060440011 - ELİF ÇAYIR

060440011 - ELİF ÇAYIR - ? (N.)...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
???????? (N.Ö) 060440011 - EL F ÇAYIR İ 1)A a dakilerden hangisi do rudur ? ş ğı ğ A)K r lma indisi s cakl ktan etkilenmez ı ı ı ı B)Temel halden singlet hale dönmeye fosforesans denir C)Bütün maddeler için floresans ve fosforesans dalga boyu farkl d r ı ı D)I n az yo un ortamdan çok yo un ortama geçerse normale yakla madan k r l r şı ğ ğ ş ı ı ı 2)Floresans ve fosforesans olaylar için a a dakilerden hangisi do rudur? ı ş ğı ğ A)Floresans ömrü fosforesans ömründen daha k sad r ı ı B)Temel halden singlet hale dönmeye fosforesans denir C)Madde üzerine gönderilen nlar sadece infrared nlar d r ışı ışı ı ı D)Floresans triplet halden temel hale geçi tir ş 3) A a dakilerden hangisi floresans ve fosforesans olaylar nda kullan labilecek k kaynaklar ndan ş ğı ı ı ışı ı birisi de ildir? ğ A)Oda ışığı B)Gama n ışı ı C)X n ışı ı D)UV 4)Uyar lm hal Temel hal + Floresans veya Fosforesans ı ış Yukar daki olay a a dakilerden hangisidir? ı ş ğı A)adsorpsiyon B) nlama ışı C)absorpsiyon D)emisyon 5)A a dakilerden hangisi ya da hangileri floresansa etki eden de i kenlerdendir ? ş ğı ğş I.S cakl k II.Bas nç III.Erimi oksijen IV.pH ı ı ı ş A)II ve IV B)I,II ve III C)I, III ve IV D)Hepsi 6)A a dakilerden hangisi yanl t r ? ş ğı ış ı A)Floresans verimi s cakl n artmas ile azal r ı ığı ı ı B)Bir bile ikte halka say s artt kça floresans verimi artar ş ı ı ı C)Viskozite azald kça floresans verimi dü er
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/14/2009 for the course CHEMISTRY Modern Ana taught by Professor Hasanaydin during the Spring '09 term at Gazi Üniversitesi.

Page1 / 4

060440011 - ELİF ÇAYIR - ? (N.)...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online