{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

sifat cekimleri - Almanca Kursu DE DEKLNATON DES...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Almanca Kursu Online Almanca Ö ğ renmek / Temel Gramer / Temel Konu ş ma Almanca Kılavuz Günlü ğ ü Arama kutusu D Đ E DEKL Đ NAT Đ ON DES ADJEKTIVS (S ı fatlar ı n Çekimleri) | Adjektive - S ı fatlar | 0 yorum Var » Sıfatların çekimleri, isimlerin aldıkları artikele göre de ğ i ş ti ğ inden tek tek incelememiz gerekir. a. Belirli Artikellerden (der, die ve das) Sonra Gelen Sıfatların Çekimi: Tekil Durumları: Nominativ (Yalın hal) : der gut e Mann / die gut e Frau / das gut e Kind Akkusativ(- Đ hali) : den gut en Mann / die gut e Frau / das gut e Kind Dativ (-E hali) : dem gut en Mann / der gut en Frau / des gut en Kind es Genitiv (- Đ n hali) : des gut en Mann es / der gut en Frau / des Gut en Kind es Ço ğ ul Durumları: Nominativ (Yalın hal) : die gut en Männer / die gut en Frauen / die gut en Kinder Akkusativ(- Đ hali) : die gut en Männer / die gut en Frauen / die gut en Kinder Dativ (-E hali) : den gut en Männer n / den gut en Frauen / den gut en Kinder n Genitiv (- Đ n hali) : der gut en Männer / der gut en Frauen / der gut en Kinder dies- , yen-, jed- Tanımlılıkların yerine kullanılan „bu“ anlamındaki „ dies -“, „ ş u“ anlamındaki „ jen -“ ve „her“ anlamındaki „ jed -“ sözcüklerinden sonlar gelen sıfatlara da yukardaki gibi takılara eklenir. Bu üç sözcü ğ ün sonuna ismin artikeline göre; -er, -es, -e takıları eklenir. der Mann : dies er Mann (bu adam) – jen er Mann ( ş u adam) – jed er Mann (her adam) die Frau : dies e Frau (bu kadın ) - jen e Frau ( ş u kadın) – jed e Frau (her kadın) das Kind : dies es Kind (bu çocuk) – jen es Kind ( ş u çocuk) – jed es Kind (her çocuk) b. „kein“, „keine“ den Sonra Gelen Sıfatlar:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

sifat cekimleri - Almanca Kursu DE DEKLNATON DES...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online