Sunum1 - SİSTEM SİMÜLASYONU Y. Doç. Dr. Erhan Bozdağ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: SİSTEM SİMÜLASYONU Y. Doç. Dr. Erhan Bozdağ Araştırma görevlileri belli değil E-Mail: [email protected] Adres: http://atlas.cc.itu.edu.tr/~bozdagc 1 Dersin İçeriği Tarih Konu Tarih Konu 05.02.2008 Ders Tanıtımı. Sistem ve sınıfları. Monte Carlo Simülasyonu. 25.03.2008 Yarıyıl İ çi Sınavı 12.02.2008 Sistem analizi, sistem durumu, sistem olayı, simülasyon algoritması (Kelton 1; Erkut 2) 01.04.2008 Sonuçların Analizi. Sonlanan sistemlerde uygulanan teknikler (Kelton 9, 10) 19.02.2008 İ statistiksel Bilgiler. Veri derleme ve sınıflandırma (Kelton 4; Erkut 4) 08.04.2008 Sonuçların Analizi. Sonlanmayan sistemlerde uygulanan teknikler (Kelton 9, 10) 26.02.2008 Ba ğıml ılık, korelasyon, koşum testleri (Kelton 6) 15.04.2008 Deney Tasarım ı (Kelton 12) 04.03.2008 Teorik Da ğılımlar. Teorik da ğılımların temel özellikleri, uygunluk testleri (Kelton 6; Erkut 4) 22.04.2008 Varyans Düşürme Teknikleri. İ ndirekt ölçüm, kontrol de ğişkeni (Kelton 11) 11.03.2008 Ters Dönüşüm Denklemleri. Normal, düzgün, üstel, poisson da ğılımları.Ampirik da ğılımlar (Kelton 7, 8; Erkut 4) 29.04.2008 Varyans Düşürme Teknikleri. Eş rastsal sayılar, z ıt rastsal sayılar (Kelton 11) 18.03.2008 Veri Bulunmadığı durumlar 06.05.2008 Doğrulama ve Geçerlilik (Kelton 5) 2 Ders Değerlendirme Dönem Projesi (%22) Sistem simülasyonu adımlarının bir sisteme uygulanması Yarıyıl İçi Sınavı (%22) Ödevler (%8) Dönem boyunca verilecek haftalık ödevler Kısa Sınav (%8) Yarıyıl Sonu Sınavı (%40) 3 ABET Kriterleri İle İlişkisi No 1 2 3 Program Çıktıları Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi Düzey No Yüksek 6 Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama 7 Çok etkin sözlü ve yaz ılı iletişim kurabilme becerisi Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama Yüksek becerisi Bir sistemi, ürün bileşenini ve prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak Yüksek şekilde tasarlama becerisi 4 Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi 5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi 8 Orta 9 Yüksek 10 Program Çıktıları Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisinin kavranması için gereken geniş çaplı Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamış ve bu yeteneği kazanmış olmaları Güncel/Çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları Düzey - Orta - Düşük - 4 ABET Kriterleri İle İlişkisi No Program Çıktıları Düzey 11 Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi Orta 12 İş dünyasında uygulama yapma becerisi Orta 13 Yönetimsel bilgi ve beceri - 14 Teknolojik, ekonomik ve toplumsal değişim için sorumluluk ve çevre bilinci sahibi olmaları - 15 Özgüveni yüksek olma/Girişimci olma Düşük 5 Ders Kitapları Simulation Modeling and Analysis, Averill M. Law, W. David Kelton, McGraw-Hill, Boston, 2000 (Ders Kitabı). Yönetimde Simülasyon Yaklaşımı, Prof.Dr. Haluk Erkut, İrfan Yayımcılık, İstanbul, 1992. Simulation with ARENA, W.D.Kelton, R.P.Sadowski, D.A.Sadowski, McGraw-Hill, Boston, 1998. 