060440049 - KÃœBRA SARIMEHMETOÄžLU

060440049 - KÃœBRA SARIMEHMETOÄžLU -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: KÜBRA SARIMEHMETOĞLU 060440049 N.Ö 1)Aşağıdakilerden hangisi floresans ve fosforesansa etki eden faktörlerden biri değildir? A)kuantum verimi B)geçiş tipleri C)molekül yapısı D)refraktometre 2)Singletten triplet haline geçişe ne ad verilir? A)Floresans B)Fosforesans C)Spektrofotometre D)Refraktometre 3)Aşağıdakilerden hangisinde hem floresans hem de fosforesans ışıma gözlenir? A)sıvılarda B)amorf maddelerde C)gazlarda D)katılarda 4) Aşağıdakilerden hangisinin absorplanmasıyla fotolimünesans meydana gelmez? A)Güneş ışığı B)Lazer C)Görünür radyasyon D)UV ışını 5)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? A)Dalga boyu büyümesine kırmızıya kayma denir B)Viskozite azaldıkça floresans verimi düşer C)Floresans verimi sıcaklık arttıkça artar D)Rigit yapıya sahip olan moleküllerin floresansları büyüktür 6)Çözeltide süspansiyon halinde bulunan katı partiküller tarafından gelen ışın fotonlarının saçılmasının ölçüldüğü metoda ne ad verilir?saçılmasının ölçüldüğü metoda ne ad verilir?...
View Full Document

This note was uploaded on 11/14/2009 for the course CHEMISTRY Modern Ana taught by Professor Hasanaydin during the Spring '09 term at Gazi Üniversitesi.

Page1 / 2

060440049 - KÃœBRA SARIMEHMETOÄžLU -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online