Damatimi 3 - . Dmatmi 2 Dmi r 6. kaa C&Z:17 og 21 og...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
. Dæmatími 2 6.17 Sýnið fram á með högnunarrökum að F ( t ) = [ S ( t ) + ¯ U ( t )] · e r ( T - t ) Lausn: G.r.f. að F ( t ) > [ S ( t ) + ¯ U ( t )] · e r ( T - t ) Tek skortstöðu í framvirka og kaupi undirliggjandi með láni upp á S(t). Tek auk þess að láni ¯ U og legg það inn á banka til að mæta geymslukostnaði. Á lokatíma T: Skulda bankanum F ( t ) = [ S ( t ) + ¯ U ( t )] · e r ( T - t ) Afhendi undirliggjandi skv. samningi og fæ F ( t ) > [ S ( t ) + ¯ U ( t )] · e r ( T - t ) greitt fyrir Greiði lánið í banka og á eftir afgang högnun G.r.f. að F ( t ) > [ S ( t ) + ¯ U ( t )] · e r ( T - t ) Tek langa stöðu í framvirka og sel undirliggjandi og legg andvirðið inn á banka. Tek auk þess að láni ¯ U og legg það inn á banka til að mæta geymslukostnaði. Á lokatíma T: Á inn á banka F ( t ) = [ S ( t ) + ¯ U ( t )] · e r ( T - t ) Fæ afhent undirliggjandi skv. samningi og greiði
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/12/2009 for the course ECON hag taught by Professor Gunnar during the Fall '09 term at Uni. Iceland.

Page1 / 2

Damatimi 3 - . Dmatmi 2 Dmi r 6. kaa C&Z:17 og 21 og...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online