{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

060440027 - GİZEM ERSÖZ

060440027 - GİZEM ERSÖZ -...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gizem Ersöz 060440027 (N.Ö) 1)Havadan gelen ışının çözelti ya da katıdan geçmesi sırasında yönünün değişmesi…….ölçülür………..ölçümünde ise çözeltide süspansiyon halinde buluınan katı partiküller tarafından gelen ışın fotonlarının saçılması ölçülür.Boşlukları doldurunuz. A)Refraktometri-ışık saçılması B)Refraktometri-fluometri C)Fluometri-floresans D)Floresans-fosforesans 2)Floresein gibi yüksek oranda floresans veren molekülün kuantum verimi……… yakındır.Farkedilir derecede floresans vermeyen kimyasal maddelerin kuantum verimleri………yakındır.Boşlukları doldurunuz. A)sıfır-sıfır B)sıfır-bir C)bir-bir D)bir-sıfır 3)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A)Floresans olayı singlet seviyede meydana gelir. B)Fosforesans olayı triplet seviyede meydana gelir. C)Floresans olayı çok kısa ömürlüdür D)Oda sıcaklığında sıvıların fosforesansı gözlenmez. 4)Aşağıdakilerden hangisi refraktometre ile yapılan analizlerden biri değildir?
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
A)Alkollü çözeltilerin uçuculuk miktarı. B)Sütteki su miktarı. C)Sulu çözeltideki protein miktarı. D)Kan serumundaki albümin miktarı.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern