Uluslararasi Lojistik-kisa - ULUSLARARASI LOJ ST K Mehmet...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ULUSLARARASI LOJ İ ST İ K Mehmet TANYA Ş
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ş piyasaya nasıl girilece ğ inin kararı, lojisti ğ e olan talep üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İ hracat : En az sorumluluk yükleyen metot olup, ürün bir kurumsal mü ş teriye ihracat yoluyla gönderilir. Sözle ş me : Lisanslama, isim hakkı ya da uzun vadeli bir satı ş sözle ş mesi olabilir. Ortaklık : Dı ş piyasaya giren bir ş irket, o ülkedeki bir ş irketle ortaklı ğ a gidebilir. Tümüyle sahiplenilen i ş tirak : Yabancı ş irket, bulundu ğ u ş piyasada kendine bir i ş tirak edinir. ULUSLARARASI T İ CARET ve LOJ İ ST İ K
Background image of page 2
Satınalma ya da tedarik olarak bilinen Sourcing; “mal ve hizmetlerin kimden / nereden / ne miktarda / hangi ödeme ve teslim ko ş ullarında temin edilece ğ i konusundaki kararlarla sonuçlanan faaliyetlerdir.” Satınalma departmanı kararını, ürüne olan ihtiyaç, tedarikçilerin karakteristik özellikleri ve LOJ İ ST İ K UYGUNLUK gibi bir çok faktörü göz önünde bulundurarak alır. Yo ğ un miktarlarda deniza ş ırı satın alma yapan ş irketler için “Uluslararası Tedarik Ofisi (IPO)” yolu izlenir. Bu ofis, i ş i o ülke ya da bölgeden kaynak sa ğ lamak olan yerel bir i ş tirak bünyesine yerle ş tirilen ofistir. ULUSLARARASI SATINALMA
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ticareti liberalize etme çabaları lojistik sektörü için temel bir ilgi konusudur. Serbest ticaret giri ş imleri ta ş ınan yük miktarını ani bir ş ekilde artırır. Ayrıca ş irket stratejisini etkiler. Bölgesel ekonomik entegrasyon a ş amaları : s Serbest ticaret antla ş ması: Ülkeler arasındaki ticaret engellerini azaltmak amacıyla düzenlemeler yapar. s Gümrük birli ğ i: Ülkeler, kargonun iki ülke arasında sanki sınırlar yokmu ş gibi hareket edebilece ğ i yönünde görü ş birli ğ indedirler. s Ortak pazar: İş gücünün ülkeler arasında serbest bir ş ekilde hareket etmesine olanak sa ğ layabilir. İş gücünün hareketi temel olarak kargodan farklıdır. s Ekonomik birlik: Ekonomik politikalar ş terek bir ki ş ilik tarafından düzenlenir ve yönetilir. ULUSLARARASI LOJ İ ST İ K ve T İ CARET
Background image of page 4
T İ CARET HATLARI Ticaret hattı, ticaret için büyük ş ehirleri ya da endüstriyel bölgeleri ba ğ layan bir rotadır. Karada, ticaret hatları olarak kullanılan bazı yollar vardır. Denizde ve havada ise ticaret hatları görünmez olmakla beraber gerçekte vardır. Örne ğ in, batı ABD kıyı limanları ve Japonya arası önemli ticaret hatlarıdır. Suez Kanalı boyunca, önemli Asya limanları ve Avrupa arası da bir di ğ er önemli ticaret hattıdır.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ülkeler ve bölgeler lojistik olanak ve yeteneklerine göre de ğ erlendirilebilir. Bölgesel
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 29

Uluslararasi Lojistik-kisa - ULUSLARARASI LOJ ST K Mehmet...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online