{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bhavani_Rajkumar (M.Sc.Th.) - Interfacing Network on Chip...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Interfacing Network on Chip Systems to Internet Bhavani Prasad Kommineni Rajkumar Srinivasan Master of Science Thesis 2004 EMBEDDED ELECTRONICS
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
EXAMENSARBETETS TITEL Interfacing Network on Chip Systems to Internet Bhavani Prasad Kommineni Rajkumar Srinivasan Detta examensarbete är utfört vid Ingenjörshögskolan i Jönköping inom ämnesområdet {Interfacing Network on Chip Systems to Internet}. Arbetet är ett led i den treåriga högskoleingenjörsutbildningen. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. Handledare: Prof. Shashi Kumar and Senior Lecturer Alf Johansson Examinor: Prof. Shashi Kumar Omfattning: 20 p (D-nivå) Datum: Arkiveringsnummer:
Background image of page 2