LojistikYonetimi - LOJ ST K YÖNET M YÖNET Prof Dr Mehmet...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LOJ ST K YÖNET M YÖNET Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ OKAN Üniversitesi Uluslararası OKAN Lojistik Bölüm Başkanı ve Lojistik ve Lojistik Derneği(LODER) Derneği(LODER) Yönetim Kurulu Üyesi Şubat 2008 stanbul SUNUM ÖZET SUNUM Lojistikte Verimlilik Nakliye Nedir? Lojistikte Nakliye Lojistikte Kritik Başarı Lojistikte Kritik Depolama Nedir? Depolama Faktörleri Faktörleri Lojistik Nedir? Lojistik Lojistik Maliyetler Temel Lojistik Faaliyetler Lojistik Temel Lojistik Yönetimi Kavramı Kavramı Türkiye Lojistik Sektörü Türkiye Müşteri Hizmet Düzeyi Müşteri Dış Kaynak Kullanımı ve Dış Kaynak 3PL 3PL E-Lojistik Nakliye; ürünlerin/yüklerin belirli bir noktadan Nakliye; klerin allınıp belirli bir noktaya götürülmesi/taşınmasıdır. a r. Üretim ve tüketim noktaları arasında fark olduğu sürece taşımacılık her zaman var olacaktır. Bu r. taşıma karayolu, deniz/su yolu, havayolu, ta ma demiryolu veya boru hattı kullanılarak yapıllabilir. abilir. demiryolu Yükün teslim alınma ve teslim edilme noktaları arasında, bu yollardan birden fazlasının kullanılması şeklinde yapılan taşımacılığa kullan intermodal taşımacılık denir. Ro-Ro(kara+deniz), intermodal denir. Ro (kara+deniz), Ro-La(kara+demir) bu taşımacılığa ait Ro ait örneklerdir. Kombine taşımacılık, ilk ve son rneklerdir. kısmında karayolu, ara ve uzun olan kısımda demir veya denizyolu olan intermodal taşımacılık türüdür. türüdür. NAKL YE NED R ? NAKL DEPOLAMA NED R ? DEPOLAMA Depolama; belirli nokta/noktalardan gelen Depolama; ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, re belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere belirli nderilmek zere hazırlanmasıdır. Depolama süresinin uzunluğu depoları haz farklılaştırır. Depolama süresinin uzun olduğu yerlere yerlere depo denirken, süre kısaldıkça bu yerlere Dağıtım depo Merkezi(DC), daha da kısaldıkça aktarma merkezi(hub) Merkezi(DC), denir. Depolama esas olarak kontrol, teslim alma, yerleştirme, sayım, toplama, kontrol ve gönderme yerle nderme faaliyetlerini kapsar. Elektrik dağıtımında depolama söz faaliyetlerini konusu olmadığı içiin üretilen fazla elektrik maalesef n retilen konusu heba olur, aksi durumda ise elektrik kısıntıları oluşur. heba ur. Üretim ve tüketim hızları arasında fark olduğu sürece rece depoculuk her zaman var olacaktır. depoculuk r. Lojistik; nakliyeyi kapsar, bununla da yetinmez Lojistik; depolamayı da kapsar, bununla da yetinmez depolamay da sipariş yönetimi, tedarik, stok kontrol, paketleme, sipari netimi, dış ticaret, gümrük, sigorta, iadeler vd k, vd ürün/yüklerin akışı ve depolanmaları iile ilgili le diiğer faaliyetleri de kapsar. Ancak nakliye ve d er depolama faaliyetlerini yürüten bir şiirket bu rket depolama ten faaliyetleri birbirine bağlantılı, organize ve faaliyetleri organize entegre bir şekilde