Soru_2003_Yariyil_Sonu - İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM SİMÜLASYONU DERSİ YARIYIL SONU SINAVI Yrd. Doç. Dr. Erhan Bozdağ Tarih: 23/05/2003 Saat: 9:00 Süre: 110 dakika Not: Kitap, ders notu vd. açıktır. 1. Soru 50, 2. Soru 50 puandır. Soru 1. Buzdolabı satan bir mağazanın günlük satışlarının 2 ile 5 arasında düzgün dağıldığı bilinmektedir. Mağaza sahibi stoktaki ürünler azaldığında fabrikadan sipariş etmektedir. Her ne kadar fabrika siparişleri bir gün sonra karşılamaya çalışsa da elinde stok olmadığı durumlarda teslim süresi üç güne kadar uzayabilmektedir. Teslim süresinin dağılımı hakkında bir bilgi yoktur. Fakat mağaza sahibi teslim sürelerinin değişkenliği hakkında kötümser düşünceye sahiptir. Maliyet iki kısımdan oluşmaktadır. Stokta bulundurma maliyeti 1*107 TL’dir ve dönem sonu stoğu dikkate alınarak hesaplanır. Elde bulundurmama maliyeti ise ürün başına 10*107 TL’dir. Mağaza sahibi toplam maliyeti en düşük tutacak minimum stok seviyesi ile sipariş miktarını bulmak istemektedir. Mağaza sahibinin bu isteğine uygun olarak bir simülasyon modeli geliştirilmiştir. 22 faktöriyel deney tasarımı yapılmış ve simülasyon modeli yardımıyla Tablo 1’de verilen sonuçlar elde edilmiştir. Tablo 1. 22 Faktöriyel deney tasarımı sonuçları Minimum Stok Seviyesi 10 10 5 5 Sipariş Miktarı 10 6 10 6 Koşumlar (Toplam Maliyet 107 TL) 2 3 4 102 89 100 64 81 83 142 158 164 68 65 ? 1 93 77 160 72 5 106 70 153 74 Tabloda eksik olan koşumun (? işareti ile gösterilmiş) elle simülasyonunu 10 gün için yapınız; minimum stok seviyesi ile sipariş miktarı düzeyinin toplam maliyet üzerinde birlikte yaptıkları etki için güven aralığını bulunuz. Soru 2. Bir tersanenin yıllık gemi sipariş sayılarına ilişkin veriler Tablo 2’de verilmektedir (Bir dağılıma uyabileceği düşünülmektedir). Tersanede aynı anda iki gemi inşa edilebilmektedir. Gemiler aynı faaliyetlerden geçerek inşa edilir. Faaliyetlerin PERT şeması Şekil 1’de verilmiştir. Faaliyetlere ilişkin süreler ise Tablo 3’te verilmektedir. Faaliyetler en az 10 en fazla 20 işgücü gerektirmektedir. Tablo 3’te verilen süreler 20 işgücü esas alınarak bulunmuştur. İşgücü sayısı 20’den az ise proje tamamlama süresi de aynı oranda artmaktadır. Tersanede 30 işçi çalışmaktadır. Tablo 2. Gemi Sipariş Sayıları Adet/Yıl 0 1 1 0 2 2 1 1 1 3 3 2 1 1 2 1 0 2 0 2 0 B A C Şekil 1. PERT şeması Tablo 3. Faaliyet Süreleri Faaliyet AB BC AC Süre 1-3 ay arasında Düzgün Dağılım Ort 3 ay Std Sap 0.5 ay Normal Dağılım 4-5-7 ay arasında Üçgen Dağılım Karar verici adam*ay cinsinden işçilerin boş kalma sürelerini merak etmektedir. Başlangıç anında bir geminin işlem görmeye başladığını varsayarak, ilgili simülasyon modelini beş kez işletiniz (her biri 15 ay) ve ek bilgi gerektiren uygun varyans düşürme tekniğini kullanarak, performans değişkenine ilişkin güven aralığını bulunuz. ...B A Ş A R I L A R... 2 ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/10/2009 for the course SIMULATION 20091 taught by Professor Erhanbozdag during the Spring '09 term at Istanbul Technical University.

Ask a homework question - tutors are online