IT-LTZY - LOJ ST K VE TEDAR K Z NC R YNET M NDE B LG...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LOJ İ ST İ K VE TEDAR İ K Z İ NC İ R İ YÖNET İ M İ NDE B İ LG İ TEKNOLOJ İ LER İ Prof.Dr. Mehmet TANYA Ş Okan Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölüm Ba ş kanı ve Lojistik Derne ğ i Yönetim Kurulu Ba ş kanı Nisan 2008, İ stanbul
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
• A ğ Tasarımı • Talep Planlama • Mü ş teri Hizmet Düzeyi-Stok Optimizasyonu • Üretim Çizelgeleme • Depo Optimizasyonu • Araç Yükleme • Rota Optimizasyonu • Simülasyon • Otomatik Tanımlama ve İ zleme (Barkod, RFID, GPS, GPRS, vd.) • Da ğ ıtım Kaynak Planlaması (DRP) LOJ İ ST İ K ve TEDAR İ K Z İ NC İ R İ YÖNET İ M İ NDE B İ LG İ TEKNOLOJ İ LER İ • Depo Yönetim Sistemi (WMS) • Nakliye Yönetim Sistemi (TMS) • Konteyner Yönetim Sistemi (CMS) • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) • Kurumsal Veri Tabanı (DBMS) • Veri De ğ i ş imi (EDI,XML) • Gezgin Satıcı (Mobile Agent)
Background image of page 2
Temel Fonksiyonlar YÖNET NET İ M B M B İ L İŞİ İŞİ M S M S İ STEMLER STEMLER İ Management Information Systems Management Information Systems
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
YÖNET NET İ M B M B İ L İŞİ İŞİ M S M S İ STEMLER STEMLER İ Management Information Systems Management Information Systems Yönetim Düzeyi Girdiler: Çok miktarda i ş lem verisi İş leme: Veri i ş leme programları Çıktılar: Özet Raporlar Kullan ı c ı lar: Orta Düzey yöneticiler Örnek: Y ı ll ı k Bütçe Haz ı rlama
Background image of page 4
YÖNET NET İ M B M B İ L İŞİ İŞİ M S M S İ STEMLER STEMLER İ Management Information Systems Management Information Systems
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
YÖNET NET İ M B M B İ L İŞİ İŞİ M S M S İ STEMLER STEMLER İ Management Information Systems Management Information Systems Bir MIS Rapor Örne ğ i
Background image of page 6
KARAR DESTEK S KARAR DESTEK S İ STEMLER STEMLER İ Decision-Support Systems (DSS) Yönetim Düzeyi Girdiler: İş lem Verisi İş leme: Etkile ş imli ( Interactive) Çıktılar: Karar Analizi Kullanıcılar: Profesyoneller Örnek: Sözle ş me maliyet analizi
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
KARAR DESTEK S KARAR DESTEK S İ STEMLER STEMLER İ Decision-Support Systems (DSS) Sefer Tahmini Karar Destek Sistemi
Background image of page 8
LOJ İ ST İ K ve TEDAR İ K Z İ NC İ R İ YÖNET İ M İ NDE B İ LG İ TEKNOLOJ İ LER İ Dağıtım Kaynak Planlaması (DRP) Depo Yönetim Sistemleri (WMS) Nakliye Yönetim Sistemleri (TMS) Konteyner Yönetim Sistemleri (CMS) Otomatik Tanımlama, Takip ve İzleme Sistemleri (RFID, GPS, vd.) Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Talep ve Arz Planlama Ağ Tasarım, Üretim, Stok, Yükleme, Rota Optimizasyonları Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılımı
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TZY Sistemi Bilgileri Ş irketlere Nas ı l Destek Verir Neyi Ne Zaman Neyi Ne Zaman Üretece retece ğ ine, ine, Depolayaca Depolayaca ğ ı ğ ı na ve Ta na ve Ta ş ı ş ı yaca yaca ğ ı ğ ı na Karar na Karar verir verir Sipari Sipari ş leri H leri H ızla Devreye Al zla Devreye Al ır Sipari Sipari ş lerin Stat lerin Stat üsünü İ zler zler Stoklar Stoklar ın Kullan n Kullan ılabilirli labilirli ğ ini Kontrol Eder ve ini Kontrol Eder ve Stok D Stok D üzeylerini zeylerini İ zler zler
Background image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/10/2009 for the course LOGISTICS 20091 taught by Professor Fusunulengin during the Spring '09 term at Istanbul Technical University.

Page1 / 36

IT-LTZY - LOJ ST K VE TEDAR K Z NC R YNET M NDE B LG...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online