060440051 - BAHAR SÃœMEN

060440051 - BAHAR SÃœMEN - BAHAR SMEN...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BAHAR SÜMEN – 060440051(NÖ) 1)Aşağıdakilerden hangisi molekülün almış olduğu enerji fazlasını geri verme yolundan biridir? A)Fosforesans B)Spektrum C)Fused ring D)Kuantum verimi 2)’’(Floresans veya fosforesans yapan madde sayısı)/(uyarılan madde sayısı)’’ Bu oran neyi ifade eder ? A)Titreşim bandı sayısı B)Sistemler arası geçiş enerjisi C)Kuantum verimi D)Işımasız geçişlerin enerjisi 3)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Kırılma indisi sıcaklıktan etkilenmez B)Rekraftik indeks kalitatif analizde kullanılır C)Rekraftik ölçümler bilinmeyen çözelti için kantitatif sonuç verir D)Kırılma indisi dalga boyundan etkilenir 4)Aşağıdakilerden hangisi ışının madde ile etkileşmesi sonucu meydana gelen bir olay değildir? A)Işının rayleigh saçılması B)Işının dağılması C)Işının geçmesi ve kırılması D)Işının absorplanması 5)Aşağıdakilerden hangisi kırılma indisine etki eden faktörlerden biridir? A)Sıcaklık
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/14/2009 for the course CHEMISTRY Modern Ana taught by Professor Hasanaydin during the Spring '09 term at Gazi Üniversitesi.

Page1 / 5

060440051 - BAHAR SÃœMEN - BAHAR SMEN...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online