{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Yanit_2004_Yariyil_Ici - T ENDSTR MHENDSL BLM SSTEM...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1/5 İ TÜ ENDÜSTR İ MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ S İ STEM S İ MÜLASYONU YARIYIL İ Ç İ SINAV SORU YANITLARI 16/03/2004 Soru 1. Soruda verilen bilgilerden elle simülasyon tablosunda kullanaca ğ ı m ı z ters dönü ş üm denklemlerini elde etmemiz gerekmektedir. Geli ş ler aras ı sürenin d ı ş ı ndaki girdi de ğ i ş kenlerin uyduklar ı teorik ve ampirik da ğ ı l ı mlar soruda verilmi ş tir. İ lk önce geli ş ler aras ı sürenin da ğ ı l ı m ı ile ilgili test yapmam ı z gerekmektedir. 8 gözlem de ğ eri verilen da ğ ı l ı m ı n x x f 3 1 ) ( = , 3 1 e x olas ı l ı k fonksiyonuna uyabilece ğ i ş ünülmektedir. Verilerin istatistiksel olarak bu da ğ ı l ı ma uyup uymad ı klar ı n ı kontrol etmek amac ı yla sezgisel test olarak Q-Q grafi ğ ini çizebiliriz. Q-Q grafiklerinde gözlem de ğ erleriyle, e ğ er veriler yukar ı da verilen olas ı l ı k da ğ ı l ı m ı ndan geliyorsa olmas ı gereken de ğ erler kar ş ı la ş t ı r ı lmaktad ı r. Teorik da ğ ı l ı m ı n de ğ erlerinin bulunabilmesi için da ğ ı l ı m fonksiyonundan yararlan ı lacakt ı r. Bu amaçla olas ı l ı k fonksiyonundan da ğ ı l ı m fonksiyonu a ş a ğ ı daki ş ekilde elde edilir. = = = = x x x x t dt t x F 1 1 3 ln ) 1 ln (ln 3 1 ln 3 1 3 1 ) ( Gözlenen de ğ erlerin birikimli olas ı l ı ğ ı ile teorik da ğ ı l ı m ı n birikimlin olas ı l ı ğ ı n ı e ş itleyerek x de ğ erini çekmemiz gerekecektir. A ş a ğ ı da bu i ş lem yap ı lm ı ş t ı r. ) ( 3 ln x F x = ve ) ( 3 x F e x = Gözlenen tüm de ğ erlerin gözlenen olas ı l ı ğ ı 8 1 ’dir. Küçükten büyü ğ e dizilmi ş verilerin birikimli olas ı l ı klar ı n i ( i gözlem numaras ı , n gözlem say ı s ı ) formülüyle bulunabilir. Fakat sonuncu de ğ erin gözlenen birikimli olas ı l ı ğ ı n ı n ı n 1 ç ı kmamas ı için olas ı l ı k formülü üzerinde bir düzeltmeye gerek vard ı r. Bu nedenle n i ) 5 . 0 ( formülü kullan ı lmal ı d ı r. Bu formülden elde edilen gözlenen birikimli olas ı l ı klar ı yukar ı daki teorik da ğ ı l ı m fonksiyonunda yerine koyarak teorik da ğ ı l ı ma uyan x de ğ erlerini bulabiliriz. Tablo 1’de bu i ş lemin sonuçlar ı ve Ş ekil 1’de Q-Q grafi ğ i verilmi ş tir. Tablo 1. Q-Q De ğ erleri No Gözlem De ğ eri Gözlenen Olas ı l ı k Teorik De ğ er 1 1.2 0.0625 1.21 2 1.8 0.1875 1.76 3 2.4 0.3125 2.55 4 3.6 0.4375 3.72 5 5.4 0.5625 5.41 6 7.9 0.6875 7.87 7 11.3 0.8125 11.44 8 16.5 0.9375 16.65 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 5 10 15 Gözlem de ğ erleri Teorik de ğ er Ş ekil 1. Q-Q Grafi ğ i Uygunluk testi olarak Ki-Kare seçilirse s ı n ı f say ı s ı 1 olaca ğ ı için serbestlik derecesi 0’a dü ş ecektir. Bu nedenle veri say ı s ı n ı n azl ı ğ ı göz önüne al ı
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern