Soru_2006_Yariyil_Sonu - İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM SİMÜLASYONU DERSİ YARIYIL SONU SINAVI Yrd. Doç. Dr. Erhan Bozdağ Araş. Gör. Emel Aktaş, Araş. Gör. Özgür Kabadurmuş Araş. Gör. Murat Engin Ünal, Araş. Gör. Ronay Ak Tarih: 24/05/2006 Saat: 16:00 Süre: 120 dakika Soru 1. Seri imalat yapan bir üretim sisteminin işyeri düzeni simülasyon yaklaşımıyla yapılacaktır. Karar verici iki alternatif yerleşim düzeninden, parçaların sistemde kalış süresini en aza indirgeyeni seçmek istemektedir. Bu amaçla her iki seçenek için simülasyon modelleri kurulmuş ve çalıştırılmıştır. Şekil 1a ve 1b’de I. tip yerleşimin koşum sonuçları ve Şekil 2a ve b’de II. tip yerleşimin koşum sonuçları görülmektedir (korelasyon grafikleri geçiş dönemi atıldıktan sonra elde edilmiştir). 1 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 - 0.2 500 Şekil 1a. I. Seçenek için sistemde kalış süreleri 1 6 11 16 21 26 31 36 Şekil 1b. I. Seçeneğin korelogramı 0.8 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0.6 0.4 0.2 0 0 40 80 120 160 200 240 - 0.2 280 1 6 11 16 21 26 31 36 Şekil 2b. II. Seçeneğin korelogramı Şekil 2a. II. Seçenek için sistemde kalış süreleri Tablo 1 ve 2’de ise simülasyon sonuçları verilmiştir. Tablo 1. I. Seçenek için kalış süreleri ortalaması Parça No Ortalama Parça No Ortalama 1-50 16.3 501-550 31.4 51-100 21.6 551-600 33.1 101-150 26.3 601-650 29.4 151-200 29.7 651-700 28.9 201-250 33.0 701-750 28.7 251-300 29.9 751-800 30.1 301-350 29.0 801-850 31.2 351-400 32.1 851-900 30.8 401-450 27.8 901-950 30.3 451-500 29.7 951-1000 31.9 Tablo 2. II. Seçenek için kalış süreleri ortalaması Parça No Ortalama Parça No Ortalama 1-50 22.9 501-550 28.0 51-100 27.4 551-600 26.6 101-150 27.5 601-650 27.8 151-200 27.4 651-700 27.4 201-250 27.0 701-750 28.3 251-300 26.9 751-800 26.3 301-350 26.8 801-850 27.6 351-400 27.0 851-900 30.4 401-450 28.1 901-950 27.4 451-500 28.2 951-1000 26.6 Karar vericiye hangi yerleşim düzenini tercih etmesi gerektiği konusunda bilimsel olarak yardım ediniz. Soru 2. Bir işletmenin deposundan talep noktalarına taşıma sistemi incelenecektir. Depoya gelen 5 talebin zamanı Tablo 3’te verilmiştir. Taleplerin gelişler arası süresinin en küçük değerin 20, en büyük değerin 45 ve en olası değerin 30 dakika olduğu üçgen dağılıma uyabileceği düşünülmektedir. Gelen talebin miktarı ortalaması 30 ve standart sapması 10 adet olan normal dağılımdır (tamsayıya çeviriniz). Talebin depoya uzaklığı ise 20 km ile 50 km arasında düzgün dağılmaktadır. Şirketin iki küçük ve bir adet büyük kamyonu bulunmaktadır. Büyük kamyon 30 adetten fazla olan talepler için, küçük kamyonlar ise 30 adet ve daha az 1 talepler için kullanılmaktadır. Bu nedenle bazı talepler uygun kamyon gelene kadar beklemektedir. Kamyonların talep noktasına gidiş ve dönüş hızı saatte 80 km’dir. Tablo 3. İlk 5 talebin geliş zamanları 31.1 67.5 93.1 126.9 166.2 a) Gelişler arası sürelerin uygunluğunu inceleyiniz. b) İlgili simülasyon modelini 5 talep için koşturarak bekleyen ürünlerin ortalama bekleme süresini bulunuz. c) Bulduğunuz sonucu Tablo 4’te verilen diğer koşum sonuçlarına ekleyerek ürünlerin ortalama bekleme süresine ilişkin güven aralığı bulunuz. d) Şirket yönetimi bekleyen ürün başına ortalama bekleme süresinin ortalamasının 15 dk olduğunu varsaymaktadır. Doğruluğunu test ediniz. Tablo 4. İlk dört koşum 1 2 25.2 14.6 3 26.8 4 16.8 5 ??? Soru 3. Perakende sektöründe hizmet veren Oyuncak Sandığım isimli firma günlük satışlarını tahmin etmek ve karlılığını hesaplamak üzere simülasyon yapılmasını istemektedir. Oyuncak Sandığım firmasının müşterileri gözlemlenmiş ve bir saat içinde gelen müşteri sayısının 10 ile 20 müşteri arasında düzgün dağıldığı görülmüştür (tamsayıya çeviriniz). Gelen müşterilerin ne kadar alışveriş yapacağı, müşteri başına alışveriş potansiyeli (α) ve mağaza trafiği esnekliği (β) ile açıklanmaktadır. β parametresinin 0’a yakın değerleri mağaza müşterilerinin çoğunun alışveriş yapmadığı, sadece dolaştığı; 1’e yakın değerleri ise mağazadaki müşterilerin çoğunluğunun alışveriş yaptığı anlamında yorumlanabilir. Satış danışmanlarının müşterilere alışverişte yardımcı olmaları gerekmektedir. Satış danışmanlarının mağazadaki müşterileri satışa dönüştürebilme yetkinlikleri γ parametresi ile açıklanmaktadır. γ parametresinin negatif değerleri satış danışmanlarının daha iyi satış yapabildikleri anlamına gelmektedir. γ Mağaza saatlik karı S = αN β e d − C ⋅ d formülü ile hesaplanmaktadır. S satışları, N mağazadaki müşteri sayısını, d çalışan satış danışmanı sayısını, C ise satış danışmanının saatlik ücretini göstermektedir. Daha önce yapılan incelemeden α=30; β=0,75 olduğu bulunmuştur. İşletme 4 veya 6 satış danışmanı çalıştırmak konusunda karar vermek istemektedir. Satış danışmanları iki farklı şirketten istihdam edilebilmektedir ancak bu iki farklı şirketten gelecek satış danışmanlarının yetkinlikleri (γ ) ve saatlik ücretleri de birbirinden farklıdır. Bu değerler birinci şirket için γ = -1,6 ve 30 YTL ve ikinci şirket için γ = -2 ve 40 YTL’dir. 2 Satış danışmanı sayısı ve yetkinlik faktörlerini dikkate alarak 2 faktöriyel deney tasarımı oluşturunuz. Yukarıda tanımlanan statik simülasyon modelini her bir deney elemanı için 3 kez koşturarak faktörlerin birlikte etkilerinin olup olmadığına karar veriniz. Notlar: Kolmogorov-Smirnov Değerleri α = 0.05 için Rastsal normal sayılar Sd D0.05 0.37 0.13 -0.53 4 0.624 -0.19 -0.23 0.39 5 0.565 -0.01 2.55 0.16 6 0.521 0.71 -1.11 -0.96 0.19 -0.06 -0.37 -0.05 -0.94 -1.28 -1.79 0.88 ...B A Ş A R I L A R... 2 ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/10/2009 for the course SIMULATION 20091 taught by Professor Erhanbozdag during the Spring '09 term at Istanbul Technical University.

Ask a homework question - tutors are online