{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

fiyat_istikrar - )<$7 67.5$5)<$7 67.5$5 1'5)L\DW LVWLNUDU...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
± ² )oe<$7±oe67oe.5$5,± ± ,²±)oe<$7±oe67oe.5$5,±1(’oe5"± ± )L\DW± LVWLNUDUÖ²± JHQHO± ELU± WDQÖP± oHUoHYHVLQGH²± LQVDQODUÖQ± \DWÖUÖP²± W NHWLP± YH± WDVDUUXID± \|QHOLN± NDUDUODUÖQGD± GLNNDWH± DOPD\D± JHUHN± GX\PDGÖNODUÖ± |Oo GH± G ü N± ELU± HQIODV\RQ± RUDQÖQÖ± LIDGH± HGHU³± %XJ Q± LoLQ± JHOLüPLü± ONHOHUGH²± \ ]GH±´±LOH± \ ]GH± µ±DUDVÖQGDNL±HQIODV\RQ±RUDQODUÖQÖQ±G ü N±HQIODV\RQ±RUDQODUÖ±RODUDN±NDEXO±HGLOGLøLQL± J|UPHNWH\L]³±± ± ’ROD\ÖVÖ±LOH²±IL\DW±LVWLNUDUÖ±VDGHFH±G ü N±HQIODV\RQ±RUDQÖQD±XODüPD\Ö±GHøLO¶±R±RUDQÖQ± V UG U OPHVLQL± GH± NDSVDU³± $QFDN± G ü N± HQIODV\RQ± RUDQÖQÖQ± EHOLUOL± ELU± V UH± V UG U OG ø ± RUWDPODU²± IL\DW± LVWLNUDUÖQÖQ± VDøODQGÖøÖ± RUWDPODU± RODUDN± NDEXO± HGLOLUOHU³± %DüND± ELU± LIDGH\OH²± HQIODV\RQXQ± \ ]GH± ´± LOH± \ ]GH± µ± DUDVÖQGDNL± G ü N± VHYL\HOHUH± XODüÖS±VRQUD±WHNUDU±\ NVHN²±|UQHøLQ±\ ]GH±´·•XQ± ]HULQGHNL²±VHYL\HOHUH± oÖNPDVÖ±IL\DW±LVWLNUDUÖQÖQ±VDøODQGÖøÖ±DQODPÖQD±JHOPHPHNWHGLU³±± ± %X± NDSVDPGD²± hONHPL]GH± GH± GDKD± |QFH± IL\DW± LVWLNUDUÖQD± XODüPDN± LVWHQPLü± YH± oHüLWOL± G|QHPOHUGH± X\JXODQDQ± LVWLNUDU± SURJUDPODUÖ± LOH± HQIODV\RQ± RUDQÖ± QLVSHWHQ± G ü N± VHYL\HOHUH± NDGDU± JHULOHPLü¶± DQFDN²± X\JXODQDQ± SURJUDPODUÖQ± GHYDPÖQÖQ± JHWLULOHPHPLü± ROPDVÖ± QHGHQL\OH± IL\DW± LVWLNUDUÖQÖQ± VDøODQPDVÖ± P PN Q± ROPDPÖüWÖU³± %X±QHGHQOH±hONHPL]GH²±\DNODüÖN±VRQ±\LUPL±EHü±\ÖOOÖN±G|QHP±LoLQGH±IL\DW±LVWLNUDUÖQÖQ± VDøODQGÖøÖ±ELU±G|QHP±\DüDQPDPÖüWÖU³± ± ³²± )L\DW±oeVWLNUDUÖ±2OPD]VD±1H±2OXU"± ± ·%LU±WRSOXPX±WDKULS±HWPHQLQ±HQ±HWNLOL±\ROX²±R±WRSOXPXQ±SDUDVÖQÖ±WDKULS±HWPHNWLU³µ± ±± ± )L\DW± LVWLNUDUÖ²± HNRQRPLN± YH± VRV\DO± LVWLNUDU± VDøODQDELOPHVLQLQ± ROPD]VD± ROPD]± ELU± NRüXOXGXU³± )L\DW± LVWLNUDUÖ± VDøODQDPDPDVÖQÖQ± ELU± ONHQLQ± HNRQRPLVLQH²± VL\DVL± YH± ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ±±±±±±±±±±±±±±±±± ± ±/HQLQ¶H±DWIHQ³±:´±(XFNHQ³±*UXQGVDW]H±GHU±:LUWVFKDIWVSROLWLN³±µ ±HG´³±0RKU³±7 ELQJHQ³±²·¸¸³±V´µ¸¸´±
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
± µ VRV\DO± \DSÖVÖQD± YHUGLøL± ]DUDUÖQ± ER\XWODUÖ²± hONHPL]LQ± VRQ± \LUPL± EHü± \ÖOGÖU± LoLQGH± EXOXQGXøX±GXUXP±YH±GLøHU± ONHOHULQ±WHFU EHOHULQGH±QHW±ELU±üHNLOGH±J|U OPHNWHGLU³± ± %X±QHGHQOH±GH±RQFD±NUL]GHQ±VRQUD²±7 UNL\H±&XPKXUL\HW±0HUNH]±%DQNDVÖ•QÖQ±WHN±YH± QLKDL± KHGHILQLQ± IL\DW± LVWLNUDUÖ± ROGXøX± JHUHN± %DQNDPÖ]± EDVÖQ± GX\XUXODUÖQGD²± JHUHNVH±\D\ÖPODQDQ±oHüLWOL±UDSRUODUGD±|QHPOH±YXUJXODQPDNWDGÖU³±%X±QRNWDGD²±IL\DW± LVWLNUDUÖQÖQ± VDøODQDPDPDVÖ± QHGHQL\OH± NDUüÖODüÖODQ± VRUXQODUÖQ± RUWD\D± NRQPDVÖ²± W P± G Q\DGD± IL\DW±LVWLNUDUÖQD±QHGHQ±EX±GHUHFH±|QHP±YHULOGLøLQLQ±DQODüÖOPDVÖ±DoÖVÖQGDQ± oRN±|QHPOLGLU³± ±
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}