yapmıyorsa, o şirketin adı yorsa, örneğiin “ABC Nakliyat ve Depoculuk Şirketi” olur n ABC olur “ABC Lojistik Şirketi” olmaz. Bu şiirket ne zaman rket ABC olmaz. nakliye, depolama, tedarik, stok kontrol, vd vd faaliyetleri birbirine bağlantılı olarak uygun olarak standart ve koşullarda yapabilirse ancak o zaman standart ullarda lojistik sıfatı bu şirkete yakışır lojistik bu LOJ ST K NED R ? LOJ LOJ ST K NED R? LOJ “Lojistik malzemeleri ihtiyaç duyulduğu yerde Lojistik bulundurma işidir. Taşımacılık lojistiğin merkezinde yer alan bir faaliyettir” merkezinde “Lojistiği algılamak için küresel bir otomobil “Lojistiği şirketinin Lojistik Müdürü olduğunuzu düşünün” şirketinin “Peter Drucker; Lojistiğin ekonominin karanlık Lojistiğin anakarası ve en çok gözardı edilen ama geleceği gözardı edilen en parlak iş sahası” olduğunu söylemiştir(Yıl:1962) “ nsan taşımacılığına yönelik lojistik esas itibariyle malzeme taşımacılığına dayalı lojistikten farklıdır” LOJ ST K KAVRAMI KAVRAMI Lojistik, üretim noktası ile tüketim noktası Lojistik, arasında fark olduğu sürece daima sözkonusu sözkonusu olabilecek bir kavramdır. olabilecek Lojistik, Yunanca “Logistikos” kelimesinden Lojistik, kelimesinden gelmekte olup, eski Yunan, Roma ve Bizans mparatorluklarında askerlere malzeme dağıtan görevlilere “Logistikas” denirdi. Ansiklopedilerde “hesap kitap yapma bilimi”, Ansiklopedilerde kitap “hesapta becerikli” anlamına geldiği yazılan Lojistik, bir başka görüşe göre LOGIC VE Lojistik, başka LOGIC VE STATISTICS kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. LOJ ST K KAVRAMI KAVRAMI Lojistik ilk defa askeri sahalardaki problemlerde Lojistik kullanılmıştır. 1905'de, ABD'li binbaşı Chauney B. Baker bir yazısında, lojistiği "Savaş sanatının orduların hareketi ve gereksinimlerinin tedariki ile ilgili dalına lojistik denir" şeklinde ifade etmiştir. ilgili kinci Dünya savaşı sırasında silahlı kuvvetlerin ihtiyacı olan malzemelerin zamanında ve doğru yerde bulunabilmesi için sistem analizi yaklaşımı ve lojistik modelleri kullanılmıştır. Lojistik, askeri alanda, halen, çok büyük bir önem taşımaktadır. ta LOJ ST K KAVRAMI KAVRAMI Lojistik kelimesi ilk olarak kullanıldığı askeri Lojistik alanda Lojistik, “Muharip unsurlara strateji ve taktiğine uygun ve gerekli olan ikmal maddeleri ile hizmet desteğini sağlamak için yapılan faaliyetlerdir”. Yani askeri lojistikte malzemenin(silah) yanısıra asker(insan), barınma, yanısıra asker(insan), yiyecek-içecek, bakım-onarım, vd hizmetler de yiyecek onarım, vd hizmetler entegre bir şekilde verilmeğe çalışılır. Sivil alanda lojistik ise, “sevkiyat noktası/noktaları ile teslim lojistik noktası/noktaları nokta/noktaları arasındaki malzeme, bilgi ve hizmetlerin iki yönlü akışı” şeklinde tanımlanabilir. LOJ ST K KAVRAMI KAVRAMI Bilginin akışı Sipariş Yönetimi Planlama MRP Sipariş Depo Depolama Nakliye Gümrük Tedarikçi Üretim Depo Müşteri Depolama Üretim Ürün Malın akışı