Soru_2001_Yariyil_Sonu(A) - İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM SİMÜLASYONU DERSİ YARIYIL SONU SINAVI Tarih: 19/06/2001 Saat: 12:00 Süre: 100 dakika Not: Kitap, ders notu vd. açıktır. Rassal sayılar mutlaka yazılacaktır. Rassal değerler için virgülden sonra tek hane tutmak yeterlidir. Puanlar: 40, 30, 30 1. Bir işçi başka bir bölümden gelen parçalara iki adet plaka monte etmektedir. Parçaların ortalama 3 dakikada bir geldikleri bilinmektedir. İşçi ilk önce gelen parçanın kalite kontrolunu yapmakta ve eğer kusurlu ise parçayı hemen yanında bulunan, düzeltme işleminden sorumlu işçiye göndermektedir. Parçaların %40’ının kusurlu olduğu bilinmektedir. İşçinin parçalara montajı 1 ile 3 dakika arası düzgün dağılıma uymaktadır (kalite kontrolun aldığı süre önemsizdir). Parçaya monte edilen plakalar işçinin diğer yanında durmaktadır. Bu plakalar tükendiğinde işçi uzaktaki bir depodan dört adet plaka getirmektedir. Plaka getirme süresinin en az 2 ve en çok da 4 dakika sürdüğü bilinmektedir. Kusurlu çıkan parça düzeltme işlemini yapan işçi tarafından tekrar işlenmektedir. Düzeltme işleminden geçen parçanın bir daha kusurlu çıkma olasılığı yarıya düşmektedir. Düzeltilen parçalar yine montaja gönderilmektedir. Düzeltme işlemi 1, 2 ve 4 parametreli üçgen dağılıma uymaktadır. Her bir düzeltme işlemi sonucunda (dağılım şekli değişmese de) parametrelerin %20 azalmakta olduğu varsayılacaktır. İmalat şefi bu sistemde montaj işçisinin doluluk oranını bulmak istemektedir. İmalat şefine göre bu işletmenin bütün bölümleri ve bu bölümlerde çalışan bütün işçiler kaytarmaya meraklıdır. Bir parça almaya gönderseniz en uzun sürede geri döneceklerdir. İmalat şefinin düşüncelerine uygun olarak bir simülasyon modeli geliştiriniz ve sonucu 10 parça için inceleyiniz. 2. Bir inşaat şirketine proje önerileri, ortalaması 5 ay standart sapması 3 ay olan normal dağılıma uygun gelişler arası süreyle gelmektedir. Projeler büyüklüklerine göre farklı sürelerde tamamlanmaktadır. Proje süresinin 3 ile 7 ay arası düzgün dağılıma uyduğu belirlenmiştir. Şirket şu anda yalnızca bir projeyi yürütmeye yetecek işgücüne sahip olduğu için bir çok projeyi kaçırmaktan sıkıntı çekmektedir. Yönetici çözüm üretmek amacıyla iki yıl içinde kaçırılan proje sayısını bulmak istemektedir. Yalnızca beş koşum yaparak ve uygun varyans düşürme tekniği uygulayarak güven aralığı belirleyiniz. 3. Ahmet Bey istatistik bölümü mezunu olmasına karşın babasının mesleğini sürdüren bir market sahibidir. Yaptığı işe önem veren Ahmet Bey on senelik market işletmeciliği geçmişinde, olabilecek bütün istatistikleri tutmaya çalışmıştır. Verilerin bilimsel bilginin geliştirilmesinde en önemli araçlardan biri olduğuna inanmaktadır. Sosyal ilişkileri de güçlü olan Ahmet Bey müşterilerine müdüriyet ofisinin kapısını her zaman açık tutmuştur. Müşterileri ile birebir yaptığı görüşmelerde, daha çok günün bazı saatlerinde, aşırı beklediklerinden yakındıklarını üzüntüyle öğrenmiştir. Bu amaçla bir simülasyon çalışması yaptırmaya karar vermiştir. Söz konusu sorunlu saatler için çalışacak şekilde kurulan model ile beş koşum yapılmış ve aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Ahmet Bey’in tuttuğu istatistikler simülasyon modelini kuran analistlere çok yardımcı olmuştur. Simülasyonla ilgili parametre değerlerinin bir çoğunu bu istatistiklerden alabilmişlerdir. Son on senenin 3400 verisi kullanıldığında (sistem ve çevresi bu on sene içinde hiç değişmemiştir) müşteri başına ortalama bekleme süresinin standart sapmasının 6.0 dakika olduğu görülmüştür. Koşum No Müşteri Sayısı 1 2 3 4 5 120 140 125 130 100 Toplam Bekleme Süresi 840 1386 1050 1326 800 a) Ahmet Bey için güven aralığını bulunuz. b) Bu güven aralığının 2’ye düşürmek için ka ek koşum yapılmalıdır. ...B A Ş A R I L A R... 1 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online