6 Proje Konuları No Konu No Konu 1 Turizm Simülasyonu 22 Sigorta Simülasyonu 2 Trafik Simülasyonu 23 Otopark Simülasyonu 3 Satınalma Simülasyonu 24 Önleyici Bakım Simülasyonu 4 Portföy Simülasyonu 25 Acil Bakım Simülasyonu 5 Atölye Simülasyonu 26 Ürüne Göre Stok Kontrol Simülasyonu 6 İş Sıralama Simülasyonu 27 Malzemeye Göre Stok Kontrol Simülasyonu 7 Nakliye Simülasyonu 28 Maliyet Simülasyonu 8 Banka Şube Simülasyonu 29 Köprü Simülasyonu 9 İşgücü Devamsızlık Simülasyonu 30 Dağıtım Simülasyonu 10 Hastane Simülasyonu 31 Asansör Simülasyonu 11 Hızır Servis Simülasyonu 32 Lokanta Simülasyonu 12 Sekreterya Simülasyonu 33 İTÜ Bilim Merkezi Simülasyonu 13 Kavşak Trafik Simülasyonu 34 Otobs İşletmesi Simülasyonu 14 Liman Simülasyonu 35 Çağrı Merkezi Simülasyonu 15 İtfaiye Simülasyonu 36 Önerilebilecek Diğer Konular 16 Benzin İstasyonu Simülasyonu 17 Sinema Simülasyonu 18 Havaalanı Simülasyonu 19 Vapur Hatları Simülasyonu 20 Otel Simülasyonu 21 Mağaza Satış Simülasyonu 7 Proje Formu Kontrol 1 (04.03.2008) İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM SİMÜLASYONU DERSİ PROJE İZLEME FORMU Y.Doç.Dr. Erhan Bozdağ Fotoğraf Problemin Tanımı Çalışma Amacı Sistem Analizi Fotoğraf Fotoğraf Ad Soyad, No, E-mail Ad Soyad, No, E-mail Ad Soyad, No, E-mail Proje Konusu: Kontrol Tarihi Konular 1.Kontrol 04.03.2008 1-6 2.Kontrol 25.03.2008 7-11 3.Kontrol 22.04.2008 12-14 Son Teslim 06.05.2008 Geç (Gün) Tümü Onay Yapmak istediğiniz proje konularını ekte verilen konulardan seçip kodlarını aşağıda belirtiniz: 123- Eğer listedeki konulardan farklı bir konu seçmek isterseniz; proje konusu ayrıntılı olarak yazıp ders yardımcılarına danışmalısınız. Formun Doldurulması ile ilgili ayrıntılı bilgi sonraki sayfada verilmiştir. 8 Proje Formu Kontrol 2 (25.03.2008) İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM SİMÜLASYONU DERSİ PROJE İZLEME FORMU Y.Doç.Dr. Erhan Bozdağ Fotoğraf Ön Deney Tasarımı Verilerin Analizi El İle Simülasyon Akış Diyagramı Algoritma Fotoğraf Fotoğraf Ad Soyad, No, E-mail Ad Soyad, No, E-mail Ad Soyad, No, E-mail Proje Konusu: Kontrol Tarihi Konular 1.Kontrol 04.03.2008 1-6 2.Kontrol 25.03.2008 7-11 3.Kontrol 22.04.2008 12-14 Son Teslim 06.05.2008 Geç (Gün) Tümü Onay Yapmak istediğiniz proje konularını ekte verilen konulardan seçip kodlarını aşağıda belirtiniz: 123- Eğer listedeki konulardan farklı bir konu seçmek isterseniz; proje konusu ayrıntılı olarak yazıp ders yardımcılarına danışmalısınız. Formun Doldurulması ile ilgili ayrıntılı bilgi sonraki sayfada verilmiştir. 