Class2 - Subject: 2. tmi Content: ATH: ekki tmi nst, en...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Subject: 2. tími Content: ATH: ekki tími naest, en í staðinn daematími (nánar auglýst síðar) Í tímanum fórum við í gegnum Líkön í strjálum tíma, eitt tímabil / mörg tímabil Sjálffjármagnandi fjárfestingarstefnur Skilyrtar kröfur Eftirlíking skilyrtra krafna Fullkominn líkön
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/12/2009 for the course ECON hag taught by Professor Gunnar during the Fall '09 term at Uni. Iceland.

Ask a homework question - tutors are online