LOJ ST K AMAÇLAR AMAÇLAR Lojistik; ağ tasarımı, bilgi akışı, stok ve depo ağ yönetimi vbg. taşımacılığı kontrol altında vbg taşımacılığı bulunduran ve kuşatan bir çok faaliyetin koordinasyonunu gerektirir. koordinasyonunu Bir lojistik sistemin 7 operasyonel amacı; Bir – Hızlı Yanıt Hızlı Yanıt – Düşük Maliyet – Tutarlılık/Tarifeli Hizmet – En Az Stok – Yüklerin Birleştirilmesi(konsolidasyonu) – Yüksek Kalite – Yaşam Çevrim Desteğidir TEMEL LOJ ST K FAAL YETLER Talep ve Tedarik Yönetimi Yedek Parça Desteği ve Nakliye(Kara, Hava, Deniz, Dağıtım, Çapraz Hava, Sevkiyat(Cross Dock) ç Suyolu, Demir, Boru, Suyolu, Filo ve Trafik Yönetimi Intermodal) Intermodal ade şlemleri, Tersine Uluslararası Taşımacılık Lojistik Kalite Kontrol-Gözetim Kalite Kontrol Üretim Lojistiği-Üretime Dış Ticaret, Gümrük, Anında Malzeme Verme Antrepo, Sigorta Hurda ve Iskartaların Elden Depolama-Elleçleme-Palet Çıkarılması Parkı-Ön/Son şlemler Katma Değerli şlemler n/Son Fason Trafiği Yönetimi Rotalama(Route), Döngüsel Stok Yönetimi Sefer (Milk Run) Lojistik Bilgi Sistemleri Lojistik Bilgi Paketleme Yükleme Optimizasyonu Proje, Mühendislik ve Danışmanlık LOJ ST K YÖNET M TANIMI LOJ Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri Yönetimi Konseyi (Council of Supply Chain Konseyi of Supply Management Professionals- CSCMP) Lojistik Lojistik Yönetimini şu şekilde tanımlamaktadır: “Müşteri gereksinmelerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları üretim arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri mal, hizmet ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolunu kapsayan uygulanması tedarik zinciri süreci aşamasıdır.” Lojistik Girdileri LOJ ST K YÖNET M Lojistik Çıktıları TES S VE DONANIMLAR NSAN KAYNAKLARI B LG KAYNAKLARI F NANSAL KAYNAKLAR Tedarikçiler DOĞRU ÜRÜNÜN, DOĞRU YERE, DOĞRU M KTARDA, DOĞRU LOJ ST K YÖNET M ZAMANDA, EN Planlama Uygulama Kontrol DÜŞÜK MAL YETLE, EN YÜKSEK ESNEKL KLE, HASARSIZ TESL M Müşteriler Tedarik(Inbound) Lojistiği Üretim Lojistiği Dağıtım(Outbound) Lojistiği LOJ ST K Ş RKET Üretim ve satış şirketlerinin lojistik hizmetler için personel, nakliye araçları, depo ile ilgili ekipmanları bulundurmasının artık ekonomik olmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu şirketler lojistik hizmetlerini işi lojistik olan şirketlere devretmeye başlamışlardır. Bu devretme giderek artacaktır. Lojistik sektörü büyük bir hızla büyüyecektir. Büyüyemeyecek olanlar, lojistiğin koşul ve standartlarını bilmeyenler ve gerçekleştiremeyenler olacaktır. Lojistik şirket çalışanları kendini sadece nakliyeci veya depocu olarak göremez, bir lojistikçi olarak görmek zorundadır. LOJ ST K YÖNET M Tedarikçi Şirketler ÜRÜ ÜRÜ NLE NLER R//YÜ YÜK KLE LER R ÜRÜNLER/YÜKLER ÜRÜNLER/YÜKLER Müşteri Şirketler R ER KL ÜKL E //Y Ü Y ER LER ÜN RÜN L ÜR Ü Lojistik Şirket TÜRK YE LOJ ST K SEKTÖRÜ TÜRK Türkiye'deki taşımacılık ve lojistik firmalarının sayısı kesin ollarak arak