060440028 - ZEKÄ°YE GEBEL

060440028 - ZEKÄ°YE GEBEL - ZEKYE GEBEL...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ZEKİYE GEBEL 060440028 – NÖ 1)Bir ışığın molekül,iyon veya atomlar tarafından absorplanması için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? A)İnfraret radrasyonu B)GB C)UV D) X ışınları 2)S 1 ‘ in fazla elektronik enerjisini kaybederek S 0 seviyesine hangi olaylarla döner; I. 1-floresans emisyonu II. 2-iç geçiş III. 3-sistemler arası geçiş IV. 4-çarpışma ile sönümlenme A)YalnızI B)I ve II C)III ve IV D)hepsi 3) Uyarılmış elektronun spininde değişme olur ve molekülün elektronu triplet seviyesinde titreşim başlar. Bu sistem aşağıdakilerden hangisidir? A)İç dönüşüm B)Sistemler arası geçiş C)Floresans D)Fosferans 4)Kuantum verimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? I. Kuantum verimi floresans veren moleküllerin sayısının uyarılan molekül sayısına oranıdır. II. Floresein gibi yüksek oranda floresans veren molekül için quantum verimi 1 ‘e yakındır.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

060440028 - ZEKÄ°YE GEBEL - ZEKYE GEBEL...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online