TransportasyonYonetimi - T R A N S P O R T A S Y O N Y Ö N...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: T R A N S P O R T A S Y O N Y Ö N E T İ M İ Mehmet TANYA Ş TRANSPORTASYON YÖNET İ M İ • Transportasyon/Ta ş ımacılık, yük ve/veya insanların bir yerden ba ş ka bir yere fiziksel hareketidir. • Yük ta ş ımacılı ğ ı, lojisti ğ in temel ve en önemli kısmıdır. • Uluslararası lojistikte, Transportasyon fonksiyonu daha da önemlidir, çünkü mesafeler daha uzun ve kar ş ıla ş ılan sorunlar daha büyüktür • Transportasyon bir lojistik fonksiyonu olmakla beraber, bakıldı ğ ı zaman kendisi bir ana sektördür. • Bu sebepten Transportasyon Yönetimi hizmet alan ve veren taraf için her zaman temel bir konu olmu ş tur. TRANSPORTASYON YÖNET İ M İ Transportasyon/Ta ş ımacılık/Nakliye : Bir ürünün bir noktadan di ğ erine götürülmesi olup, Lojistik Giderlerin en önemli kısmını olu ş turur. Nakliye kamusal alanlarda yapılan belgeli ta ş ımacılıktır. Gönderici ( Gönderici ( Shipper Shipper ) : ) : Ürünün ta ş ınmasını isteyen taraftır Ta ş ıyıcı (Carrier) : Ürünü ta ş ıyan taraftır Alıcı (Consignee) : Ürünü teslim alan taraftır TRANSPORTASYON YÖNET İ M İ Komple : Bir ta ş ıma aracı veya ta ş ıma kabının bir göndericiye tahsis edilmesidir. Grupaj Grupaj , , Parsiyel Parsiyel : : Bir ta ş ıma aracı veya ta ş ıma kabının birden fazla göndericiye tahsis edilmesidir. Tam Yük (TL) : Bir ta ş ıma aracı veya ta ş ıma kabının tam doldurulmasıdır(FTL:Tam Kamyon Yükü; FCL; Tam Konteyner Yükü, vd.) Yarım Yük (LTL) :Bir ta ş ıma aracı veya ta ş ıma kabının tam doldurulamamasıdır(LTL: Tam Kamyon Yükünden Az) TRAF İ K YÖNET İ M İ h Günümüz karma ş ık da ğ ıtım ve tedarik kanal yapılarında, üretim/satı ş firmaları teslimatlarının ve tedariklerinin dü ş ük maliyetli, hızlı ve güvenli bir ş ekilde de ğ il gerçekle ş tirilmesine daha fazla ihtiyaç duymaktadır. h Transportasyon iki tür hizmet sa ğ lar; 1. fiziksel hareket 2. depolama (transit stok) h Transportasyonun geli ş mesi; – Co ğ rafi Bazda Uzmanla ş maya(Geographic Specialization), – Büyük miktarda üretime (Large Scale Production), – Arazinin Daha İ yi De ğ erlendirilmesine (increased land values), izin verir TRANSPORTASYON İ LKELER İ • Hız; kalkı ş noktasından varı ş noktasına mümkün olan en hızlı ş ekilde gidebilme yetene ğ i • Tutarlılık; her seferinde aynı sürede Transportasyonu gerçekle ş tirebilme yetene ğ i • Kontrol; Transportasyon öncesi ve sırasında de ğ i ş iklikler yapabilme yetene ğ idir. TRANSPORTASYON MAL İ YET İ • Transportasyonun toplam maliyeti sadece do ğ rudan ta ş ıma maliyetleri de ğ ildir....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 62

TransportasyonYonetimi - T R A N S P O R T A S Y O N Y Ö N...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online