Damatimi_2 - Daematími 2 Daemi úr 6 kafla...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: . Daematími 2 Daemi úr 6. kafla C&Z:1,5,10,11 og 13 6.1 Sýnið fram á með högnunarrökum að p ( t ) ≤ K · e- r ( T- t ) Lausn: G.r.f. að p ( t ) > K · e- r ( T- t ) → Sel p(t) og set í banka K’ sem á lokatíma stendur í K · e r ( T- t ) > K Tvö ástönd möguleg → Ef söluréttur er nýttur þá kaupi ég bréfið á K<K’ og á því enn afgang inn á banka → Ef söluréttur verður verðlaus þá er hagnaðurinn bara enn meiri. → Til að högnun sé ekki til staðar þá verður p ( t ) ≤ K · e- r ( T- t ) að gilda 6.5 Arðgreiðslur hlutabréfs eru þekktar og núvirði þeirra er ¯ D ( t ) . Sýnið fram á með högnunarrökum að: c ( t ) + ¯ D ( t ) + K · e- r ( T- t ) = p ( t ) + S ( t ) (1) S ( t )- ¯ D ( t )- K ≤ c ( t )- P ( t ) ≤ S ( t )- K · e- r ( T- t ) (2) Lausn: (1) Gerum fyrst ráð fyrir að c ( t ) + ¯ D ( t ) + K · e- r ( T- t ) < p ( t ) + S ( t ) → Sel söluréttinn og tek skortstöðu í hlutabréfinu → kaupi kaupréttinn og legg ¯ D + K · e- r ( T- t ) inn á banka + afgang → er með skortstöðu í bréfi og greiði því D í arðgreiðslu á lokatíma er staðan því eftir að arðgreiðsla hefur verið greidd:-S(T)-p(T)+c(T)+K+afgangur ef S(T) > K: Innkalla ég kaupréttinn og greiði K fyrir bréfið sem ég svo nota til að loka skortstöðunni → niðurstaða:afgangur · e r ( T- t ) ef S(T) ≤ K: Söluréttur er innkallaður og ég greiði K fyrir bréfið sem ég svo nota til að loka skortstöðunni → niðurstaða:afgangur · e r ( T- t ) Gerum nú ráð fyrir að c ( t ) + ¯ D ( t ) + K · e- r ( T- t ) > p ( t ) + S ( t ) → Sel kaupréttinn og tek að láni ¯ D + K · e- r ( T- t ) → kaupi söluréttinn og hlutabréfið + legg afganginn inn á banka → held á bréfi og fae því D í arð...
View Full Document

This note was uploaded on 11/12/2009 for the course ECON hag taught by Professor Gunnar during the Fall '09 term at Uni. Iceland.

Page1 / 4

Damatimi_2 - Daematími 2 Daemi úr 6 kafla...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online