.00 25 Ş ekil 1. Poisson da ğ ı l ı m ı 5’ten küçük s ı kl ı ğ a sahip s ı n ı flar Ki-Kare uygunluk testinde birle ş tirilmek zorundad ı r. Örnekte teorik s ı kl ı ğ ı n 4.75 oldu ğ u s ı n ı f ı bir üst s ı n ı fla birle ş tirmemiz gerekmektedir (zaten teorik s ı kl ı ğ ı 3.50, 1.00 ve 0.25 olan s ı n ı flar birle ş tirilmi ş ti). Fakat bu durumda serbestlik derecesi s ı f ı r olacakt ı r. Bu nedenle 5’e yak ı n bir s ı kl ı ğ a sahip oldu ğ u varsay ı larak birle ş tirme i ş lemi yap ı lmam ı ş t ı r. Ki-Kare da ğ ı l ı m ı n ı n serbestlik derecesi a ş a ğ ı daki gibi hesaplanabilir: serbestlik derecesi = s ı n ı f say ı s ı – parametre say ı s ı – 1 serbestlik derecesi = 3 – 1 – 1 = 1 Poisson da ğ ı l ı m ı nda yaln ı zca ortalaman ı n verilerden hesaplanmas ı gerekmektedir. Bu nedenle parametre say ı s ı 1 olarak al ı n ı r. 05 . 0 = α olarak al ı n ı rsa kritik Ki-Kare de ğ eri tablodan 3.84 bulunur. Bulunan Ki-Kare toplam ı 0.729 < 3.84 oldu ğ u için 0 H hipotezini ret edecek yeterli verimiz olmad ı ğ ı anla ş ı lmaktad ı r. Bu durumda verilerin Poisson da ğ ı l ı m ı ndan geldi ğ ini dü ş ünebiliriz. Bir günlük inceleme yap ı laca ğ ı n ı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Yanit_2002_Yariyil_Ici - T ENDSTR MHENDSL BLM SSTEM...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online