Midterm_2006 - Hagfraeði og staerðfraeði...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hagfraeði og staerðfraeði fjármálamarkaða 04.07.50 Miðannarpróf 4. nóvember 2006 kl. 10 – 13 1. Gefið er CRR líkanið með 1 T = , 10% r = , ( ) 100 S = , 1, 2 u = , 0,8 d = . Settu saman verðbréfasafn úr S og B sem líkir eftir kauprétti á S með 110 K = . Hvert er verð kaupréttarins við tímann t = ? 2. Gefið er MBS líkanið með r = og ( ) 105 S = . Sýndu að fyrir evrópska kaup- og sölurétti með 95 K = gildir ( ) ( ) 10 c p = + . 3. Notaðu reglu Itos til að finna slembna diffurjöfnu fyrir 4 W þar sem W er Brownsk hreyfing. Gerðu það sama fyrir 0,5 S þar sem S er hlutabréfaverðið í MBS líkaninu. 4. Íslenskur iðnrekandi hefur gert samning um kaup á framleiðslutaekjum frá Bretlandi. Taekin verða afhent eftir 3 mánuði og iðnrekandinn vill gera framvirkan samning um kaup á sterlingspundum (GBP) sem tryggir honum fast gengi. Vextir á áhaettufríum bréfum í íslenskum krónum (ISK) eru 15% á ársgrundvelli en í GBP eru vextirnir 5%. bréfum í íslenskum krónum (ISK) eru 15% á ársgrundvelli en í GBP eru vextirnir 5%....
View Full Document

This note was uploaded on 11/12/2009 for the course ECON hag taught by Professor Gunnar during the Fall '09 term at Uni. Iceland.

Ask a homework question - tutors are online