{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Gozetim - GZET M RKET NED R GZET Gzetim irketi uluslararas...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GÖZET İ M Şİ RKET İ NED İ R GÖZET İ M Şİ RKET İ NED İ R ? ? Gözetim ş irketi; uluslararası kuralların gere ğ i olarak, mevzuat, satı ş akdi veya akreditifler gere ğ ince tartı ve analiz yapılmasını zorunlu bulunan hallerde, • Ticarete konu olan malda (mamul/yarı mamul) aranan özelliklerle ilgili kalite kontrol ve tartı i ş lemlerini yapan, • Bu i ş lemlerle ilgili raporları düzenleyen, • Bu i ş lemleri gerçekle ş tirmek için her türlü laboratuvarları kuran ve i ş leten, • Tüm bunların sonucunda ithalat ve ihracat i ş lemlerinde koordinasyon sa ğ layan, tarafsız kurulu ş lardır. T.T.K. Hükümleri uyarınca kurulu bulunan bu tür firmalar, Sanayi ve Ticaret Bakanlı ğ ı tarafından kurulu ş i ş lemleri tamamlandıktan sonra faaliyette bulunabilirler.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
GÖZET İ M NED İ R? GÖZET İ M NED İ R? Gözetim, ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin, satı ş sözle ş mesinde öngörülen Miktar, Kalite, Ambalajlama, Etiketleme, Yükleme, Ta ş ıma, Teslim zamanı vb. ko ş ullarına ne ölçüde uygun olarak gerçekle ş tirildi ğ inin bir Gözetim Ş irketi ” aracılı ğ ıyla, alıcı veya satıcı tarafından tespit ettirilmesidir. Bu i ş lem, malın çıkı ş ve/veya varı ş yerinde yapılabilir. Gözetim Ş irketleri, dı ş ticarette gözetime konu malların kalitesinin,miktarının, döviz kuru ve mali ş artlarda dahil olmak üzere fiyatının ve/veya gümrük sınıflandırmasının do ğ rulu ğ unun saptanması ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak üzere kurulurlar.
Background image of page 2
TÜRK İ YE’DE GÖZET İ M TÜRK İ YE’DE GÖZET İ M Şİ RKETLER İ N İ N DÜNÜ BUGÜNÜ Şİ RKETLER İ N İ N DÜNÜ BUGÜNÜ Türkiye’de Gözetim Ş irketleri, 1961 yılına kadar Maliye Bakanlı ğ ı tarafından belirlenirken, 1961-1975 yılları arasında bu görev Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları Birli ğ i’nce yürütülmü ş tür. Daha sonra, 1975 yılında Uluslararası Gözetim Ş irketleri’nin tayin ve tespiti görevi Sanayi ve Ticaret Bakanlı ğ ı’na verilmi ş tir . Bu görevi alan Bakanlık, daha önce bu konuda görevli olan “Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları Birli ğ i ” tarafından tayin ve tespit edilen gözetim ş irketlerinin, bu alandaki görev ve yetkilerinin devam edece ğ ini ilan etmi ş ve 1977 yılında da 60 ülkedeki Uluslararası Gözetim Ş irketler, Kontrol Firmaları ve Laboratuvalarına ili ş kin yeni bir liste yayınlamı ş tır.Söz konusu listede, Türkiye’den “Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Müdürlü ğ ü, Laboratuvarlar Daire Ba ş kanlı ğ ı” ve “ Deniz Survey Bürosu ” olmak üzere iki kısım yer almı ş tır.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
GÖZET İ M Şİ RKETLER İ N İ N GÖZET İ M Şİ RKETLER İ N İ N VERD İ KLER İ H İ ZMETLER VERD İ KLER İ H İ ZMETLER Gözetimin Faydaları Gözetim, 1. Alıcının istedi ğ i malın sevkiyat öncesi ve/veya sonrasında, söz konusu
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 21

Gozetim - GZET M RKET NED R GZET Gzetim irketi uluslararas...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online