{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Yanit_2003_Yariyil_Sonu - T ENDSTR MHENDSL BLM SSTEM...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Y.Doç.Dr Erhan Bozda ğ 1/6 İ TÜ ENDÜSTR İ MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ S İ STEM S İ MÜLASYONU YARIYIL SONU SINAV SORU YANITLARI 23/05/2003 Soru 1. Soruda 2 2 faktöriyel deney tasar ı m ı ile ilgili bilgiler verilmi ş tir. Deney tasar ı m ı nda, son deney eleman ı n ı n (minimum stok seviyesi 5 ve sipari ş miktar ı 6) ikinci ko ş umu verilmemi ş tir. Bu eleman için ko ş umu yapmam ı z gerekiyor. Bu amaçla verilen bilgilerden ters dönü ş üm denklemlerini elde edelim. Günlük taleplerin 2 ile 5 aras ı nda düzgün da ğ ı l ı m oldu ğ u belirtilmi ş tir. Verilerin kesikli oldu ğ u göz önüne al ı narak )) 1 ( * int( + + = a b RS a x ters dönü ş üm denklemini kullanabiliriz. Di ğ er bir yöntem rastsal say ı aral ı klar ı n ı n belirlenmesidir. Talepler düzgün da ğ ı l ı ma uydu ğ una göre 2 ile 5 aras ı nda herhangi bir tamsay ı gelme olas ı l ı ğ ı 0.25 olacakt ı r. Teslim süresinin en az 1 gün en çok da 3 gün oldu ğ u belirtilmi ş tir. Veri olmad ı ğ ı ama rastsal de ğ i ş ken hakk ı nda aral ı k (en küçük ve en büyük de ğ erin verildi ğ i) de ğ erinin bilindi ğ i duruma uymaktad ı r. Üç seçenek tan ı mlanabilir: normal da ğ ı l ı m, üçgen da ğ ı l ı m ve düzgün da ğ ı l ı m. Ma ğ aza sahibi de ğ i ş kenli ğ in fazla oldu ğ una inanmaktad ı r. Bu durumda de ğ i ş kenli ğ in (varyans ı n) en yüksek oldu ğ u da ğ ı l ı m ı seçmek uygun olacakt ı r. Aral ı ğ ı n verildi ğ i durum için düzgün da ğ ı l ı m ı n varyans ı üçgen ve normal da ğ ı l ı mlardan daha büyüktür. Veri yine kesikli oldu ğ una göre, yukar ı da verilen kesikli düzgün da ğ ı l ı m ters dönü ş üm formülünü ya da rastsal say ı aral ı klar ı n ı kullanabiliriz. Bu basit modelde kullanaca ğ ı m ı z ters dönü ş üm denklemleri Tablo 1’de verilmektedir. Tablo 1. Rastsal de ğ i ş kenlerin ters dönü ş üm denklemleri Rastsal De ğ i ş ken Ters Dönü ş üm Denklemi Günlük Talep )) 1 2 5 ( ( 2 + + = RS INT x ya da 999 . 0 750 . 0 5 749 . 0 500 . 0 4 499 . 0 250 . 0 3 249 . 0 000 . 0 2 = = = = RS x RS x RS x RS x Teslim Süresi )) 1 1 3 ( ( 1 + + = RS INT x ya da 999 . 0 666 . 0 3 665 . 0 333 . 0 2 332 . 0 000 . 0 1 = = = RS x RS x RS x Faktöriyel tasar ı mda minimum stok seviyesinin 5, sipari ş miktar ı n ı n 6 oldu ğ u deney eleman ı na ili ş kin bir ko ş umu yapmam ı z gerekmektedir. Tablo 2’de verilen elle simülasyon tablosundan toplam maliyet 86*10 7 TL olarak bulunmu ş tur. Tablo 2. Elle simülasyon tablosu Dönem Ba ş ı Stok RS Talep Dönem Sonu Stok Sipari ş ? RS Teslim Süresi Elde Bulundurma Elde Bulundurmama 15 0.899 5 10 Hay ı r 10 0 10 0.123 2 8 Hay ı r 8 0 8 0.160 2 6 Hay ı r 6 0 6 0.420 3 3 Evet 0.501 2 1 3 0 3 0.723 4 0 Hay ı r 0 10 2 6 3 0.981 5 1 Evet 0.407 2 1 0 1 0.672 4 0 Hay ı r 0 30 6 0.199 2 4 Evet 0.050 1 4 0 10 0.102 2 8 Hay ı r 8 0 8 0.204 2 6 Hay ı r 6 0 Toplam 46 40
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Y.Doç.Dr Erhan Bozda ğ 2/6 1 Dördüncü günün ba ş ı nda 6 olan stok 3 adetlik talep kar ş ı land ı ktan sonra 3’e dü ş üyor. Minimum stok seviyesinin (5) alt ı
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}