060440002 - SANER ARSLAN - SANER ARSLAN 060440002- MODERN...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: SANER ARSLAN 060440002- MODERN ANALİZ TEKNİKLERİ SORULARI- 1) Aşağıdakilerden hangisi molekülün almış olduğu enerji fazlasını geri verme yolundan biridir? A) Spektrum B) Fosforesans C) Fused ring D) Kuantum verimi E) Hiçbiri 2) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A) Yayılan ışınlar absorplanan ışından daha küçük enerjilidir. B) Yayılan ışının dalga boyu absorplanan ışının dalga boyundan daha büyüktür. C) Bir maddenin absorplandığı ışın enerjisinin bir kısmını yeniden ışın enerjisi halinde vermesi olayına emisyon denir. D) Singlet halin enerjisi triplethalin enerjisinden daha büyüktür. E) Floresans triplet halden temel hale geçiştir. 3)Aşağıdakilerden hangisi floresans ve fosforesans cihazlarında kullanılan ışınlardan biri değildir? A) Güneş ışını B) Gama ışını C) Görünür radyasyon D) UV E) X ışınları 4)Asetik asitin 20 C deki refraktif indeksi 1,3698 dir. Bu verilerden yararlanarak asetik asitin spesifik reaksiyonunu bulunuz ? A) 0.3225cm/g B) 0.1862cm/g C) 0,2154 cm/g D) 0.2612cm/g E) 0.1618cm/g 5)Interferometri ile ilgili bilgilerin hangisi yanlıştır? A) Maddenin reaktif indeksi dalga boyu ile değişir. B) Reaktif ölçmeleri sıcaklığa bağlı olduğu için kontrol edilir. C) Reaktif indeksi ölçmeleri genellikle UV bölgede yapılır. D) Madde kuvvetli absorpsiyon yaparsa anormal dispersiyon meydana gelir....
View Full Document

This note was uploaded on 11/14/2009 for the course CHEMISTRY Modern Ana taught by Professor Hasanaydin during the Spring '09 term at Gazi Üniversitesi.

Page1 / 5

060440002 - SANER ARSLAN - SANER ARSLAN 060440002- MODERN...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online