Talep Planlama - TALEP ve ARZ PLANLAMA Prof Dr Mehmet TANYA...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TALEP ve ARZ PLANLAMA Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ [email protected] [email protected] Kasım 2007, İstanbul Kasım 2007, İstanbul
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Şİ RKETLERDE TZY YAPILANMASI TEDAR TEDAR İ İ K Z K Z İ İ NC NC İ İ R İ İ YÖNET NET İ İ C İ İ S İ İ LOJ LOJ İ ST ST İ K YÖNET NET İ M İ TALEP ve TALEP ve ARZ PLANLAMA ARZ PLANLAMA S İ PAR PAR İŞ İŞ İŞ İŞ YÖNET NET İ M İ ve ve SEVKIYAT SEVKIYAT DI DI Ş T İ CARET CARET OPERASYON OPERASYON DEPO DEPO YÖNET NET İ M İ PAKETLEME PAKETLEME
Background image of page 2
Talep Planlama - Zorunluluktur Kategori bazında odaklanır. Entegre Talep ve Tedarik Planlama yapar. Do ğ ru ileti ş im ba ğ lantıları kurar. Ticari takımın tam ve sürekli deste ğ ini alır. Karma ş ık SKU yapısı içinde seçici yakla ş ır. Çalı ş an stok ve ya ş lanan stok takip eder. Disiplinli KPI kontrol ve takibi yapar.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
En iyi uygulamalara göre A ve T planlama prosesini uygulamak. Üretim maliyetini kabul edilebilr
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/10/2009 for the course LOGISTICS 20091 taught by Professor Fusunulengin during the Spring '09 term at Istanbul Technical University.

Page1 / 9

Talep Planlama - TALEP ve ARZ PLANLAMA Prof Dr Mehmet TANYA...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online