060440033 - ASLI KAHRAMAN - Asl Kahraman 060440033 (N.)...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Aslı Kahraman 060440033 (N.Ö) 1)Kırılma indisi aşağıdakilerden hangilerine bağlıdır? 1-Ortamdaki tanecik sayısı 2-Ortamdaki tanecik yükü 3-Ortamdaki tanecik kütlesi 4-Ortamdaki elektron yoğunluğu A)1-2-3 B)1-2-4 C)1-3 D)2-3-4 2)Aşağıdaki kırılma indisi ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? A)Kırılma indisi sıcaklık ve basınçtan etkilenmez. B)Kırılma indisini vakumdan başka bir ortamda ölçmek zordur. C)Işığın çok yoğundan az yoğun olduğu ortama geçerken n>1 olacaktır. D)Organik sıvılar için kırılma indisi değerleri 1.1-1.5 arasındadır. 3)Aşağıdaki fluometri ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? A)Floresansın dalga boyu absorplanan ısınınkinden daha küçüktür. B)Floresansın enerjisi absorplanan ışının enerjisinden daha küçüktür.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
C)Fluometriden gelen ışının bir kısmı değişikliğe uğramadan numuneden geçer. D)Fluometride gelen ışığı absorplayan maddeler tarafından neşredilen fluoresans ölçümüyle ilgilenir. 4)Aşağıdakilerden hangisinin uyarılmış halinin çiftlenmemiş elektronu için daha fazla enerji gerekebilir.Yani hangisinin K i değeri küçüktür ? A)Hiçbiri
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/14/2009 for the course CHEMISTRY Modern Ana taught by Professor Hasanaydin during the Spring '09 term at Gazi Üniversitesi.

Page1 / 4

060440033 - ASLI KAHRAMAN - Asl Kahraman 060440033 (N.)...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online