{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Gümrük Mevzuatı Uygulamaları

Gümrük Mevzuatı Uygulamaları

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
GÜMRÜK KANUNU Genel Hükümler (Madde 1-14) Gümrük Vergilerinin ve Ticaret Politikalarının Uygulanmasında Esas Alınacak Unsurlar (Madde 15-32) Taşıtların Kontrolü ve Gümrük Bölgesine Getirilen Eşyaya Uygulanacak Hükümler (Madde 33-54)
Background image of page 2
Gümrükçe Onaylanmış İşlem veya Kullanım (Madde 55-165) Özellik Gösteren Faaliyetler (Madde 167-171) Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya (Madde 166) Sınır Ticareti (Madde 172)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Diğer Hükümler (Madde 218-230) Gümrük Yükümlülüğü (Madde 181-217) Diğer Gümrük İşlemleri (Madde 173-180)
Background image of page 4
İtirazlar (Madde 242-245) Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlülük (Madde 246-248) Cezalar (Madde 231-241)
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ÖZET BEYAN B İ LG İ LER İ BEYAN SAH İ B İ TARAFINDAN ÖZET BEYAN TESC İ L ED İ L İ R VE ALINAN DÖKÜM (ÖZET BEYAN) İ MZALANIR. TA Ş IMA Şİ RKET İ BÜROSU/ GÜMRÜKTE AYRILAN BÖLÜM İ THALAT İŞ LEMLER İ 1- ÖZET BEYAN
Background image of page 6
ÖZET BEYAN BELGES İ ÖZET BEYAN VE EKLER İ GÜMRÜK KABUL MEMURU TARAFINDAN ADET OLARAK VE EKLER İ N ÖZET BEYANLA İ LG İ S İ YÖNÜNDEN KONTROL ED İ LEREK TESL İ M ALINIR VE B İ LG İ SAYAR ONAYI YAPILIR. ÖZET BEYAN KABUL BÖLÜMÜ (Memurun ünvanı: Gümrük kabul ve tescil memuru)
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
AMBARLARDA GÜMRÜK ELEMANINA AYRILAN BÖLÜM (Memurun ünvanı : Gümrük Ambar Memuru) 2.AMBAR G İ R İŞ İŞ LEMLER İ ÖZET BEYAN İ ÇER İĞİ TA Ş IMA SENETLER İ GÜMRÜK AMBAR MEMURLU Ğ UNA GÜMRÜK MÜSTAHDEMLER İ TARAFINDAN GET İ R İ L İ R. TA Ş IMA SENETLER İ ESAS ALINARAK AMBARA G İ R İŞ KAYITLARI B İ LG İ SAYARA GÜMRÜK AMBAR MEMURU TARAFINDAN YÜKLEN İ R. Eksik/Fazla durumu Eksik/Fazla Tutana ğ ı düzenlenir. E H GÜMRÜK ÖZET BEYAN SERV İ S İ Firmaya Yazı gönderilir. Ambar Giri ş Listesi Firmadan cevap istenir Süre verilir İş lem devam eder Eksik/Fazla durumu Eksik Fazla Fazla Kısım için Ta ş ıma senedi bloke Manuel takip
Background image of page 8
GÜMRÜK BEYANNAMES İ B İ LG İ LER İ [ İ THALAT TAHAKKUK KA Ğ ITLARI, TAKR İ R, KURYE, NATO BEYANNAMELER İ HAR İ Ç] BEYAN SAH İ B İ TARAFINDAN GÜMRÜK BEYANNAMES İ TESC İ L ED İ L İ R VE DÖKÜM ALINARAK İ MZALANIR. GÜMRÜK KOM İ SYONCUSU BÜROSU / GÜMRÜK VER İ G İ R İŞ SALONU 3- GÜMRÜK BEYANNAMES İ ( T.C.G.B.) BEYAN SAH İ B İ TARAFINDAN GÜMRÜK BEYANNAMES İ B İ LG İ LER İ S İ STEME G İ R İ L İ R. TA Ş IMA SENETLER İ N İ N KAYDI AÇILIR. VERG İ HESAPLARI OTOMAT İ K OLARAK YAPILIR VE MUHASEBE KAYDI YARATILIR. TEM İ NAT İŞ LEM İ SÖZ KONUSU İ SE TEM İ NAT B İ LG İ LER İ G İ R İ L İ R.
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
İ MZALI GÜMRÜK BEYANNAMES İ VE EKLER İ BEYAN SAH İ B İ TARAFINDAN GÜMRÜK KABUL VE TESC İ L MEMURUNA VER İ L İ R.
Background image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}