{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DIÅž TICARET - DI T CARET NED R Bir lkedeki...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DI Ş T İ CARET NED İ R? Bir ülkedeki mevcut ticari kurulu ş ların, di ğ er bir ülkedeki ticari kurulu ş lar ile mevcut kanun ve kurallar çerçevesinde yapmı ş oldukları ticari alı ş veri ş in bütününe Dı ş Ticaret denir. Gümrük Müste ş arlı ğ ı, ülkemizde bu kurallar ile ilgili mevzuatı uygulamakla yükümlüdür. Ülkemizde Dı ş Ticaret : 1) Dı ş Ticaret Mevzuatı : Bir malın veya hizmetin Türk Gümrük sahasına girebilmesine veya çıkabilmesine ili ş kin hüküm ve kuralları belirler. 2) Gümrük Mevzuatı : Bir malın veya hizmetin Türk Gümrük sahasına girmesi veya Türk Gümrük sahasından çıkı ş ı ile ilgili Devlet Kurulu ş larınca alınan tüm tedbirlerin noksansız uygulanmasını açıklayan bir denetim ve kontrol mercidir. 3) Kambiyo Mevzuatı : 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunun da belirtilen kuralların ve hükümlerin uygulanmasıdır. 4) Ta ş ımacılık Mevzuatı : Bir malın ta ş ınmasıyla ilgili hüküm ve kuralları belirler
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
DI Ş T İ CARET ş Ticaret yapısında bir çok elemanı barındırır ve bu elemanları ana konu ba ş lıklarına göre ş öyle sıralayabiliriz : A): İ HRACAT B): İ THALAT C): GÜMRÜKLEME D): LOJ İ ST İ K + TRANSPORT / NAKL İ YE E): KAMB İ YO
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}