Midterm_2005 - Hagfraeði og staerðfraeði...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hagfraeði og staerðfraeði fjármálamarkaða 04.07.50 Miðannarpróf 13. október 2005 kl. 8:15-9:30 1. Vinnið í CRR líkaninu með 1 T = , 5% r = , ( ) 10 S = , 1,1 u = , 0,9 d = . Setjið saman verðbréfasafn úr S og B sem líkir eftir sölurétti á S með 10,5 K = . Hvert er verð söluréttarins við tímann t = ? 2. Vinnið í MBS líkaninu. Sýnið að ef ( ) rT K S e = þá er ( ) ( ) c p = . 3. Skýrið hvað felst í hugtakinu martingali. Sýnið að ( ) ( ) ( ) 4 2 1 2 3 t M t W t W s ds =-  sé martingali þar sem W er brownsk hreyfing. Reiknið út ( ) 1 E M    % . 4. Íslenskur útflytjandi vill tryggja tekjur sínar vegna sölusamnings í bandaríkjadollurum (USD). Varan á að afhendast eftir 6 mánuði og útflytjandinn vill gera framvirkan samning um sölu á dollurum sem tryggir honum fast gengi. Vextir á áhaettufríum bréfum í íslenskum krónum (ISK) eru 10% á ársgrundvelli en í USD eru vextirnir 4%....
View Full Document

This note was uploaded on 11/12/2009 for the course ECON hag taught by Professor Gunnar during the Fall '09 term at Uni. Iceland.

Ask a homework question - tutors are online