9 Proje Formu Kontrol 3 (22.04.2008) İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SİSTEM SİMÜLASYONU DERSİ PROJE İZLEME FORMU Y.Doç.Dr. Erhan Bozdağ Fotoğraf Bilgisayar Modeli Sonuç Deney Planı Deneylerin Uygulanması Sonuçların Yorumu Fotoğraf Fotoğraf Ad Soyad, No, E-mail Ad Soyad, No, E-mail Ad Soyad, No, E-mail Proje Konusu: Kontrol Tarihi Konular 1.Kontrol 04.03.2008 1-6 2.Kontrol 25.03.2008 7-11 3.Kontrol 22.04.2008 12-14 Son Teslim 06.05.2008 Geç (Gün) Tümü Onay Yapmak istediğiniz proje konularını ekte verilen konulardan seçip kodlarını aşağıda belirtiniz: 123- Eğer listedeki konulardan farklı bir konu seçmek isterseniz; proje konusu ayrıntılı olarak yazıp ders yardımcılarına danışmalısınız. Formun Doldurulması ile ilgili ayrıntılı bilgi sonraki sayfada verilmiştir. 10 10 Proje İle İlgili Tarihler Formun fotokopiye verilmesi: 05 Şubat 2008 Formların doldurularak teslimi: 08 Şubat 2008 Kesin konuların açıklanması: 12 Şubat 2008 Projenin teslimi: 6 Mayıs 2008 11 11 Proje Yazım Düzeni Kapak İçindekiler Önsöz Bölüm 1 Sistemin Açıklanması 1.1 Sistemin Tanıtımı 1.2 Problemin Tanımı 1.3 Çalışma Amacı Bölüm 2 Modele İlişkin Bilgiler 2.1 Sistemdeki Bileşenler 2.2 Performans Ölçütleri 2.3 Model İçin Öngörülen Varsayımlar Bölüm 3 Verilerin Analizi 3.1 Ön Deney Tasarımı 3.2 Verilerin Analizi, Dağılımların Saptanması 3.3 Modeldeki Parametre Değerlerinin Belirlenmesi Bölüm 4 Modelleme Aşaması 4.1 Simülasyon Modelinin Akış Diyagramı 4.2 Simülasyon Modelinin Algoritması Bölüm 5 Modelin Çalıştırılması 5.1 El ile Simülasyon Örneği 5.2 Bilgisayar ile Simülasyon Örneği Bölüm 6 Deneyler ve Sonuçların Analizi 6.1 Sonuç Deney Planları ve Açıklamaları 6.2 Sonuç Deney Planlarının Modelde Uygulanması 6.3 Elde Edilen Deney Sonuçların Yorumlanması Sonuç 12 12 Sistem Simülasyonu? Sistem nedir? Sistem aralarında belirli bir amaca yönelik ilişkiler olan bileşenler toplamıdır. Sistem sınıfları nelerdir?İlişki Deterministik-Stokastik Kesikli-Sürekli Dinamik-Statik Sınır Bileşen 13 13 Sistem Simülasyonu? Simülasyon nedir? Gerçek hayattaki bir sistemin davranış olarak benzerinin yaratılması. Bilgisayar oyunları Uçak simülatörleri Maketle bina davranışının incelenmesi Gemi tasarımı Otomobillerin güvenlik tasarımı 14 14 Sistem Simülasyonu? Model nedir? Doğrudan gözlemlenemeyen bir şeyi görselleştirmeye yarayan bir tanım ya da analoji Model sınıfları İkonik modeller Sembolik modeller Analog modeller 15 15 Sistem Simülasyonu? Simülasyon, gerçek sisteme ilişkin modelin tasarlanması, kurulan bu model yardımıyla deney yaparak sistem davranışlarının incelenmesi ya da sistemin daha iyi çalışmasını sağlayacak çeşitli stratejilerin geliştirilmesi sürecidir. 16 16 Sistem Simülasyonu? Sistem simülasyonun inceleme alanı: Kesikli sistemler-Sürekli sistemler Dinamik sistemler-Statik sistemler Stokastik sistemler-Deterministik sistemler Kesikli olay bazlı simülasyon 17 17 Simülasyonun Adımları A B B A 18 18 ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/10/2009 for the course SIMULATION 20091 taught by Professor Erhanbozdag during the Spring '09 term at Istanbul Technical University.

Ask a homework question - tutors are online