Soru_2004_Yariyil_Ici - İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM SİMÜLASYONU DERSİ YARIYIL İÇİ SINAVI Yrd. Doç. Dr. Erhan Bozdağ Araş. Gör. Başar Öztayşi Araş. Gör. Emel Aktaş Tarih: 16/03/2004 Saat: 18:00 Süre: 110 dakika Not: Kitap, ders notu vd. açıktır. 1. Soru 60, 2. Soru 40 puandır. Soru 1. Bir atölye sistemi ele alınmaktadır. Atölye iki tip parça farklı iş sıralarıyla işlenmektedir. Gelen parçalara ilişkin toplanan bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Parça Tipi A B Rota Gözlem Sayısı 80 120 Makine 1-Makine 2- Makine 3 Makine 2-Makine 3 Parçaların makinelerde işlenme süreleriyle ilgili bilgiler ise aşağıdaki tablodadır: Makine Makine 1 Makine 2 Makine 3 Parça A Düzgün (5 – 8) arası Normal (Ortalaması 5, standart sapması 2) Üçgen (2 – 4 – 6 arası) Parça B Normal (Ortalaması 4, standart sapması 1) Düzgün (2 – 4 arası) Gelişler arası süreye ilişkin aşağıdaki 8 gözlem değeri elde edilmiştir. Bu değerlerin olasılık yoğunluk fonksiyonu f ( x) = 1 1 ≤ x ≤ e 3 olan dağılıma uyduğu düşünülmektedir. Sezgisel test olarak Q-Q 3x grafiğiyle ve uygun hipotez testiyle verilerin uygunluğunun araştırılması gerekmektedir. 3.6 7.9 1.2 Gözlemler 16.5 2.4 5.4 11.3 1.8 Makine 1 ve Makine 3’teki işlemler aynı işçiyi paylaşmaktadır. Makine 3’teki işlem ayrı bir işçi tarafından yapılmaktadır. B parçasının öncelikli olduğunu düşünerek, gelen 6 parça için uygun simülasyon modelini çalıştırınız ve A parçalarının ortalama bekleme sürelerini bulunuz. Soru 2. Bir helikopter kiralama şirketinin elinde iki adet helikopter ve ikisi pilot olmak üzere 6 adet personel bulunmaktadır (Yeterli eleman bulunmazsa müşteri kaçmaktadır). Şirketin topladığı verilere bakıldığında müşterilerin helikopteri kullanma süresinin kullanım amacına bağlı olduğu anlaşılmıştır. Gelen müşterilerin %60’i turizm ve gezi amaçlı olarak helikopter kiralamaktadır. Bu tip müşterilerin helikopteri meşgul etme süreleri ortalaması 5 saat ve standart sapması 2 saat olan normal dağılımdır. Gelen müşterilerin %20’si ulaşım amaçlıdır ve helikopteri kullanma süreleri 2 saat ile 3 saat arasında düzgün dağılmaktadır. 1 Son tip kullanım amacı tanıtım programları hazırlayan (turizm acentaları, televizyon programları vs.) müşteriler tarafından talep edilmektedir ve süresi ortalaması 16 saat standart sapması 4 saat olan normal dağılımdır (helikopterin çalışma süresi aşıldığında bir sonraki gün sabahtan devam edilmektedir). Her müşteri tipi için pilot hariç kaç personel gerektiği de belirlidir. Birinci ve ikinci tip müşteri için 2 ve son tip müşteri için 1 personel yeterlidir. Gün ışığı da dikkate alınarak günlük çalışma saati 12 saattir. Yapılan inceleme sonucunda, müşterilerin gelişler arası süresinin ortalaması 6 saat olan üstel dağılıma uyduğu bilinmektedir. Söz konusu sistemin elle simülasyon modelini kurarak 5 müşteri için işletiniz. Kaçırılan müşteri sayısını ve helikopterlerin boş kalma yüzdesini bulunuz (toplam simülasyon süresine göre). Not: Üçgen Dağılım Ters Dönüşüm Denklemi a b x = a + (c − a)(b − a) RS c b−a c−a b−a RS > c−a RS ≤ x = c − (c − a)(c − b)(1 − RS ) ...B A Ş A R I L A R... 2 ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/10/2009 for the course SIMULATION 20091 taught by Professor Erhanbozdag during the Spring '09 term at Istanbul Technical University.

Ask a homework question - tutors are online