{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Soru_2005_Yariyil_Ici - T LETME FAKLTES ENDSTR MHENDSL BLM...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 İ İŞ LETME FAKÜLTES İ ENDÜSTR İ MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ S İ STEM S İ MÜLASYONU DERS İ YARIYIL İ Ç İ SINAVI Yrd. Doç. Dr. Erhan Bozda ğ Tarih: 29/03/2005 Ara ş . Gör. Ba ş ar Öztay ş i Saat: 18:00 Ara ş . Gör. Emel Akta ş Süre: 110 dakika Not: Kitap, ders notu vd. aç ı kt ı r. 1. Soru 60, 2. Soru 40 puand ı r. Soru 1. Filiz Han ı m EkoPak çama ş ı r makinesi için servis veren bir i ş letmenin müdüresidir. Elinde var olan bir miktar parayla yat ı r ı m yapmak istemektedir. Ş u an sahip oldu ğ u tek servis arac ı n ı n yetersiz olup olmad ı ğ ı n ı incelemek amac ı yla simülayon çal ı ş mas ı yapt ı rmak istemektedir. A ş a ğ ı da sistem aç ı klanm ı ş t ı r. ş teriler, servisi telefonla ça ğ ı rmaktad ı r. Günlük gelen servis iste ğ ine ili ş kin tutulan istatistik Tablo 1’de verilmi ş tir. Mü ş teriye, telefon etti ğ i gün hizmet vermek yerine, sonraki iki günden birine randevu verilmektedir. Mü ş terilerin %60’ ı bir gün sonraya %40’ ı ise iki gün sonraya randevu almay ı tercih etmektedirler. Fakat servis arac ı günde 8 saat hizmet verebildi ğ i için baz ı durumlarda randevu verilecek zaman kalmayabilmektedir. Bunu hesap edebilmek için Filiz Han ı m ar ı za tiplerini Büyük ve Küçük olmak üzere ikiye ay ı rm ı ş t ı r. Deneyiminden Büyük ar ı za tipinin tamir süresinin ortalama 80 dakika sürece ğ ini; Küçük ar ı za tipinin ise ortalama 40 dakika sürece ğ ini dü ş ünerek randevu vermektedir. Örne ğ in mü ş teri Çar ş
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Soru_2005_Yariyil_Ici - T LETME FAKLTES ENDSTR MHENDSL BLM...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online