bilinmemekle birlikte, yaklaşık 1.500 olduğu tahmin edilmektedir. bilinmemekle Bu firmalar havayolu, demiryolu, denizyolu, karayolu taşımacılık Bu şirketleri, lojistik hizmet sağlayıcıları, depolama şirketleri, freight forwarders (taşıma işleri organizatörü) ve çok fonksiyonlu üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcılardır. •Taşımacılık(Kara, Hava, Deniz, ç Suyolu, Demir, Boru, Kombine) •Kalite Kontrol, Gözetim şleri Kalite •Dış Ticaret, Gümrük şlemleri Ticaret, •Finansman Sigortalama şlemleri •Depolama Elleçleme •Dağıtım •Bilgi Teknolojileri •Eğitim D anışmanlık •Basım, Yayım ve Tanıtım •Araç, Ekipman ve Malzeme Tedarikçiler(TIR, Raf, Forklift, Lastik, Araç, Forklift Lastik, Yakıt, vd.) vd TÜRK YE LOJ ST K SEKTÖRÜ TÜRK Türk lojistik pazarı 2007 yılı sonu itibarıyla 35 Türk 2007 yılı sonu milyar dolarlık bir büyüklüğü zorlamaktadır. milyar Sektörden sektöre değişse de ortalama olarak bir ürünün satış fiyatının yüzde 4 iile 20‘sinin llojistik le 20‘sinin ojistik giderleri oluşturur giderleri Lojistik giderleri; Kuzey Amerika’da GSMH’nın % Lojistik GSMH’nın 10’unu; Avrupa’da % 11’ini, Türkiye’de ise % 20’sini oluşturmaktadır 20’sini Buna göre Türkiye’deki potansiyel lojistik Buna pazarının 80-90 milyar dolar olduğu söylenebilir 80 MÜŞTER H ZMET DÜZEY DOĞRU TESL MAT( stenen Yer, Zaman ve DOĞRU stenen Miktardaki Ürünü Sağlayabilme) Miktardaki DÜŞÜK MAL YET DÜŞÜK HIZ HIZ HASARSIZ ve KAYIPSIZ SAĞLAM ÜRÜN HASARSIZ TUTARLILIK(Her Zaman Aynı Hizmet Düzeyi TUTARLILIK ESNEKL K(Farklı Durumlara Çabuk Uyum) ESNEKL SÜREKL Y LEŞT RME (Sürekli Yükselen Kalite) Kalite) SÜREKL , YETERL ve DOĞRU B LG SÜREKL MÜŞTER H ZMET DÜZEY Markalar uluslararası rekabet koşullarında varlıklarını sürdürebilmek için hem satış noktalarında bulunurluğu sağlamalı, hem de lojistik maliyetlerini enküçüklemelidirler. Hem satış noktalarında bulunurluğu sağlamak, hem de stok maliyetlerini enküçüklemek için etkin bir lojistik hizmetini düşük lojistik maliyeti sağlamak en önemli öncelik olmaktadır. sa DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) Dış Kaynak Kullanımı(Outsourcing), ), şiirketlerin kendi çekirdek(core) faaliyetlerine daha rketlerin faaliyetlerine fazla odaklanmak, maliyetlerini avantajı fazla sağlamak, sabit maliyetleri değişken maliyetler ken haline dönüştürmek, ilgili tedarikçiinin ölçeğiinden nin nden haline uzmanlığından yatırım ve yaratıcılık gücünden uzmanl nden yararlanmak, pazara erişim hızını yükseltmek yararlanmak, kseltmek amaçlarından bir veya birkaçından yararlanmak ama ndan içiin, mevcut bir şiirket faaliyetinin genellikle ilgili n, rket gene varlıkları iile birlikte bir üçüncü parti bir şiirkete le rkete üçü parti devredilmesi veya bu hizmetin alınması sürecidir devredilmesi DIŞ KAYNAK KULLANIMI FAYDA ve ZARARLARI FAYDA FAYDALARI Ölçek Ekonomisi ZARARLARI Rekabet Bilgisi Rekabet Kaybı Kaybı Çelişen Amaçlar Risk Havuzlama Kapital Yatırım Azalması Öz Yetkinliklere