Soru_2002_Yariyil_Ici - İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM SİMÜLASYONU DERSİ YARIYIL İÇİ SINAVI Tarih: Saat: Süre: Not: Kitap, ders notu vd. açıktır. Sorular eşit puanlıdır. SORULAR 1. Bir bar sahibi saat 21:00 ile 02:00 arasında barın durumunu incelemek istemektedir. Bu amaçla bir simülasyon çalışması yapılmasına karar vermiştir. Simülasyon çalışmasının sistem analizi ve veri toplama aşamasında aşağıda verilmiş olan bilgiler elde edilmiştir. Söz konusu 5 saat içinde ortalama 240 grup bara gelmektedir. Bu değerin içinde bara giremeyip gidenler de dahildir. Bir dakika içinde gelen grup sayısına bakıldığında Tablo 1’de verilen sıklıklar elde edilmiştir. Bir grup içinde gelen müşteri sayısının 2 ile 5 arasında olduğu görülmektedir. Daha az ya da çok kişiden oluşan gruplar da vardır ama dikkate alınmayacak kadar seyrektir. İncelenen 200 grupta karşılaşılan kişi sayıları ile ilgili bilgi Tablo 2’de verilmektedir. Gelen grubun bara girip girmeyeceği bardaki yoğunluğa göre hesaplanmaktadır. Barın kapasitesi ortalama 60 kişiliktir. Fakat daha fazla müşteri de alabilmektedir. Müşterilerin bara girme kararı barın müşteri yoğunluğuna bağlıdır ve Tablo 3’te verilmektedir. Grupların harcama miktarları ve kalış süreleri ise grupların tipine bağlı olarak belirlenmektedir. Üç tip müşteriden söz edilebilir. Bu müşterilerin harcama ve kalış davranışları Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 1. Grup Sıklık Sayısı 0 13 1 7 2 3 3 1 >3 1 Tablo 3. Doluluk oranı Girer Girmez <%80 0.85 0.15 %80-%120 26/03/2002 18:00 110 dakika Tablo 2. Gruptaki kişi sayısı (Gözlem Sayısı) 2 40 3 50 4 80 5 30 Tablo 4. Harcama (M.TL/kişi) Kalış Süresi (dk) Olasılık 0.70 0.30 >%120 0.05 0.95 Tip 1 Tip 2 Tip 3 N(3,1) N(7,3) N(15,4) 10 60 120 0.2 0.8 0.2 Bar sahibi müşteri yoğunluğundan memnundur. Fakat canlı müzik getirerek barın çekiciliğini artırmayı ve yakın zamanda açılacak rakip bara karşı avantaj sağlamayı düşünmektedir. Bu amaçla “Kung Fu” isimli bir grupla anlaşacaktır. Müzik grubu barda çalışmaya başladığında bara gelmek isteyecek müşteri sayısının %20 yükseleceğini ummaktadır. Bar sahibinin yeni canlı müzik politikası için, barda başlangıçta 50 kişinin olduğunu düşünerek modeli çalıştırınız ve toplam kazanç ile kaçan müşteri sayısını bulunuz. Modeli 8 müşteri grubu için çalıştırınız. 2. Bir rıhtıma yük taşıyan gemiler ortalaması 1.25 gün olan üstel dağılıma uygun şekilde gelmektedirler. Rihtımda yük boşaltmak için aynı anda iki geminin sığabileceği kadar yer vardır. Yük boşaltmak amacıyla çalışan iki tane vinç bulunmaktadır. Bir vincin yük boşaltma süresinin olasılık yoğunluk fonksiyonu Şekil 1’de verilmiştir. Gemi geldiğinde iki vinç de boş ise birlikte çalışmaktadırlar. Bu durumda boşaltma süresi de yarılanmaktadır. Bir gemi iki vinç tarafından boşaltılırken yeni bir gemi daha gelirse vinçlerden biri bu gemiyi boşaltmaya başlamaktadır. Bu durumda ilk geminin kalan boşaltma süresi artmaktadır. Veriler incelendiğinde %40 olasılıkla kalan süre 1.5 katına, %40 olasılıkla 2 katına ya da %20 olasılıkla 2.5 katına çıkmaktadır. Uygun simülasyon modelini kurarak 6 gemi için çalıştırınız ve ortalama gemi boşaltma süresini, rıhtımın ortalama boş kalma süresini bulunuz. Olasılık 0.5 1 Şekil 1. 1.5 2 gün ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/10/2009 for the course SIMULATION 20091 taught by Professor Erhanbozdag during the Spring '09 term at Istanbul Technical University.

Ask a homework question - tutors are online