{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

060440041 - BÜŞRA KISAL

060440041 - BÜŞRA KISAL - Bra Ksal...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Büşra Kısal 060440041 (N.Ö) 1)Antrasenin uyarılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A)Antrasenin uyarılmasında absorpsiyon bandının bulunduğuna dikkat edilmelidir. B)Yüksek enerjili bandın dalga boyu 255 nm’dir. C)Düşük enerjili bandın dalga boyu 200 nm’dir D)Fosforesans maksimumları 680 nm’dir. 2)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A)Rigit yapıya sahip olan moleküllerin floresansları büyüktür. B)Bir molekülde rigitlik olmayınca deaktivasyon artar. C)Rigint yapı moleküllerin floresanslarına etki etmez D)Bir molekülde rigintlik olmadığında arttırılmış iç dönüşüm hızı artar. 3)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Fark edilir derecede floresans vermeyen kimyasal maddelerin verimleri 10’a yakındır B)Bir çok molekülün floresans kuantum verimi sıcaklığın artmasıyla artar.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
C)Genellikle erimiş oksijenin varlığı floresans çözeltisinin emisyonunu azaltır. D)Yüksek oranda floresans veren molekül için kuantum verimi 1’e yakındır. 4) Floresans yönteminde numune 10 -4 ’den büyük olduğunda hücrenin ön kısmında orantısız miktarda uyarılma meydana gelir ve buradaki floresans dedektöre ulaşmaz.Bu olaya ne denir? A)Refraction B) Inner fitler effect C)Floresans D)Light scattering 5)Refraktometre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A)Bir maddenin kırılma indisi (n) gelen ve kırılan ışınların normalle yaptığı açıların sinisü olarak tarif edilir.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

060440041 - BÜŞRA KISAL - Bra Ksal...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online