Soru_2002_Yariyil_Sonu - İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM SİMÜLASYONU DERSİ YARIYIL SONU SINAVI Yrd. Doç. Dr. Erhan Bozdağ Tarih: 13/05/2002 Saat: 9:00 Süre: 110 dakika Not: Kitap, ders notu vd. açıktır. Soru 1: 50 puan; Soru 2.a): 40 puan; Soru 2.b) 10 puan. Soru 1. Bir tercüme bürosu çeviri işinden para kazanmaktadır. Bir gün içinde gelen iş sayısı (işlerin mesai saatinin başında geldiği varsayılmaktadır) 3 ile 5 arasında düzgün dağılmaktadır. Gelen işlerin büyüklüğü, çevirinin tamamlanma süresi ile ölçülebilir. Tablo 1’de daha önce yapılmış olan 30 işin tamamlanma süreleri sıralanmış olarak verilmiştir. Tablo 1. İş tamamlanma süreleri (saat) 13.6 16.5 17.9 19.7 13.7 16.8 18.0 19.8 14.2 17.6 18.6 20.3 15.2 17.8 18.7 21.5 15.4 17.8 19.6 22.7 8.0 9.3 11.5 12.1 12.8 22.9 23.4 23.7 26.9 28.0 Büroda her biri eş bilgi ve performansa sahip 8 kişi çalışmaktadır. Birbirlerinin yaptıkları işlere yardım edebilmekte, diğer bir çalışanın bitiremediği bir işi kaldığı yerden, süresini hiç uzatmadan tamamlayabilmektedirler. Patron iş yoğunluğunun yüksek olduğunu bilmektedir. Bu nedenle “bir tanıdığın nişanı var” ya da “çocuğumun dişi çıkıyor amcası” gibi bahanelerle izin isteyen çalışanlarına genelde olumlu yaklaşmaktadır. İşlerin diğer çalışanlar tarafından tamamlanabilmesinin önemi de işte bu devamsızlıklardan kaynaklanmaktadır. Fakat patron mevcut çalışan sayısı toplam çalışan sayısının %80’inin altına düşerse izinleri azaltmakta, hatta %60’ın altına düşüyorsa kimseye izin vermemektedir. Zaten izinler de en fazla iki gün alınabilmektedir. Mevcut çalışan sayısının toplam çalışan sayısına oranına bağlı olarak, patronun izin verme yaklaşımı toplanan verilerle Tablo 2’de verilmektedir. Tablo 2. İzin bilgileri (gözlem sayısı) O Gün Mevcut Çalışan / Toplam Çalışan Sayısı İzin Alan Kişi Sayısı İzin Alınan Gün Sayısı < %60 %60 - %80 %80 - %100 0 - - 41 18 1 2 1 2 0 0 0 0 7 4 6 2 8 5 5 4 1 2 Büroda kalan işler izleyen günlerde tamamlanmaktadır. Normal mesai süresi 9 saattir. Kalan işler 30 adam*saat’in altındaysa patron çalışanları fazla mesai yapmaya ikna etmek için uğraşmamaktadır. Ama kalan işler bunu aşarsa fazla mesai zorunlu olmaktadır. Hatta işlerin sıklığı ya da çalışanların izinleri nedeniyle kalan iş sayısı 60 adam*saat’in üstüne çıkarsa patron o gün gelen işlerin hiç birisini kabul etmemekte ve o günü, çalışanlara rezil etmektedir. Bu sistem için bir simülasyon modeli kurunuz. 6 gün için çalıştırarak kişi başına düşen fazla mesai süresini ve kaçan iş sayısını belirleyiniz. 1 Soru 2. Şekil 1’de verilen üretim sisteminde A işçisi sonsuz kaynaktan gelen parçaları işlemektedir. A tarafından işlenen parçalar kalite kontrol elemanına gönderilmektedir. Kalite kontrol sonucunda parça kusursuz çıkarsa kalite kontrol elemanı tarafından B işçisine gönderilmektedir. Parça kusurlu bulunursa A işçisinin yanında bulunan kusurlu parçalar masasına bırakılmaktadır. A işçisi için kusurlu parçalar masasındaki parçaları işlemek önceliklidir. Bir parçanın kalite kontrol sonucunda kusurlu çıkma olasılığı 0.30 olmaktadır. Kusurlu parça A işçisi tarafından bir kez daha işlenip kalite kontrol elemanına gönderildiğinde aynı parçanın kusurlu çıkma olasılığı da dörtte birine inmektedir. B işçisi parça üzerinde son işlemi yapmaktadır. A İşçisi Kusurlu Parçalar B İşçisi Kalite Kontrol Şekil 1. Üretim sistemi yapısı Karar verici bu basit sistemde parçaların sistemde ortalama kalış süresini (her bir parçanın A’da işlenmeye başlamasından B’den çıkana kadar geçirdikleri sürelerin ortalaması) bulmak istemektedir. Küçük ve acil yapılması gereken bir çalışma olduğundan veri toplanamamış ve uzman bilgilerinden yararlanılmıştır. A işçisinin işleme süresinin minimum 2, maksimum 7 ve en çok da 4 olduğu belirtilmiştir. B işçisinin parça işleme süresi ise 3 ile 9 dakika arasındadır. Kalite kontrol süresi 4 ile 6 dakika arasında düzgün dağılımdır. Kuracağınız iyimser modeli her biri kalite kontrol çalışmasından kusursuz çıkan 4 parça için (koşum uzunluğu), 4 kez koşturunuz (koşum sayısı). Aynı anda uygun iki varyans düşürme tekniğini birlikte kullanarak (biri ek bilgi gerektiren, diğeri rassal sayı özelliklerini kullanan) kullanıcının merak ettiği performans kriteri için a) b) güven aralığını yarı güven aralığını sizin belirleyeceğiniz bir değere düşürmek için yapılması gereken ek koşum sayısını bulunuz. 2 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online