{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Soru_2004_Yariyil_Ici - T LETME FAKLTES ENDSTR MHENDSL BLM...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 İ İŞ LETME FAKÜLTES İ ENDÜSTR İ MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ S İ STEM S İ MÜLASYONU DERS İ YARIYIL İ Ç İ SINAVI Yrd. Doç. Dr. Erhan Bozda ğ Tarih: 16/03/2004 Ara ş . Gör. Ba ş ar Öztay ş i Saat: 18:00 Ara ş . Gör. Emel Akta ş Süre: 110 dakika Not: Kitap, ders notu vd. aç ı kt ı r. 1. Soru 60, 2. Soru 40 puand ı r. Soru 1. Bir atölye sistemi ele al ı nmaktad ı r. Atölye iki tip parça farkl ı i ş s ı ralar ı yla i ş lenmektedir. Gelen parçalara ili ş kin toplanan bilgiler a ş a ğ ı daki tabloda verilmektedir. Parça Tipi Rota Gözlem Say ı s ı A Makine 1-Makine 2- Makine 3 80 B Makine 2-Makine 3 120 Parçalar ı n makinelerde i ş lenme süreleriyle ilgili bilgiler ise a ş a ğ ı daki tablodad ı r: Makine Parça A Parça B Makine 1 Düzgün (5 – 8) aras ı - Makine 2 Normal (Ortalamas ı 5, standart sapmas ı 2) Normal (Ortalamas ı 4, standart sapmas ı 1) Makine 3 Üçgen (2 – 4 – 6 aras ı ) Düzgün (2 – 4 aras ı ) Geli ş ler aras ı süreye ili ş kin a ş a ğ ı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}