fiyat_istikrar - )oe<$7 oe67oe.5$5, ,...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: )oe<$7 oe67oe.5$5, , )oe<$7 oe67oe.5$5, 1(’oe5" )L\DW LVWLNUDUÖ JHQHO ELU WDQÖP oHUoHYHVLQGH LQVDQODUÖQ \DWÖUÖP WNHWLP YH WDVDUUXID \|QHOLN NDUDUODUÖQGD GLNNDWH DOPD\D JHUHN GX\PDGÖNODUÖ |OoGH GüN ELU HQIODV\RQ RUDQÖQÖ LIDGH HGHU %XJQ LoLQ JHOLüPLü ONHOHUGH \]GH LOH \]GH DUDVÖQGDNL HQIODV\RQ RUDQODUÖQÖQ GüN HQIODV\RQ RUDQODUÖ RODUDN NDEXO HGLOGLøLQL J|UPHNWH\L] ’ROD\ÖVÖ LOH IL\DW LVWLNUDUÖ VDGHFH GüN HQIODV\RQ RUDQÖQD XODüPD\Ö GHøLO R RUDQÖQ VUGUOPHVLQL GH NDSVDU $QFDN GüN HQIODV\RQ RUDQÖQÖQ EHOLUOL ELU VUH VUGUOGø RUWDPODU IL\DW LVWLNUDUÖQÖQ VDøODQGÖøÖ RUWDPODU RODUDN NDEXO HGLOLUOHU %DüND ELU LIDGH\OH HQIODV\RQXQ \]GH LOH \]GH DUDVÖQGDNL GüN VHYL\HOHUH XODüÖS VRQUD WHNUDU \NVHN |UQHøLQ \]GH •XQ ]HULQGHNL VHYL\HOHUH oÖNPDVÖ IL\DW LVWLNUDUÖQÖQ VDøODQGÖøÖ DQODPÖQD JHOPHPHNWHGLU %X NDSVDPGD hONHPL]GH GH GDKD |QFH IL\DW LVWLNUDUÖQD XODüPDN LVWHQPLü YH oHüLWOL G|QHPOHUGH X\JXODQDQ LVWLNUDU SURJUDPODUÖ LOH HQIODV\RQ RUDQÖ QLVSHWHQ GüN VHYL\HOHUH NDGDU JHULOHPLü DQFDN X\JXODQDQ SURJUDPODUÖQ GHYDPÖQÖQ JHWLULOHPHPLü ROPDVÖ QHGHQL\OH IL\DW LVWLNUDUÖQÖQ VDøODQPDVÖ PPNQ ROPDPÖüWÖU %X QHGHQOH hONHPL]GH \DNODüÖN VRQ \LUPL EHü \ÖOOÖN G|QHP LoLQGH IL\DW LVWLNUDUÖQÖQ VDøODQGÖøÖ ELU G|QHP \DüDQPDPÖüWÖU )L\DW oeVWLNUDUÖ 2OPD]VD 1H 2OXU" ·%LU WRSOXPX WDKULS HWPHQLQ HQ HWNLOL \ROX R WRSOXPXQ SDUDVÖQÖ WDKULS HWPHNWLU µ )L\DW LVWLNUDUÖ HNRQRPLN YH VRV\DO LVWLNUDU VDøODQDELOPHVLQLQ ROPD]VD ROPD] ELU NRüXOXGXU )L\DW LVWLNUDUÖ VDøODQDPDPDVÖQÖQ ELU ONHQLQ HNRQRPLVLQH VL\DVL YH /HQLQ¶H DWIHQ : (XFNHQ *UXQGVDW]H GHU :LUWVFKDIWVSROLWLN HG 0RKU 7ELQJHQ V VRV\DO \DSÖVÖQD YHUGLøL ]DUDUÖQ ER\XWODUÖ hONHPL]LQ VRQ \LUPL EHü \ÖOGÖU LoLQGH EXOXQGXøX GXUXP YH GLøHU ONHOHULQ WHFUEHOHULQGH QHW ELU üHNLOGH J|UOPHNWHGLU %X QHGHQOH GH RQFD NUL]GHQ VRQUD 7UNL\H &XPKXUL\HW 0HUNH] %DQNDVÖ•QÖQ WHN YH QLKDL KHGHILQLQ IL\DW LVWLNUDUÖ ROGXøX JHUHN %DQNDPÖ] EDVÖQ GX\XUXODUÖQGD JHUHNVH \D\ÖPODQDQ oHüLWOL UDSRUODUGD |QHPOH YXUJXODQPDNWDGÖU %X QRNWDGD IL\DW LVWLNUDUÖQÖQ VDøODQDPDPDVÖ QHGHQL\OH NDUüÖODüÖODQ VRUXQODUÖQ RUWD\D NRQPDVÖ WP GQ\DGD IL\DW LVWLNUDUÖQD QHGHQ EX GHUHFH |QHP YHULOGLøLQLQ DQODüÖOPDVÖ DoÖVÖQGDQ oRN |QHPOLGLU )L\DW LVWLNUDUÖQÖQ VDøODQDPDPDVÖQÖQ HWNLOHUL üX üHNLOGH NDUüÖPÖ]D oÖNPDNWDGÖU (QIODV\RQLVW RUWDPODUGD ILUPD YH WNHWLFLOHU \D GD NÖVDFD HNRQRPLGH NDUDU DODQ WP ELULPOHU \DWÖUÖP YH WNHWLP NDUDUODUÖQÖ DOÖUNHQ J|UHOL IL\DW GHøLüLPOHULQL NROD\OÖNOD D\ÖUW HGHPH]OHU YH VDøOÖNOÖ NDUDU DODELOPHN LoLQ JHUHNOL YH \HWHUOL ELOJL\H VDKLS RODPD]ODU dQN LVWLNUDUOÖ SDUD GLøHU ELU GH\LüOH LVWLNUDUOÖ IL\DWODU L\L LüOH\HQ ELU SL\DVD HNRQRPLVLQLQ WHPHO WDüÖGÖU (QIODV\RQ SL\DVDGDNL R\XQFXODUÖQ JHOHFHøL |QJ|UHPHPHOHUL YH JHUHNOL ELOJL\H VDKLS RODPDPDODUÖ QHGHQL\OH ILQDQVDO SL\DVDODUÖQ YHULPOL ILQDQVDO DUDFÖOÖN \DSPD \HWHQHNOHULQL D]DOWÖU )LQDQVDO DUDFÖOÖN VLVWHPLQLQ YHULPOLOLøLQL YH GROD\ÖVÖ\OD NUHGL...
View Full Document

This note was uploaded on 11/13/2009 for the course BUSINESS A buscom taught by Professor Caglarsenel during the Spring '09 term at Marmara Üniversitesi.

Page1 / 29

fiyat_istikrar - )oe<$7 oe67oe.5$5, ,...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online