{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Midterm_2005 - Hagfri og strfri fjrmlamarkaa 04.07.50...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hagfræ ð i og stær ð fræ ð i fjármálamarka ð a 04.07.50 Mi ð annarpróf 13. október 2005 kl. 8:15-9:30 1. Vinni ð í CRR líkaninu me ð 1 T = , 5% r = , ( ) 0 10 S = , 1,1 u = , 0,9 d = . Setji ð saman ver ð bréfasafn úr S og B sem líkir eftir sölurétti á S me ð 10,5 K = . Hvert er ver ð söluréttarins vi ð tímann 0 t = ? 2. Vinni ð í MBS líkaninu. S ý ni ð a ð ef ( ) 0 rT K S e = þ á er ( ) ( ) 0 0 c p = . 3. Sk ý ri ð hva ð felst í hugtakinu martingali. S ý ni ð a ð ( ) ( ) ( ) 4 2 1 2 0 3 t M t W t W s ds = - martingali þ ar sem W er brownsk hreyfing. Reikni ð út ( ) 1 E M % . 4. Íslenskur útflytjandi vill tryggja tekjur sínar vegna sölusamnings í bandaríkjadollurum (USD). Varan á a ð afhendast eftir 6 mánu ð i og útflytjandinn vill gera framvirkan samning um sölu á dollurum sem tryggir honum fast gengi. Vextir á áhættufríum bréfum í íslenskum krónum (ISK) eru 10% á ársgrundvelli en í USD eru vextirnir 4%. Gengi krónunnar gagnvart dollara í dag er 60 ISK/USD. Hvert ver ð ur gengi ð í framvirka samningnum?
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}