Sunum1 - SSTEM SMLASYONU Y Do Dr Erhan Bozda Aratrma...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 S İ STEM S İ MÜLASYONU Y. Doç. Dr. Erhan Bozda ğ Ara ş t ı rma görevlileri belli de ğ il E-Mail: [email protected] Adres: http://atlas.cc.itu.edu.tr/~bozdagc
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Dersin İ çeri ğ i Tarih Konu Tarih Konu 05.02.2008 Ders Tan ı t ı m ı . Sistem ve s ı n ı flar ı . Monte Carlo Simülasyonu. 25.03.2008 Yar ı y ı l İ çi S ı nav ı 12.02.2008 Sistem analizi, sistem durumu, sistem olay ı , simülasyon algoritmas ı (Kelton 1; Erkut 2) 01.04.2008 Sonuçlar ı n Analizi. Sonlanan sistemlerde uygulanan teknikler (Kelton 9, 10) 19.02.2008 İ statistiksel Bilgiler. Veri derleme ve s ı n ı fland ı rma (Kelton 4; Erkut 4) 08.04.2008 Sonuçlar ı n Analizi. Sonlanmayan sistemlerde uygulanan teknikler (Kelton 9, 10) 26.02.2008 Ba ğ ı ml ı l ı k, korelasyon, ko ş um testleri (Kelton 6) 15.04.2008 Deney Tasar ı m ı (Kelton 12) 04.03.2008 Teorik Da ğ ı l ı mlar. Teorik da ğ ı l ı mlar ı n temel özellikleri, uygunluk testleri (Kelton 6; Erkut 4) 22.04.2008 Varyans Dü ş ürme Teknikleri. İ ndirekt ölçüm, kontrol de ğ i ş keni (Kelton 11) 11.03.2008 Ters Dönü ş üm Denklemleri. Normal, düzgün, üstel, poisson da ğ ı l ı mlar ı .Ampirik da ğ ı l ı mlar (Kelton 7, 8; Erkut 4) 29.04.2008 Varyans Dü ş ürme Teknikleri. E ş rastsal say ı lar, z ı t rastsal say ı lar (Kelton 11) 18.03.2008 Veri Bulunmad ı ğ ı durumlar 06.05.2008 Do ğ rulama ve Geçerlilik (Kelton 5)
Image of page 2
3 Ders De ğ erlendirme Dönem Projesi (%22) Sistem simülasyonu ad ı mlar ı n ı n bir sisteme uygulanmas ı Yar ı y ı l İ çi S ı nav ı (%22) Ödevler (%8) Dönem boyunca verilecek haftal ı k ödevler K ı sa S ı nav (%8) Yar ı y ı l Sonu S ı nav ı (%40)
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 ABET Kriterleri İ le İ li ş kisi No Program Ç ı kt ı lar ı Düzey No Program Ç ı kt ı lar ı Düzey 1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi Yüksek 6 Mesleki ve etik sorumluluklar ı kavrama - 2 Deney tasarlay ı p yürütebilme ve sonuçlar ı analiz edip yorumlama becerisi Yüksek 7 Çok etkin sözlü ve yaz ı l ı ileti ş im kurabilme becerisi Orta 3 Bir sistemi, ürün bile ş enini ve prosesi istenilen gereksinimleri kar ş ı layacak ş ekilde tasarlama becerisi Yüksek 8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisinin kavranmas ı için gereken geni ş çapl ı - 4 Çok disiplinli tak ı m çal ı ş mas ı yürütebilme becerisi Orta 9 Ya ş am boyu ö ğ renme gere ğ ini alg ı lam ı ş ve bu yetene ğ i kazanm ı ş
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern