060440013 - AYSU ÇETİN

060440013 - AYSU ÇETİN -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
060440013 – AYSU ÇETİN (N.Ö) 1)Aşağıdakilerden hangisinin uyarılmış halinin çiftlenmemiş elektronu için daha fazla enerji gerekebilir ? A)n→π * B)σ→σ * C)π→π * D)Hiçbiri 2) Nefelometri için verilenlerden hangisi doğru değildir? A)Saçılan ışığın şiddetini ölçer B)Gelen ve çıkan ışının açısı 180 0 dir C)Kullanılan ışığı dalga boyu; partikülden küçükse ışık yansır,partikülden büyükse 360 0 açıyla her yere ışık saçar D)Duman, sis, dumanlı sis, derişimlerinin belirlenmesinde kullanılır 3)Floresans şiddeti aşağıdakilerden hangisiyle orantılı değildir? A)Sıcaklık B)Işın yolu C)Gelen ışının gücü D)Derişim 4) Aşağıdakilerden hangisi floresans ve fosforesansa etki eden değişkenlerden değildir? A)K f B)K ç C)K i D)K ec 5)Refraktometri ile yapılan analizlerden hangisi yanlıştır? A)Kimyasal yapı tayini B)Difüzyon sabiti tayini C)Kan serumundaki albümin miktarı D)Lastiklerdeki toplam kükürt miktarı 6)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Bir maddenin floresans ve fosforesans verip vermemesinde maddenin yapısı ve kimyasal çevresi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/14/2009 for the course CHEMISTRY Modern Ana taught by Professor Hasanaydin during the Spring '09 term at Gazi Üniversitesi.

Page1 / 4

060440013 - AYSU ÇETİN -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online