{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Soru_2001_Yariyil_Ici - T LETME FAKLTES ENDSTR MHENDSL BLM...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İ İŞ LETME FAKÜLTES İ ENDÜSTR İ MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ S İ STEM S İ MÜLASYONU DERS İ YARIYIL İ Ç İ SINAVI Tarih: 17/04/2001 Saat: 15:00 Süre: 100 dakika Not: Kitap, ders notu vd. aç ı kt ı r. 1. Bira üreten bir i ş letmenin yükleme sisteminde üretimden ç ı kan kasalar be ş erlik gruplar halinde araçlarla 40 kasa alabilen depo bölgesine ta ş ı nmaktad ı r. Eleman yeterli oldu ğ undan ve üretim de sürekli oldu ğ u için ta ş ı ma araçlar ı her an yüklenecek kasa bulabilmektedirler. Dolum k ı sm ı nda yeterli miktarda yer olmad ı ğ ı için ayn ı anda yaln ı zca bir ta ş ı ma arac ı yüklenebilmektedir. Ta ş ı ma araçlar ı na be ş kasan ı n yüklenme süresi 1 ile 3 dakika aras ı nda uniform da ğ ı l ı ma uymaktad ı r. Dolumdan depoya kadar olan mesafenin al ı nma süresi 1 dakika olarak sabit kabul edilebilir. Bir ta ş ı ma arac ı ndaki be ş kasan ı n depoya yerle ş tirilmesi ise 2 ile 4 dakika aras ı nda uniform da ğ ı l ı ma uyacak ş ekildedir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Soru_2001_Yariyil_Ici - T LETME FAKLTES ENDSTR MHENDSL BLM...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online