{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Yanit_2004_Yariyil_Sonu - T ENDSTR MHENDSL BLM SSTEM...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1/8 İ TÜ ENDÜSTR İ MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ S İ STEM S İ MÜLASYONU YARIYIL SONU SINAV SORU YANITLARI 14/05/2004 Soru 1. a) Soruda verilen bilgilerden kullan ı lacak ters dönü ş üm denklemlerini bulabiliriz: Kullan ı m Amac ı Da ğ ı l ı m Ters Dönü ş üm Denklemi Günlük Talep Say ı s ı 5-8 aras ı düzgün 999 . 0 750 . 0 8 749 . 0 500 . 0 7 499 . 0 250 . 0 6 249 . 0 000 . 0 5 = = = = RS x RS x RS x RS x Ta ş ı ma Tipi (Fazla e ş ya, az e ş ya) Ampirik 999 . 0 600 . 0 599 . 0 000 . 0 RS Az RS Fazla Ta ş ı ma Süresi 2 saat ortalamal ı 0.8 saat standart sapmal ı normal da ğ ı l ı m ı RNS x 8 . 0 2 + = Kamyonun yol alma süresi Varyand dü ş ük oldu ğ u için üçgen 0.8-1.0-1.2 saat aras ı > + = 5 . 0 ) 1 ( 08 . 0 2 . 1 5 . 0 08 . 0 8 . 0 RS RS RS RS x Soruda deney tasar ı m ı tablosu da verilmi ş tir. Tabloya bak ı ld ı ğ ı nda Kamyon Tipi, Ekip Say ı s ı ve Talep Tipi’nin karar vericinin belirledi ğ i faktörler oldu ğ u anla ş ı lmaktad ı r. Bu nedenle tam deney tasar ı m ı nda 8 2 3 = adet deney eleman ı olmal ı d ı r. Fakat tabloda yaln ı zca dört deney eleman ı bulunmaktad ı r. Deney eleman ı say ı s ı ş ürüldü ğ üne göre p k 2 faktöriyel tasar ı m yap ı lm ı ş t ı r. Deney tasar ı m ı nda Kamyon Tipi ve Ekip Say ı s ı faktörleri kontrol edilmektedir. Talep Tipi faktörünün düzey de ğ erlerinin bu iki faktörden hesaplanmas ı gerekir. A ş a ğ ı daki tabloda faktörler ve düzeyleri verilmi ş tir. Faktör Düzeyleri Faktörler 1 (-) 2 (+) Kamyon Tipi Eski Yeni Ekip Say ı s ı 2 4 Talep Tipi ş ük (5-8 aras ı düzgün da ğ ı l ı m) Yüksek (8-12 aras ı düzgün da ğ ı l ı m) Soruda verilen çözünürlük tablosuna bak ı ld ı ğ ı nda üç faktörün bulundu ğ u durumda 1 3 2 faktöriyel tasar ı m ı n yap ı labildi ğ ini görebiliriz. Üçüncü faktörün düzey de ğ erleri ilk iki faktörün düzey de ğ erlerinden elde edilebilir. Bu amaçla yukar ı da her faktörün düzeyine atanan negatif ve pozitif i ş aretlerinin çarp ı m ı al ı nmal ı d ı r. Çözünürlük tablosunda bu i ş lem 12 3 ± = ile ifade edilmi ş tir. Örne ğ in a ş a ğ ı daki tasar ı m tablosunda birinci sat ı rda Kamyon Tipi faktörünün düzeyi negatif ve Ekip Say ı s ı faktörünün düzeyi de negatif oldu ğ undan dolay ı Talep Tipi faktör düzeyi pozitif olmal ı d ı r. Yukar ı daki tabloda Talep Tipi faktörü için pozitif de ğ er Yüksek düzeyine kar ş ı l ı k gelmekteydi. Bu nedenle tasar ı m ı n ilk deney eleman ı nda Talep Tipi faktörünün düzeyi 8-12 aras ı düzgün da ğ ı l ı m olacakt ı r. Benzer ş ekilde di ğ er deney elemanlar ı için Talep Tipi faktörünün düzey i ş aretleri ve de ğ erleri bulunabilir.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern