DepoYonetimi-1 - Depo Ynetiminin Amalar DEPO YNET M Prof....

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 DEPO YÖNET İ M İ Prof. Dr. Mehmet TANYA Ş 2 Depo Yönetiminin Amaçları d En Az Alan/Hacım d En Fazla Depolama d Talepleri Hızla Kar ş ılamak d En Az Fire d Etkin Güvenlik d Veri Güvenilirli ğ i d En Az Hatalı Sevkiyat 3 Depo İşlevleri TEMEL İŞ LEVLER d Receiving Mal Kabul d Putaway Yerle ş tirme d Allocation Rezervasyon d Picking Toplama d Shipping Sevk d Replenishment Düzenleme d Cycle Count Sayım d Reporting Raporlama 4 DEPO SİSTEM ELEMANLARI d Sabitler d Araç sayısı d Personel sayısı d Rampa sayısı, konumu ve uzunlu ğ u d Kapı Sayısı d Zeminin yük ta ş ıma kapasitesi d Ekipman Özellikleri d Palet ölçüleri d Rafların yük ta ş ıma kapasitesi d Depo hacmi/alanı, düzeni d Ürün Özellikleri d De ğ i ş kenler d Fatura sayısı d Sipari ş sayısı d İ ptal edilen sipari ş d İ ade ürün d Ürün / Palet d Deformasyon d Proseslerin süresi d Ürün / Toplam ürün d Aktif Alan d Vardiya Sayısı ve Süresi 5 Dağıtım Merkezi İşlevleri d Billing Faturalama d Value Added Activities Katma De ğ erli İş ler d Return Processing İ ade İş leme d Quality Control Kalite Kontrol d Crossdock Çapraz Elleçleme (Flow Through-Transhipment) d Dock Management Alan Yönetimi d Order Management İş Emri Yönetimi d Labor Management İş gücü Yönetimi d Security Management Güvenlik Yönetimi d Yard Management Açık Saha Yönetimi 6 Depolama Süreçleri Kontrol Mal Kabul Gruplandırma Etiketleme Stok İşlemleri Sayım Yerleştirme Toplama Ürün Hazırlama Stok İşlemleri Yükleme Boşaltma
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
7 DEPO YÖNET İ M YAZILIMI(WMS) DEPO YÖNETİM SİSTEMİ(WMS) YAZILIMI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA(ERP) YAZILIMI 8 DEPO YÖNET İ M İ PERFORMANSI d Fire miktarı d Proseslerin süreleri d Bilgi eri ş im hızı d Bilgi do ğ ruluk oranı d Hatasız ürün gönderme d Kapasite Kllanım Oranı(Kullanılan toplam alan) 9 DEPO ÇEVRESEL ETMENLER d Ş irket Birimleri d Nakliye Sistemi(gelen/giden) d Tedarikçiler d ş teriler 10 DEPO TASARIMI d Ürünlerin Depolanma Özellikleri d Stoklama Profili(Maks, Min, Ortalama, Standart Sapma) d Hareket Analizi(80-20 Kuralı) d Sipari ş Toplama Yöntemi(Tek, Çoklu) d Mal Kabul ve Sevk Yöntemi(Kapı, Rampa) d İ ade Analizi d Bilgi Akı ş Analizi 11 DEPO TASARIMI Giriş Çıkış Giriş Çıkış Manuplasyon Giriş Depolama Manuplasyon Çıkış 12 DEPO TASARIMI 4,5 m MAL HAZIRLIK ALANI 30 m ² RAMPA (45 m * 5 m = 225 m ² ) 5,9 m SOĞUK DEPO (300 palet / 322 m²) KURU DEPO (432 palet / 523 m²) 9 9 9 DONUK DEPO (162 palet / 182 m ² ) Toplam Kapalı Alan : Kuru Depo Alanı : (+) 4 So ğ uk Depo Alanı : (-) 18 Donuk Depo Alanı : Rampa Alanı : Depo Ofisi Alanı : 1045 m² (kapasite 432 523 m² (kapasite 432 p 322 m² (kapasite 300 p 182 m² (kapasite 162 p 225 m² (kapasite 13-14 41 m² + 41 m² 9 9 9 3,3m 9 9 9 9 9 9 9 3,3m 9 1,25m 9 9 9 9 9 9 2,5m 9 9 9 2,9m 23,20m 1,25m 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 DEPO OF İ S İ (41 m²) 9 9 9 1,25m 9 9 9 9 3,3m
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/10/2009 for the course LOGISTICS 20091 taught by Professor Fusunulengin during the Spring '09 term at Istanbul Technical University.

Page1 / 7

DepoYonetimi-1 - Depo Ynetiminin Amalar DEPO YNET M Prof....

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online