{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Soru_2006_Yariyil_Sonu - T LETME FAKLTES ENDSTR MHENDSL BLM...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 İ İŞ LETME FAKÜLTES İ ENDÜSTR İ MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ S İ STEM S İ MÜLASYONU DERS İ YARIYIL SONU SINAVI Yrd. Doç. Dr. Erhan Bozda ğ Tarih: 24/05/2006 Ara ş . Gör. Emel Akta ş , Ara ş . Gör. Özgür Kabadurmu ş Saat: 16:00 Ara ş . Gör. Murat Engin Ünal, Ara ş . Gör. Ronay Ak Süre: 120 dakika Soru 1. Seri imalat yapan bir üretim sisteminin i ş yeri düzeni simülasyon yakla ş ı m ı yla yap ı lacakt ı r. Karar verici iki alternatif yerle ş im düzeninden, parçalar ı n sistemde kal ı ş süresini en aza indirgeyeni seçmek istemektedir. Bu amaçla her iki seçenek için simülasyon modelleri kurulmu ş ve çal ı ş t ı r ı lm ı ş t ı r. Ş ekil 1a ve 1b’de I. tip yerle ş imin ko ş um sonuçlar ı ve Ş ekil 2a ve b’de II. tip yerle ş imin ko ş um sonuçlar ı görülmektedir (korelasyon grafikleri geçi ş dönemi at ı ld ı ktan sonra elde edilmi ş tir). 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Ş ekil 1a. I. Seçenek için sistemde kal ı ş süreleri -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1 6 11 16 21 26 31 36 Ş ekil 1b. I. Seçene ğ in korelogram ı 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 40 80 120 160 200 240 280 Ş ekil 2a. II. Seçenek için sistemde kal ı ş süreleri -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 6 11 16 21 26 31 36 Ş ekil 2b. II. Seçene ğ in korelogram ı Tablo 1 ve 2’de ise simülasyon sonuçlar ı verilmi ş tir. Tablo 1. I. Seçenek için kal ı ş süreleri ortalamas ı Tablo 2. II. Seçenek için kal ı ş süreleri ortalamas ı Parça No Ortalama Parça No Ortalama Parça No Ortalama Parça No Ortalama 1-50 16.3 501-550 31.4 1-50 22.9
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}