{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Yanit_2002_Yariyil_Sonu - T LETME FAKLTES ENDSTR MHENDSL...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yrd.Doç.Dr. Erhan Bozda ğ 1 İ İŞ LETME FAKÜLTES İ ENDÜSTR İ MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ S İ STEM S İ MÜLASYONU DERS İ YARIYIL SONU SINAV YANITLARI 13/05/2002 Soru 1. Soruda tercüme bürosuna gelen 30 i ş için tamamlanma sürelerine ili ş kin bilgi verilmi ş tir. Bu bilgilerin bir da ğ ı l ı ma uydurulmas ı gerekmektedir. Hangi da ğ ı l ı ma uyabilece ğ inin belirlenmesi için s ı n ı flar ı n olu ş turulmas ı ve histogram çizilmesi gerekmektedir. Veri say ı s ı 30 oldu ğ una göre, 5 30 denklemi yard ı m ı yla be ş s ı n ı f olu ş turman ı n uygun olaca ğ ı ş ünülebilir. Veri say ı s ı az oldu ğ u için s ı n ı f say ı s ı n ı da az tutmakta yarar vard ı r. Veriler küçükten büyü ğ e s ı raya dizilmi ş tir. En küçük de ğ er 8 ve en büyük de ğ er 28 oldu ğ una göre s ı n ı f geni ş li ğ i 4 5 8 28 = olarak bulunur. Tablo 1’de s ı n ı flar olu ş turulmu ş ve s ı kl ı klar belirlenmi ş tir. Tablo 1. İş tamamlama süreleri için uygunluk testi Kolmogorov_Smirnov Testi Ki-Kare testi Gözlenen Teorik S ı n ı f Birle ş tirme S ı n ı f S ı kl ı k Birikimli Olas ı l ı k Teorik Birikimli Olas ı l ı k |D| Gözlenen S ı kl ı k Olas ı l ı k S ı kl ı k Gözlenen S ı kl ı k Teorik S ı kl ı k Ki-Kare De ğ eri x<12 3 0.100 0.109 0.009 3 0.109 3.27 12 x<16 7 0.333 0.352 0.019 7 0.243 7.29 10 10.56 0.030 16 x<20 12 0.733 0.681 0.052 12 0.329 9.87 12 9.87 0.460 20 x<24 6 0.933 0.907 0.026 6 0.226 6.78 24 x 2 1.000 1.000 0.000 2 0.093 2.79 8 9.57 0.258 Toplam 0.747 S ı kl ı klar yard ı m ı yla s ı kl ı k histogram ı çizilmi ş ve Ş ekil 1’de sunulmu ş tur. Verilerin ortalamas ı 17.8 saat ve standart sapmas ı 4.7 saat olarak bulunmu ş tur. Veriler süreklidir ve Ş ekil 1’de de görüldü ğ ü gibi sürekli da ğ ı l ı mlardan normal da ğ ı l ı m ı and ı rmaktad ı r. İş lem sürelerinin ço ğ unlukla normal da ğ ı l ı ma uymas ı bu kan ı y ı güçlendirmektedir. Bu durumda a ş a ğ ı daki hipotezler belirlenebilir: H 0 : İş lerin tamamlanma sürelerine ili ş kin veriler ortalamas ı 17.8 standart sapmas ı 4.7 olan normal da ğ ı l ı m y ı ğ ı n ı n ı ndan al ı nm ı ş t ı r. H a : İş lerin tamamlanma sürelerine ili ş kin veriler ortalamas ı 17.8 standart sapmas ı 4.7 olan normal da ğ ı l ı m y ı ğ ı n ı n ı ndan gelmemektedir. Bu hipotezlerin test edilmesi amac ı yla kolmogorov-Smirnov testi ile Ki-Kare testi yap ı lm ı ş ve Tablo 1’de sonuçlar verilmi ş tir. Ki-Kare testinde serbestlik derecesi bire dü ş mektedir. Bu nedenle sonucuna güvenilmese de Kolmogorov-Smirnov testinde de ayn ı sonuca ula ş ı lm ı ş t ı r. H 0 hipotezini rededecek yeterli veri bulunamam ı ş t ı r. İş lerin tamamlanma süreleri 17.8 saat ortalamal ı ve 4.7 saat standart sapmal ı normal da ğ ı l ı mdan gelmektedir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Yrd.Doç.Dr. Erhan Bozda ğ 2 0 2 4 6 8 10 12 14 x<12 12<=x<16 16<=x<20 20<=x<24 24<=x S ı n ı flar S ı kl ı klar Ş ekil 1. S ı kl ı k histogram ı İş lerin tamamlanma sürelerine ili ş kin rassal de ğ er üretilmesini sa ğ layacak ters dönü ş
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

Yanit_2002_Yariyil_Sonu - T LETME FAKLTES ENDSTR MHENDSL...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online