Yoğunlaşmak Esneklik Artışı ÜÇÜNCÜ PART (TARAF) LOJ ST K ÜÇÜNCÜ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) Üçüncü Parti Lojistik Şirketleri (3PL Üçüncü Providers, LLP Lead Logistics Providers LLP Lead Providers), müşterilerinin tedarik ), zinciri içindeki temel lojistik faaliyetlerinin tümünü veya bir kısmını üstlenen şirketlerdir. ÜÇÜNCÜ PART LOJ ST K(3PL) ÜÇÜNCÜ 3PL ÖNCES Nakliyeci Gümrükçü Forwarder 3PL SONRASI Nakliyeci Gümrükçü Forwarder Ş RKET B LG TEKNOLOJ S 3PL LOJ ST K ÇÖZÜM ORTAKLIĞI Ş RKET LOJ ST K DIŞ KAYNAK KULLANIMINDAK GEL Ş M GEL Müşteri Müşteri Müşteri 4PL 1990s-2000s Dış Kaynak Kullanımı 1980s-1990s 4PL 3PL Şirketler IT Hizmet Sağlayıcı Daha Fazla Fonksiyonel Bütünleşme Daha Geniş Operasyonel Özerklik ş Süreçleri Yönetimi Müşteri Müşteri Lojistik(3PL) Taşımacılık, vd ç Lojistik Operasyonlar ç Kaynak Kullanımı 1970s-1980s Müşteri Lojistik Ağ Tasarımı Lojistik E-Lojistik (GPS, Internet, Lojistik GPS, EDI, E-Ticaret, Barkod, EDI, Ticaret, Barkod RFID, ERP, SCM Yazılımı) RFID, Tedarik Zinciri Analizi, Haritalama, Optimizasyon ve Yönetimi ve Depo Tasarımı ve Yönetimi Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi Toplam Tam Zamanında Üretim/Dağıtım(just-intime) Hızlı Yanıt (Quick Hızlı (Quick Response) Response) Ortak Satınalma Satınalma LOJ ST KTE VER ML L Ğ N ARTTIRILMASI • Etkin Tüketici Yanıtı(Efficient Consumer Response) • Müşteri lişkileri Yönetimi(CRM) • Dış Kaynak Kullanımı(Outsourcing) • Stratejik ş Ortaklıkları • Yeşil Lojistik(Green Logistics) • Tersine Lojistik(Reverse Logistics) • Faaliyet Bazlı Maliyetlendirme(ABC) LOJ ST K YÖNET M NDE KR T K BAŞARI LOJ ST FAKTÖRLER Maliyetlerin(Navlun, Depolama, Stokta Taşıma, vbg.) Maliyetlerin(Navlun Depolama Stokta vbg.) Düşürülmesi Düşürülmesi Zamanında Teslim Oranının En Büyüklenmesi Zamanında En Büyüklenmesi Temin Süresinin(Lead Time) Azaltılması Temin Time) Azaltılması Esnekliğin Artırılması, Seçenek Çözüm Sayılarının Esnekliğin Seçenek Artırılması Veri Güvenilirliğinin ve Hızlı Erişim Oranının Veri Yükseltilmesi(miktar, zaman, yer, vbg.), Bilgi/Evrak zaman yer vbg.), Bilgi/Evrak Eksikliğinin En Azlanması En Azlanması Temel Yetkinliğe(core competency) Odaklanmanın Temel competency) Odaklanmanın Sağlanması Bozulma/Hasar/Kayıp Oranının En Azlanması Bozulma/Hasar/Kayıp En Azlanması LOJ ST K YÖNET M NDE KR T K BAŞARI LOJ ST FAKTÖRLER Tedarik Zinciri çindeki Toplam Stokların En Tedarik En Azlanması Azlanması Lojistik Faaliyetlerin Etkinlik(planlara uyma) ve Faaliyetlerin ve Verimlilik(çıktı/girdi) Oranlarının Artırılması Oranlarının Müşteri lişkilerinin Geliştirilmesi, Müşteri Odaklılığın Müşteri Müşteri Artırılması Riskin ve Kazancın Adil Paylaşımı Riskin Sabit Maliyetlerin Değişken Maliyet Haline Sabit Dönüştürülmesi Lojistik Yönetim Giderlerinin Azaltılması Yönetim LOJ ST K MAL YETLER • Navlun, Sigorta, Gümrükleme, Ara Taşıma Maliyetleri Navlun, Örneğin Piyasa Kara Taşıma Maliyeti=Mesafe(km)*Yakıt Örneğin Fiyatı(TL/lt)*0,42 (lt/gidiş km)*k1*k2 şeklinde hesaplanır Fiyatı(TL/ k1;1(gidiş), 1,5 (gidiş-dönüş) k2=1,1- 1,2 (bakım-onarım giderleri, kar, amortisman, vd.) • Depolama Maliyetleri • Bozulma, Hasar ve Kayıp Maliyetleri Hasar • Geç Teslimat Maliyetleri • Ceza, Hata Maliyetleri Hata • Bilgi Sistemleri / Bilgi letişim Maliyetleri Bilgi • Personel Maliyetleri • Optimum Olamayan Sipariş Miktarları Maliyetleri Optimum Olamayan • Stok Bulundurma Maliyetleri • Atıl Kapasite(depo, taşıma aracı, vd.) Maliyetleri taşıma vd.) Maliyetleri • Kullanılan Araç ve Donanımın Amortismanı veya Kirası LOJ ST K YÖNET M LOJ YÖNET SEVK YAT KONSOL DASYONU Sevkiyat Konsolidasyonu Olmadan Sipariş Müşteri Teslim Zamanı Ağırlık Maliyet(Milyon TL) S-735 ERDEM 11-12/03/2001 10 ton 150.000.000 S-537 MERKE 12-13/03/2001 12 ton 200.000.000 TOPLAM 350.000.000 Sevkiyat Konsolidasyonu Yaparak Sipariş Teslim Zamanı Ağırlık Maliyet(Milyon TL) S-735+S537 12/03/2001 22 ton 250.000.000 Konsolidasyon Kazancı : 100.000.000 TL DÖNGÜSEL SEFER(MILK RUN) Direk Sefer Durumu Çiğli 15 ton 850 YTL Menemen 15 ton 850 YTL Manisa 10 ton 750 YTL TOPLAM 2.400 YTL DÖNGÜSEL SEFER(Milk Run) :Bir araç tarafından bir program çerçevesinde çeşitli noktalardan aynı veya farklı yüklerin alınarak bir veya birden fazla noktaya teslim edilmesi ve teslimatlar sırasında boş kapların toplanması veya tüm teslimatlar tamamlandıktan sonra ters güzergah izlenerek boş kapların toplanarak geri getirilmesi sistemidir. Döngüsel Sefer Durumu 23 ton 1.000 YTL LOJ ST K YÖNET M LOJ YÖNET KONSOL DASYON A A B B C C Direk Sefer Durumu A Şirketi Yükü 7 ton 500 YTL B Şirketi Yükü 7 ton 500 YTL C Şirketi Yükü 9 ton 500 YTL TOPLAM 1.500 YTL LOJ ST K YÖNET M LOJ YÖNET KONSOL DASYON A A B B C C Konsolidasyon Durumu A, B ve C Şirketi Yükleri 23 ton 300.000.000 TL Kazanç 600.000.000 TL BÖLGE DEPOLARI TOPLAMA ve DAĞITIM MERKEZLER ÇAPRAZ SEVK YAT(CROSS DOCK) Tedarikçiden temin edilen malların depoya alınmadan tasnif edilerek müşterilerin ihtiyaçlarına göre sevk edilmesi işlemidir. Tedarikçiler T T T T T T T DEPO Perakendeciler P1 P2 P3 LOJ ST K YÖNET M LOJ YÖNET SÜREKL SEFER T Sl T Pzt T Pzt D Sl P Çrş P Per P Cu T:Tedarikçi, D:Depo, P:Perakendeci SONUÇ SONUÇ Dış kaynak kullanımı üretim veya satış Dış kaynak şirketlerinin kendi öz yetkinliği(core competency) doğrultusundaki işlere daha fazla competency) doğrultusundaki yoğunlaşmasına ve böylece pazarda daha başarılı olmasına olanak sağlayan bir yaklaşımdır. 3PL Şirketleri müşterisi şirketlerin 3PL Şirketleri lojistik yönetimine talip olmaktadır. Burada Burada dikkat edilecek en önemli nokta en uygun 3PL en önemli en uygun 3PL şirketinin seçimidir. Bu şirketlerle işbirliğine şirketinin Bu şirketlerle gitmeden önce her türlü olumsuz gelişmeler her türlü düşünülmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Teşekkürler... Te ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online